Programi i Transparencës për Qendrën Ndërinstitucionale Operacionale Detare

 I. Hyrje

Në përputhje me nenin 7 të ligjit Nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Qendrën Ndërinstitucionale Operacionale Detare. Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” (LDI).

Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës QNOD ndërton dhe rrit transparencën në punën institucionale, nën garancinë e LDI.  QNOD do të përditësojë herë pas here Programin e Transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit 5 të LDI-së.

Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarinë e punës në QNOD, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtare: http://www.mod.gov.al/index.php/ministria/strukturat-vartese/61-qendra-nderinstitucionale-operacionale-detare si dhe në mjediset e pritjes së publikut. 

Programi i transparencës pasqyrohet në rubrika, tekste/përmbajtje, afate kohore për bërjen publike të tij, mënyrën e bërjes publike si dhe strukturën përkatëse e cila prodhon ose administron dokumentin.
Dokumentacioni i bërë publik, do të jetë i përditësuar në formë e përmbajtje. Faqja zyrtare e QNOD-së është ndërtuar në atë formë që mundëson informacion për publikun pa kërkesë në format lehtësisht të kuptueshëm. Në rubrikat e faqes zyrtare pasqyrohen edhe informacione që karakterizohen nga kufizime të identifikimit të të dhënave personale për shkak të ruajtjes së privatësisë së individëve/subjekteve të të dhënave, etj. 
Skema e publikimit paraqitet nëpërmjet tabelës përmbledhëse të evidentuar në këtë program.

II. Parime të Përgjithshme

Parimet kryesore në të cilat mbështetet Programi Transparencës së QNOD-së janë:
1. “E drejta për informim” është e drejtë Kushtetuese e parashikuar në nenin 23 të saj, e aksesueshme nga të gjithë pa asnjë përjashtim.
2. QNOD-ja ushtron funksione publike, për rrjedhojë informacioni që rrjedh nga veprimtaria e saj publikohet në përputhje me legjislacionin në fuqi.
3. Zbatimi korrekt i ligjit dhe dispozitave ligjore që rregullojnë në mënyrë të posaçme veprimtarinë për informimin për QNOD-në është përkatësisht: Ligji nr. 9887, datë datë. 10.03.2008 “Për mbrojtjen të dhënave personale” i ndryshuar, Ligji nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”.
4. Informacioni përshtatet në gjuhë të qartë e të kuptueshme.
5. Organ mbikëqyrës i procedurave të informimit publik është Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.
6. Rishikimi i programit të transparencës bëhet sipas së njëjtës procedurë, përmes së cilës është bërë miratimi i tij.
7. Informacioni publik  pa kërkesë duhet të jetë:

- i plotë;
- i saktë;
- i përditësuar;
- i thjeshtë në konsultim;
- i kuptueshëm;
- lehtësisht i aksesueshëm;
- i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të autoritetit publik.

III. Informacioni që bëhet publik pa kërkesë

Informacioni i lejuar për publikim është shprehimisht i parashikuar në nenin 7 të ligjit Nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”.

Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, QNOD vendos në dispozicion të publikut në faqen e saj të internetit  dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mëposhtme të informacionit:
a) një përshkrim të strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të autoritetit publik;
b) tekstet e plota:

 - i)  të konventave që janë ratifikuar nga Republika e Shqipërisë;
  - ii) të ligjeve;
  - iii) të akteve nënligjore;
  - iv) të kodeve të sjelljes;
  - v)  të çdo dokumenti politikash;
  - vi) të manualit ose ndonjë dokument tjetër që ka lidhje me ushtrimin e funksioneve të autoritetit publik dhe që prek publikun e gjerë;

c)  informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës;
ç) të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit;
d) të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë të autoritetit publik dhe procedurën që ata ndjekin për të marrë vendime;
dh)  mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si dhe dokumentet që përmbajnë tregues të performancës së autoritetit;
e) të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit. Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara;
ë) informacion për shërbimet që autoriteti publik i jep publikut, përfshirë standardet për cilësinë e shërbimit;
f) çdo mekanizëm dhe procedurë për bërjen e kërkesave dhe ankesave, në lidhje me veprimet ose mosveprimet e autoritetit publik;
g) çdo mekanizëm apo procedurë, përmes së cilës personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në hartimin e ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të autoritetit publik;
gj) një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor autoriteti publik për mbajtjen e dokumentacionit, të llojeve, formave të dokumenteve, si dhe të kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesë;
h) regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8 të këtij ligji;
i) informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh;
j) çdo informacion tjetër që gjykohet i dobishëm nga autoriteti publik.

 Kategoritë e informacionit publik pa kërkesë

1 - Përshkrim i strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të autoritetit publik.

Baza ligjore

Neni 7/1/a, Ligjit Nr119/2014

Dokumenti/Përmbajtja

Struktura organizative e QNOD

Organika dhe kategorizimi i pozicioneve të punës

Drejtori administrativ i QNOD

Vendimi i miratimit të politikave të funksionimit të QNOD.

Afati kohor për publikim

Pas botimit në fletoren zyrtare.

Mënyra e publikimit

Në faqen zyrtare të QNOD.

Sektori Përgjegjës për Përgatitjen e Materialit apo disponimin e tij.

Drejtori i Drejtorisë së Planifikimit dhe Shërbimeve Mbështetëse

2 - Akte ndërkombëtare, ligje, akte nënligjore, dokument politikash, dokument tjetër.

Baza ligjore

Neni 7/1/b, Ligjit Nr119/2014

Dokumenti/Përmbajtja

 - Qendra Ndërinstitucionale Operacionale Detare (broshurë 2017)
 - Ligj nr. 64 datë 2012 Për peshkimin, (i ndryshuar)
 - Ligj nr. 8875 datë 04.04.2002 Per rojen bregdetare, ( i ndryshuar)
 - Ligj nr. 9251 datë 08.07.2004
 - Ligji nr. 9055, datë 24.04.2003 Për aderimin a RSH në Konventën mbi të Drejtën e Detit të OKB.
 - Plani i emergjencave per ndotje ne dete.
 - Procedurat e QNOD

 - VKM nr. 954, datë 30.09.2009
 - VKM nr. 302, datë 10.04.2013
 - VKM nr. 403, datë 13.05.2015
 - VKM nr. 407, datë 08.05.2013
 - VKM nr. 585, datë 01.07.2015

Konventa, Ligje, VKM

Afati kohor për publikim

Pas botimit në fletoren zyrtare.

Mënyra e publikimit

Në faqen zyrtare të QNOD.

Sektori Përgjegjës për Përgatitjen e Materialit  apo disponimin e tij.

Specialisti i Mbështetjes Ligjore (Koordinatori për informimin)

3 - Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës;

Baza ligjore

Neni 7/1/c/g, Ligjit Nr119/2014

Dokumenti/Përmbajtja

Format e kërkesave dhe ankesave. Adresa postare dhe email.

Afati kohor për publikim

Pas miratimit të Programit të Transparencës dhe cdo here kur ka ndyshime

Mënyra e publikimit

Në faqen zyrtare të QNOD.

Sektori Përgjegjës për Përgatitjen e Materialit  apo disponimin e tij.

Specialisti i Mbështetjes Ligjore (Koordinatori për informimin)

4 - Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit;

Baza ligjore

Neni 7/1/ç, Ligjit Nr119/2014

Dokumenti/Përmbajtja

Shpjeguese për oraret, vendodhjem e QNOD dhe pikat e kontaktit të koordinatorit

Afati kohor për publikim

Pas miratimit të Programit të Transparencës dhe cdo here kur ka ndyshime

Mënyra e publikimit

Në faqen zyrtare të QNOD.

Sektori Përgjegjës për Përgatitjen e Materialit  apo disponimin e tij.

Specialisti i Mbështetjes Ligjore (Koordinatori për informimin)

5 - Të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë të autoritetit publik dhe procedurën që ata ndjekin për të marrë vendime;

Baza ligjore

Neni 7/1/d, Ligjit Nr119/2014

Dokumenti/Përmbajtja

Vendimi i miratimit të politikave të funksionimit të QNOD.

Afati kohor për publikim

Pas botimit në fletoren zyrtare.

Mënyra e publikimit

Në faqen zyrtare të QNOD.

Sektori Përgjegjës për Përgatitjen e Materialit  apo disponimin e tij.

Drejtori i Drejtorisë së Planifikimit dhe Shërbimeve Mbështetëse

6 - Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si dhe dokumentet që përmbajnë tregues të performancës së autoritetit;

Baza ligjore

Neni 7/1/dh, Ligjit Nr119/2014

Dokumenti/Përmbajtja

Raporte auditimi dhe monitorimi

Afati kohor për publikim

Menjëherë pas depozitimit në QNOD

Mënyra e publikimit

Në faqen zyrtare të QNOD.

Sektori Përgjegjës për Përgatitjen e Materialit  apo disponimin e tij.

Përgjegjësi i Sektorit të Financave

7 - Të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit.

Baza ligjore 

Neni 7/1/e, Ligjit Nr119/2014

Dokumenti/Përmbajtja

Detajimi i Buxhetit për vitin 2018

Regjistri i realizimeve të prokurimit publik janar-gusht 2018

Regjistri i prokurimeve për vitin 2018

Regjistri i realizimit të prokurimeve per 2017

Regjistri i prokurimeve per vitin 2017

Regjistri i realizimit të prokurimeve per 4 mujorin e parë,

Detajimin e buxhetit per vitin 2017

Realizimin i shpenzimeve buxhetore per vitin 2016

Regjistri  i realizimit të Prokurimeve Publike për vitin 2016

Detajimi i buxhetit sipas muajve për vitin 2015

Detajimi i planit të shpenzimeve korrente për vitin 2015

Buxheti dhe raportet vjetore

Afati kohor për publikim

Pas miratimit të Buxhetit dhe cdo 3 muaj

Mënyra e publikimit

Në faqen zyrtare të QNOD.

Sektori Përgjegjës për Përgatitjen e Materialit  apo disponimin e tij.

Përgjegjësi i Sektorit të Financave

8 - Informacion për shërbimet që autoriteti publik i jep publikut, përfshirë standardet për cilësinë e shërbimit

Baza ligjore

Neni 7/1/f, Ligjit Nr119/2014

Dokumenti/Përmbajtja

Njoftime

Afati kohor për publikim

Të përherëshme

Mënyra e publikimit

Në faqen zyrtare të QNOD.

Sektori Përgjegjës për Përgatitjen e Materialit  apo disponimin e tij.

Administratori i sistemit

9 - Procedura, përmes së cilës personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në hartimin e ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të QNOD.

Baza ligjore

Neni 7/1/gj, Ligjit Nr119/2014

Dokumenti/Përmbajtja

Projekt akte ligjore

Afati kohor për publikim

Pas nënshkrimit të relacionit shoqërues

Mënyra e publikimit

Në faqen zyrtare të QNOD.

Sektori Përgjegjës për Përgatitjen e Materialit  apo disponimin e tij.

Specialisti i Mbështetjes Ligjore (Koordinatori për informimin)

10 - Një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor autoriteti publik për mbajtjen e dokumentacionit, të llojeve, formave të dokumenteve, si dhe të kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesë.

Baza ligjore

Neni 7/1/h, Ligjit Nr119/2014

Dokumenti/Përmbajtja

Tabelë

Afati kohor për publikim

Pas miratimit të Programit të Transparencës

Mënyra e publikimit

Në faqen zyrtare të QNOD.

Sektori Përgjegjës për Përgatitjen e Materialit  apo disponimin e tij.

Përgjegjësi i Sektorit të Arkivës, Protokollit dhe Sekretarisë.

11 - Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8 të ligji.

Baza ligjore

Dokumenti/Përmbajtja

Rregjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

Neni 7/1/i, Ligjit Nr119/2014

Dokumenti/Përmbajtja

Tabelë

Afati kohor për publikim

Pas miratimit të Programit të Transparencës

Mënyra e publikimit

Në faqen zyrtare të QNOD, me kufizime të identitetit.

Sektori Përgjegjës për Përgatitjen e Materialit  apo disponimin e tij.

Specialisti i Mbështetjes Ligjore (Koordinatori për informimin)

12 - Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh.

Baza ligjore

Neni 7/1/k, Ligjit Nr119/2014

Dokumenti/Përmbajtja

Vendet vakante

Afati kohor për publikim

Pas çdo krijimi të një vendi vakantë

Mënyra e publikimit

Në faqen zyrtare të QNOD.

Sektori Përgjegjës për Përgatitjen e Materialit  apo disponimin e tij.

Drejtori i Drejtorisë së Planifikimit dhe Shërbimeve Mbështetëse

13 - Informacion tjetër që gjykohet i dobishëm.

Baza ligjore

Neni 7/1/L, Ligjit Nr119/2014

Dokumenti/Përmbajtja

Evente të ndryshme të organizuara nga QNOD

Afati kohor për publikim

Pas cdo eventi

Mënyra e publikimit

Në faqen zyrtare të QNOD

Sektori Përgjegjës për Përgatitjen e Materialit  apo disponimin e tij.

Specialisti i Trajnimeve

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


Ministeriali i NATO, Xhaçka: 2% e PBB për FA deri në vitin 2024 4-5 tetor 2018Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka mori pjesë në Ministerialin e Mbrojtjes së vendeve anëtare të Aleancës të Atlantikut të Veriut...
Buletini mujor tetor 2018Ditari, të rejat kryesore tetor 2018...
Ministrja Xhaçka vizitë zyrtare në SHBA 17-18 prill 2018Washington - Shtetet e Bashkuara të Amerikës e vlerësojnë Shqipërinë një aleat të denjë të NATO dhe vend lider në Ballkanin Perëndimor...
FA shpëtojnë nënën e sëmurë në Kukës27 shkurt 2018Pas 3 orë ecjeje në këmbë, Forcat Armatosura kanë arritur të transportojnë për në spitalin rajonal të Kukësit...
Ministeriali i NATO, takimi Stoltenberg - Xhaçka14 - 15 shkurt 2018Ministrja Xhaçka merr pjesë në takimin e ministrave të Mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO në Bruksel...
Fotogaleri/FA angazhim maksimal për situatën e përmbytjeveNëntor - Dhjetor 2017Angazhimi i Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë për situatën e përmbytjeve.
NATO: Misioni i “Orikut” në Egje, moment i rëndësishëm për Forcat Detare shqiptare24 nëntor 2017Misionit të anijes patrulluese të forcës detare shqiptare “Oriku”, e cila ishte pjesë e operacionit të NATO-s, “Sea Guardian”, i është dedikuar një shkrim në faqen zyrtare të NATO-s...
BBC: Shqipëria rehabiliton varrezat e dëshmorëve pas dekadash të lëna në harresë15 nëntor 2017Prestigjiozja britanike BBC, i ka bërë jehonë nismës së Ministrisë së Mbrojtjes për rehabilitimin e varrezave të dëshmorëve...
Mbyllet takimi i shefave të Mbrojtjes të NATO17 shtator 2017Mbylli punimet formale Konferenca e Komitetit Ushtarak të NATO, e cila u zhvillua për herë të parë në vendin tonë...
Zhvillohet në Tiranë Konferenca e Komitetit Ushtarak të NATO16 shtator 2017Në vendin tonë ka nisur punimet Konferenca e Komitetit Ushtarak të NATO, e cila mbledh së bashku shefat e shtabeve të ushtrive të vendeve anëtare të Aleancës...
Intervistë me gjeneral Petr Pavel, kryetar i Komitetit Ushtarak të NATO15 shtator 2017Intervistë me gjeneral Petr Pavel dhënë për revistën "Mbrojtja"...
Zhvillohet stërvitja shqiptaro-britanike “Ushtar Eagle 17”14 shtator 2017Në kuadër të stërvitjes së përbashkët ndërmjet FA të Shqipërisë dhe FA të Mbretërisë së Bashkuar u zhvillua sot “Dita e Vizitorëve të Shquar” të stërvitjes “Ushtar Eagle 17”...
Programi qeverisës 2017-2021 për Sigurinë dhe Mbrojtjen13 shtator 2017Qeveria e re e RSH mori detyrën pas ceremonisë së betimit në Presidencë. Nga programi qeverisës 2017-2021 veçojmë pjesën që ka lidhje me Sigurinë dhe Mbrojtjen...
Kontributi i Forcave të Armatosura në infrastrukturëShtator 2017Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura gjithmonë kanë treguar përkushtim dhe angazhim maksimal në ndihmë të popullsisë civile...
Bëhuni pjesë e Forcave të Armatosuraprill 2018Qendra e Personel Rekrutimit ka filluar regjistrimin e kandidatëve për ushtarë/detarë aktivë dhe kërkon të rekrutojë 100...
Strategjia UshtarakeKorrik 2015Në themel të Strategjisë Ushtarake të Republikës së Shqipërisë është aspirata e popullit shqiptar dhe vullneti politik për të realizuar vizionin e përbashkët...
Direktiva e Mbrojtjes 2018Shkurt 2018 Dokumenti bazë mbi planet dhe programet e punës e të veprimtarive të MM, të FA në përmbushje të misionit kushtetues, si dhe detyrimeve si vend anëtar i NATO...
Revista Mbrojtja Nr. 11 (2018) Nëntor 2018Numri i fundit i revistës "Mbrojtja"...
Gazeta Ushtria 16 nëntor 2018Numri i fundit i të përjavshmes gazeta "Ushtria"...


Arkivi Lajmeve
Nëntor 2018
Ma En Pr Sh Di
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2