Karriera ushtarake dhe gradat në Forcat e Armatosura

Karriera ushtarake është ecuria në rendin e gradave dhe funksioneve gjatë kryerjes së shërbimit ushtarak aktiv.
Hierarkia ushtarake përfshin rendin e gradave dhe të funksioneve në FA që shkallëzohet nga më i ulëti në më të lartin. Ushtarakët, në varësi të hierarkisë së funksioneve dhe gradave, janë eprorë dhe vartës.

KATEGORITË E USHTARAKËVE

Ushtarakët e Forcave të Armatosura kategorizohen në:

1. Ushtarakë të Shërbimit Aktiv ku hyjnë:

a. Ushtarakë të Shërbimit të Përkohshëm që janë oficerët me gradë “Nëntoger”, “Toger” dhe “Kapiten”, nënoficerët me gradë “Nëntetar” e “Tetar” dhe ushtarët/detarët.
b. Ushtarakë të Shërbimit të Karrierës që janë oficerët me gradë “Major”, “Nënkolonel”, “Kolonel” dhe oficerët me gradë madhore dhe nënoficerët me gradë “Rreshter”, “Kapter” dhe “Kryekapter”.

2. Ushtarakë në Rezervë.

KONTRATA:

1. Ushtarakët, me pranimin e tyre në Shërbimit Aktiv, nënshkruajnë kontratë:

a) Për ushtarët/detarët:
i) kontrata lidhet për një afat jo më pak se 3 vjet me të drejtë ripërtëritjeje. Kohëzgjatja e ripërtëritjes së kontratës është 3-vjeçare dhe nuk duhet të kalohet mosha maksimale e përcaktuar në nenin 14 të këtij ligji (ligji nr. 59/2014);
ii) kontrata nënshkruhet midis ushtarakut dhe FA. Në emër të FA nënshkruajnë shefi i Shtabit të Përgjithshëm të FA ose personi i autorizuar prej tij, komandanti i forcës, komandanti i strukturës mbështetëse apo komandantët e strukturave të tjera kryesore, në përputhje me strukturën e FA.
b) Për nënoficerët:
i) kontrata lidhet për një afat jo më pak se 3 vjet me të drejtë ripërtëritjeje. Kohëzgjatja e ripërtëritjes së kontratës për gradën respektive bëhet sipas përcaktimeve të pikës 2, të nenit 13, të këtij ligji (ligji nr. 59/2014), dhe nuk duhet të kalohet mosha maksimale e përcaktuar në pikën 1, të nenit 14, të këtij ligji;
ii) kontrata nënshkruhet midis ushtarakut dhe FA. Në emër të FA nënshkruajnë shefi i Shtabit të Përgjithshëm të FA ose personi i autorizuar prej tij, komandanti i forcës, komandanti i strukturës mbështetëse apo komandantët e strukturave të tjera kryesore, në përputhje me strukturën e FA.
c) Për studentët ushtarakë dhe oficerët:
i) kontrata lidhet me fillimin e studimeve brenda dhe jashtë vendit. Në kontratë përfshihen koha e arsimimit dhe 6 vjet periudhë shërbimi si oficer në FA. Kohëzgjatja e ripërtëritjes së kontratës për gradën respektive bëhet sipas përcaktimeve të pikës 2, të nenit 13, të këtij ligji, dhe nuk duhet të kalohet mosha maksimale e përcaktuar në pikën 1, të nenit 14, të këtij ligji (ligji nr. 59/2014);
ii) në emër të FA për studentët ushtarakë nënshkruan komandanti i Komandës së Doktrinës dhe Stërvitjes, ndërsa për oficerët nënshkruan drejtuesi i njësisë së menaxhimit të personelit në Ministrinë e Mbrojtjes.

2. Në rast shkeljeje të kontratës, shtetasit dhe ushtarakët detyrohen të dëmshpërblejnë shpenzimet për kohën e studimit apo kualifikimit brenda ose jashtë vendit. Urdhri i ministrit të Mbrojtjes për shlyerjen e detyrimit në këto raste përbën titull ekzekutiv dhe për ekzekutimin e tij ngarkohet shërbimi përmbarimor gjyqësor.
3. Procedurat e lidhjes së kontratës së shërbimit ushtarak aktiv përcaktohen me udhëzim të ministrit të Mbrojtjes.
4. Shtetasit/ushtarakët, që nënshkruajnë kontratë, sipas këtij neni, janë të detyruar të shërbejnë në të gjitha strukturat e Forcave të Armatosura, sipas nevojave dhe situatave operacionale, brenda dhe jashtë vendit.

SUBJEKTET PËRFITUESE DHE KLASIFIKIMI I GRADAVE USHTARAKE

Në Forcat e Armatosura gradat u jepen oficerëve, nënoficerëve, ushtarëve/detarëve, studentëve ushtarakë dhe ushtarakëve në rezervë. Ato klasifikohen:
a) Për oficerët aktivë: i) grada madhore; ii) grada të larta; iii) grada të ulëta.

Klasifikimi Grada Grada, Forca Tokësore/Ajrore
Grada, Forca Detare
Gradë madhore Gjenerallejtënant Admiral
  Gjeneralmajor Nënadmiral
  Gjeneral brigade Kundëradmiral
Gradë e lartë Kolonel Kapiten i rangut I
  Nënkolonel Kapiten i Rangut të II
  Major Kapiten i Rangut të III
Gradë e ulët Kapiten Kapitenlejtënant
  Toger Lejtënant
  Nëntoger Nënlejtënant


b) Për nënoficerët aktivë:
i) grada të larta; ii) grada të ulëta.

Klasifikimi Grada Grada, Forca Tokësore/Ajrore
Grada, Forca Detare
Gradë e lartë Kryekapter Kryekapter
  Kapter Kapter
Gradë e ulët Rreshter Rreshter
  Tetar Tetar
  Nëntetar Nëntetar


c) Për ushtarët aktivë:

Titulli Grada, Forca Tokësore/Ajrore
Grada, Forca Detare
Ushtar Ushtar IV Detar IV
  Ushtar III Detar III
  Ushtar II Detar II
  Ushtar I Detar I

ç) Për studentët:

Titulli Student; Lloji i gradës Kadet.

2. Studentët shqiptarë, që ndjekin studimet në shkollat ushtarake jashtë vendit, mbajnë uniformën dhe simbolet e gradës së studentit të akademive ushtarake shqiptare, sipas marrëveshjeve dypalëshe me vendet pritëse.
3. Rekrutët, kur hyjnë në shërbimin aktiv, nuk mbajnë gradë deri në përfundimin me sukses të stërvitjes bazë. Pas përfundimit të kësaj periudhe, kandidatët për ushtarë gradohen "Ushtar I" ose "Detar I".

 

KOHA E QËNDRIMIT NË GRADË

1. Koha minimale e qëndrimit në një gradë për fitimin e gradës së radhës është:

Grada, Forca Tokësore/Ajrore
Grada, Forca Detare
Koha në gradë Mosha maksimale
Ushtar I Detar I 1 vit 28 vjeç
Ushtar II Detar II 1 vit 29 vjeç
Ushtar III Detar III 1 vit 30 vjeç
Ushtar IV Detar IV 3 vjet 33 vjeç
Nëntetar Nëntetar 3 vjet 37 vjeç
Tetar Tetar 4 vjet 45 vjeç
Rreshter Rreshter 6 vjet 54 vjeç
Kapter Kapter 5 vjet 55 vjeç
Kryekapter Kryekapter   57 vjeç
Nëntoger Nënlejtënant 3 vjet 30 vjeç
Toger Lejtënant 4 vjet 35 vjeç
Kapiten Kapitenlejtënant 5 vjet 45 vjeç
Major Kapiten i rangut III 6 vjet 55 vjeç
Nënkolonel Kapiten i rangut II 5 vjet 57 vjeç
Kolonel Kapiten i rangut I 5 vjet 59 vjeç
Gjeneral brigade Kundëradmiral 3 vjet 61 vjeç
Gjeneralmajor Nënadmiral 3 vjet 63 vjeç
Gjenerallejtënant Admiral   65 vjeç

 
2. Në rast mospërparimi në gradë, ushtarët me gradën "Ushtar IV", nënoficerët me gradë "Nëntetar" dhe oficerët me gradat "Nëntoger", "Toger" që plotësojnë 14 vite shërbimi aktiv në Forcat e Armatosura, pavarësisht parashikimeve të pikës 1, të nenit 14, të këtij ligji (ligji nr. 59/2014), dalin në rezervë. Në rast mospërparimi në gradë, oficerët me gradën kapiten dhe nënoficerët me gradën tetar, që plotësojnë 15 vite shërbimi aktiv në Forcat e Armatosura, pavarësisht parashikimeve të pikës 1, të nenit 14, të këtij ligji (ligji nr. 59/2014), dalin në rezervë.
3. Koha e qëndrimit në një gradë në shërbimin aktiv llogaritet nga data e hyrjes në fuqi të urdhrit përkatës për dhënien e gradës.
4. Koha e shërbimit në rezervë nuk llogaritet si kohë qëndrimi në gradë për gradim në shërbimin aktiv.
5. Kriteret për gradimin e oficerëve, nënoficerëve dhe ushtarëve në rezervë përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave, me propozimin e ministrit të Mbrojtjes.

MOSHA MAKSIMALE E QËNDRIMIT NË SHËRBIMIN AKTIV

1. Mosha maksimale e qëndrimit në shërbimin aktiv është (shih kolonën e katërt të tabelës së mësipërme):
2. Oficeri me gradë madhore, pavarësisht nga mosplotësimi i moshës së përcaktuar në pikën 1, të këtij neni, dhe i kritereve të përcaktuara në nenet 25 dhe 26, të këtij ligji (ligji nr. 59/2014), nxirret në rezervë apo lirim, kur plotëson njërin nga këto kritere:
  a) kur pas kalimit të kohës së qëndrimit në një gradë sipas pikës 1, të nenit 13, të këtij ligji, nuk ka marrë gradën e radhës;
  b) kur nuk ka kuota të lira për konkurrim për gradën e radhës, sipas tabelës së organizimit dhe pajisjeve.
3. Oficerët, pas marrjes së gradës “Major” dhe nënoficerët pas marrjes së gradës “Rreshter”, nuk nënshkruajnë kontratë, por vazhdojnë shërbimin aktiv të karrierës dhe shërbejnë në shërbimin aktiv, sipas përcaktimeve të pikës 1 të këtij neni.
4. Mosha minimale e pranimit në Forcat e Armatosura është 18 vjeç.
5. Shtetasit, në momentin e titullimit oficer aktiv dhe ushtar/detar aktiv, nuk duhet të kenë mbushur moshën 27 vjeç. Përjashtim bëjnë vetëm shtetasit që do të titullohen oficerë dhe ushtarë/detarë aktivë, të cilët do të jenë personel mjekësor i Forcave të Armatosura dhe në momentin e titullimit nuk duhet të kenë mbushur moshën 32 vjeç.

TITULLIMI DHE GRADIMI I USHTARAKËVE AKTIVË

Në ligjin nr. 59/2014 "për Karrierën Ushtarake në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë" do gjeni informacionin e nevojshëm pë pikat e mëposhtme:

- Titullimi dhe gradimi i ushtarëve aktivë (ligji nr. 59/2014, neni 15)
- Titullimi dhe gradimi i nënoficerëve aktivë (ligji nr. 59/2014, neni 16)
- Titullimi dhe gradimi i oficerëve aktivë (ligji nr. 59/2014, neni 17)
- Kriteret e përgjithshme për përparimin në gradë (ligji nr. 59/2014, neni 18)
- Arsimimi dhe kualifikimi për përparim në gradë (ligji nr. 59/2014, neni 20)Angazhimi i FA gjatë përmbytjeve, nëntor 2016 8 - 13 tetor 2016FA u angazhuan me forca dhe mjete në ndihmë të banorëve të prekur nga përmbytjet që përfshinë pothuajse gjithë vendin...
NATO - takimi i ministrave të Mbrojtjes 26 - 27 tetor 2016Takimi i ministrave të Mbrojtjes së vendeve të NATO konkludoi në dy ditë bisedimesh, 26 dhe 27 tetor, në Bruksel...
Kodheli dhe sekretari Fallon në stërvitjen “Albanian Lion - 16” 29 shtator 2016Në ditën e dytë të vizitës së tij në Shqipëri, sekretari i Mbrojtjes i Mbretërisë së Bashkuar z. Michael Fallon, i shoqëruar nga ministrja e Mbrojtjes...
Stërvitja e Përbashkët “Joint Effort-16” 26 shtator 2016U zhvillua “Dita e Vizitorëve të Shquar” e Stërvitjes së Përbashkët “Joint Effort-16”. Qëllimi i kësaj stërvitjeje, e cila nisi më datën 19 shtator, është rritja e ndërveprueshmërisë...
Nisen për në Shkollën e Trupës 317 rekrutë të rinj 10 tetor 2016Në sheshin kryesor të garnizonit “Skënderbej” u zhvillua ceremonia e nisjes drejt Shkollës së Trupës në Bunavi e 317 fituesve të testit për rekrutimet e reja në FA...
Forcat e Armatosura të Shqipërisë 2015-2016 2016Misionet, Modernizimi, Stërvitjet e Përbashkëta, Bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes, ai civil-ushtarak dhe rekrutimet....
Kontributi i Forcave të Armatosura në infrastrukturë Janar - Shkurt 2016Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura gjithmonë kanë treguar përkushtim dhe angazhim maksimal në ndihmë të popullsisë civile...
Shqipëria në “Trident Juncture-15” 16 tetor 2015Në ambientet e Komandës së Forcës Tokësore në Zall-Herr u zhvillua ceremonia e përcjelljes së trupave të kompanisë së parë të Batalionit të Dytë të Këmbësorisë...
Bëhuni pjesë e Forcave të Armatosura janar 2015Ministria e Mbrojtjes për vitin 2015 do të pranojë 500 ushtarë/detarë aktivë në radhët e FA. Prej këtij kontingjenti, 250 ushtarë/detarë aktivë do të pranohen në fazën e parë ndërsa pjesa tjetër në gjashtëmujorin e dytë...
Vizitë zyrtare në SHBA e ministres Kodheli 28-31 tetor 2014Ministrja e Mbrojtjes Mimi Kodheli zhvilloi një vizitë zyrtare në SHBA me ftesë të sekretarit amerikan të Mbrojtjes z. Chuck Hagel...
Bashoku edhe ti! Bëhu pjesë e nismës, #shqiperiajoduhanit
Strategjia e Sigurisë Kombëtare Korrik 2015Në themel të Strategjisë së Sigurisë Kombëtare të Republikës së Shqipërisë është aspirata e popullit shqiptar dhe vullneti politik për të realizuar vizionin e përbashkët...
SHQIPËRIA EUROPIANE, DESTINACION BRENDA NESH korrik 2014 Raport Publik për 300 ditët e para
të qeverisjes
Ministrja Kodheli vizitë në Komandën Supreme të Forcave Aleate 26 maj 2014 Ministrja Kodheli: Shqipëria hap përpara në angazhimin tonë në NATO
Raporti vjetor 2014 i NATO 30 janar 2015Mendime të sekretarit të Përgjithshëm të NATO, Jens Stoltenberg, gjatë konferencës për shtyp për prezantimin e Raportit Vjetor 2014, në selinë e NATO, Bruksel...
Direktiva e Mbrojtjes 2017 Janar 2017 Dokumenti bazë mbi planet dhe programet e punës e të veprimtarive të MM, të FA në përmbushje të misionit kushtetues, si dhe detyrimeve si vend anëtar i NATO...
Dokumenti i Rishikimit Strategjik të Mbrojtjes 11 prill 2013Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë miratoi dokumentin e Rishikimit Strategjik të Mbrojtjes...
Revista Mbrojtja Nr. 4 (2017) Prill 2017Numri i fundit i revistës "Mbrojtja"...
Gazeta Ushtria 21 prill 2017Numri i fundit i të përjavshmes gazeta "Ushtria"...


Arkivi Lajmeve
Prill 2017
Ma En Pr Sh Di
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30