Ministria e Mbrojtjes - Arkivi 2008-2013

Albumi i stemave, shenjave, dhe flamujve dekorativë të Ministrisë së Mbrojtjes dhe institucioneve të varësisë

Përmbajtja e Albumit

  • Stemat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe institucioneve të varësisë
  • Flamujt dekorativë të njësive kryesore të Forcave të Armatosura
  • Shenjat e forcave/njësive që vendosen në uniformat e Forcave të Armatosura
  • Shenjat e specialiteteve që vendosen në uniformat e Forcave të Armatosura
  • Shenjat e aftësive të veçanta që vendosen në uniformat e Forcave të Armatosura
  • Shenjat e kurseve institucionale që vendosen në uniformat e Forcave të Armatosura

 

Albumi në formatin pdf