Programi i Transparencës për Ministrinë e Mbrojtjes

Programi i Transparencës për Ministrinë e Mbrojtjes

I. Hyrje

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Ministrinë e Mbrojtjes. Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”(LDI).
Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës Ministria e Mbrojtjes (MM) ndërton dhe rrit transparencën në punën e tij institucionale, nën garancinë e LDI-së. MM do të përditësojë herë pas here Programin e Transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit 5 të LDI-së.
Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës së AP, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtare www.mod.gov.al si dhe në mjediset e pritjes së publikut. Programi i transparencës pasqyrohet në rubrika, tekste/përmbajtje, afat kohor për bërjen publike të tij, mënyrën e bërjes publike si dhe strukturën përkatëse, e cila prodhon ose administron dokumentin.
Në përmbajtje të programit të transparencës evidentohet skema e publikimit, e cila pasqyron menutë ku adresohet dokumenti në faqen zyrtare në internet. Përveç kësaj, çdo dokument është i aksesueshëm edhe në skemë.
Dokumentacioni i bërë publik, do të jetë i përditësuar në formë e përmbajtje. Faqja zyrtare e MM është ndërtuar në atë formë që mundëson informacion për publikun pa kërkesë në format lehtësisht të kuptueshëm. Në rubrikat e faqes zyrtare pasqyrohen edhe informacione që karakterizohen nga kufizime të identifikimit të të dhënave personale për shkak të ruajtjes së privatësisë së individëve/subjekteve të të dhënave, etj.
Skema e publikimit paraqitet nëpërmjet tabelës përmbledhëse të evidentuar në këtë program.

II. Parime të Përgjithshme

Parimet kryesore në të cilat mbështetet Programi Transparencës së MM janë:

1. “E drejta për informim” është e drejtë kushtetuese e parashikuar në nenin 23 të saj, e aksesueshme nga të gjithë pa asnjë përjashtim,
2. Prezumimi i publikimit maksimal të të dhënave: MM ushtron funksione publike, për rrjedhojë informacioni që rrjedh nga veprimtaria e tij publikohet në përputhje me legjislacionin në fuqi,
3. Zbatimi korrekt i ligjit dhe dispozitave ligjore që rregullojnë në mënyrë të posaçme veprimtarinë e MM,
4. Informacioni përshtatet në gjuhë të qartë e të kuptueshme.
5. Organ mbikëqyrës i procedurave të informimit publik është Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (këtej e tutje KDIMDP).
6. Rishikimi i programit të transparencës bëhet sipas së njëjtës procedurë, përmes së cilës është bërë miratimi i tij.

Informacioni publik  pa kërkesë duhet të jetë:

- i plotë;
- saktë;
- përditësuar;
- thjeshtë në konsultim;
- kuptueshëm;
- lehtësisht i aksesueshëm;
- pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të autoritetit publik

III. Informacioni që bëhet publik pa kërkesë

Informacioni i lejuar për publikim është shprehimisht i parashikuar në nenin 7 të ligjit Nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”. Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, MM vendos në dispozicion të publikut në faqen e saj të internetit: www.mod.gov.al, Tel. 00355 04 2226601/2; dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mëposhtme të informacionit: 

1. Strukturën organizative të autoritetit publik;
2. Tekstet e plota, të konventave që janë ratifikuar, të ligjeve, të akteve nënligjore, të kodeve të sjelljes, dokumente politikash, të manualit ose ndonjë dokument tjetër që ka lidhje me ushtrimin e funksioneve të tij dhe që prek publikun e gjerë;
3. Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës, si edhe të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit;
4. Të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e tjerë, si dhe një përshkrim të procedurave të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë të autoritetit publik dhe procedurën që ata ndjekin për të marrë vendime;
5. Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si dhe dokumentet që përmbajnë tregues të performancës së autoritetit;
6. Të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit. Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara;
7. Informacion për procedurat e prokurimit apo procedurat konkuruese të koncesionit/partneritetit publik privat, përkatësisht, sipas parashikimeve të ligjit nr. 9643, datë 20.12.2006, “Për prokurimin publik”, dhe të ligjit nr. 125/2013, “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, që kryhen për llogari të autoritetit publik, duke përfshirë: listën e kontratave të lidhura, shumën e kontraktuar, palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve apo mallrave të kontraktuara, informacionin për zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme;
8. Informacion për shërbimet që autoriteti i jep publikut, përfshirë standardet për cilësinë e shërbimit, një përshkrim të kategorive dhe formave të ndihmës shoqërore, subvencioneve të dhëna nga autoriteti publik dhe të procedurave për t’i përfituar ato, informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh, çdo informacion tjetër që gjykohet i dobishëm nga autoriteti publik;
9. Çdo mekanizëm dhe procedurë për bërjen e kërkesave dhe ankesave, në lidhje me veprimet ose mosveprimet e autoritetit publik, procedura, përmes së cilës personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në hartimin e ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të AP-së, një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor autoriteti publik për mbajtjen e dokumentacionit, të llojeve, formave të dokumenteve, si dhe të kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesë;
10. AP, gjithashtu, krijon dhe arkivon një kopje digjitale të faqes zyrtare të tij në internet, të plotësuar me informacionin që kërkohet në programin e miratuar të transparencës, si dhe për metodat, mekanizmat dhe periodicitetin e publikimit të informacioneve publike, të cilat vihen në dispozicion të publikut pa kërkesë;
11. Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga MM.

Informacioni i publikuar sipas kësaj skeme përditësohet sa herë ai ndryshon.

IV. Tabela përmbledhëse e programit të transparencës të Ministrisë së Mbrojtjes:

Kategoritë e informacionit publik pa kërkesë: Baza ligjore Dokumenti/
Përmbajtja
Afati kohor për publikim  Mënyra e publikimit Struktura përgjegjëse

Përshkrim i strukturës organizative, funksioneve dhe detyrat e autoritetit publik

Neni 7/1/a

- Ligj nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar;
- Ligj nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”;
- Ligji nr. 9000, dt. 30.01.2003 "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave"

Pas botimit në fletoren zyrtare

Faqja zyrtare e MM, 
rubrika Ministria

Në faqen zyrtare MM rubrika Ministria/Ministri

Organigrama MM (file pdf)
Funksione, detyra (file pdf)

Drejtoria e Miradministrimit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Akte ndërkombëtare
ligje; akte nënligjore;
dokument politikash;
dokument tjetër

Neni 7/1/b

Ligje, akte nënligjore, rregullore

 

Pas miratimit në Fletoren Zyrtare;
pas miratimit të urdhrit nga ministri i Mbrojtjes

Në faqen zyrtare MM rubrikat:
- Ministria/Baza Ligjore - Politikat e Sigurisë/Strategji të MM - Politikat e Sigurisë/Dokumente Strategjikë

 

Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatës.

Neni 7/1/c/g

 

Pas miratimit të Programit të transparencës.

Faqja zyrtare e MM, rubrika Publikime/Transparenca

Drejtoria e Inspektimit të Përgjithshëm

Të dhëna për vendndodhjen e zyrave, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit

Neni7/1/ç

Koordinatori për të drejtën e informimit për MM e FA:

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: (04) 222 6601; (510) 1325
mob.: + 355 68 405 9818

1. Adresa: Ministria e Mbrojtjes,
Rruga e Dibrës,
Kutia Postare 2423, Tiranë, 
2. Tel: +355042226601
+355042226602 
3. Fax: +355042228325,
4. Orari i punës:
08.00 - 16.30,
08.00 - 14.00 (premte)

Pas miratimit pas miratimit të urdhrit nga ministri i Mbrojtjes

Në faqen zyrtare MM rubrika Publikime/Transparencë/...

Koordinatori për informimin MM

Përshkrim i procedurave të zgjedhjes, kompetencave të funksionarëve të lartë dhe te ndjekjes për marrjen e vendimeve.

Ligje,
akte nënligjore, rregullore

       

Mekanizmat monitorues; raporte auditi; dokumentet me tregues performance

Neni7/1/dh

Raporte auditi të Auditit të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Kontrollit të Lartë të Shtetit

 

Koordinatori për informimin MM

Raporti i të ardhurave, shpenzimeve dhe investimeve të Ministrisë së Mbrojtjes, Buxheti

Neni 7/1/e

Buxheti i miratuar për 2017 (në mijë)

 

Në faqen zyrtare MM rubrika Politikat e Sigurisë/Të tjera nga MM/Raporte Monitorimi

Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, MM

Informacion për procedurat e prokurimit

Neni 7/1/i

   

Në faqen zyrtare MM rubrika Politikat e Sigurisë/Të tjera nga MM/Prokurime

Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, MM

Shërbimet e autoritetit për publikun

Neni 7/1/f

Dokumentacioni për aplikime dhe procedura për pajisjen me vërtetime

 

Në faqen zyrtare MM rubrikat: Homepage/Bëhuni pjesë e FA/Shërbime

 

Paraqitja e mendimeve në hartimin e projekt-akteve, etj.

Neni 7/1/gj

   

Në faqen zyrtare MM rubrika Publikime/Konsultim publik

 

Mbajtja e dokumentacionit

Neni 7/1/h

       

Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh

Neni 7/1/k

Aplikime për:
1. Kurse dhe trajnime brenda dhe jashte vendit,
2. Vende të lira pune,
3. Ankande,
4. Fushatë rekrutimesh në FA

 

Në faqen zyrtare MM rubrikat:
1. Homepage/Kurse dhe Trajnime

2, 3. Newsroom/Njoftime

4. Rekrutime dhe Karriera

 

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8 të këtij ligjit nr.119/2014

     

Në faqen zyrtare MM rubrika Publikime/Transparenca

Drejtoria e Inspektimit të Përgjithshëm

Informacione të tjera  të dobishme

     

Homepage i faqes zyrtare MM

 

 V. Publikim

Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, AP-ja vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit www.mod.gov.al, dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mësipërme, në një menu të veçantë të titulluar “Programi i Transparencës”.

VI. Monitorimi
Komisioneri për të Drejtën e  Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale monitoron zbatimin e ligjit për të drejtën e informimit, duke nxitur parimin e transparencës në punën e autoriteteve publike, veçanërisht duke sensibilizuar dhe informuar për çështje të së drejtës së informimit.
Komisioneri bën rekomandime për autoritetet publike, lidhur me konceptimin dhe zbatimin e programeve institucionale të transparencës.
Gëzuar Ditën e Pavarësisë së Shqipërisë Nëntor 2020 108 vite pas shpalljes së pavarësisë, flamuri ynë valëvitet në çdo cep të botës përmes heronjve tanë nën uniformë, të cilët qëndrojnë krenarë krah përfaqësuesve të vendeve aleate, në çdo mision...
3 vjet arritje në Forcat e Armatosura Nëntor 2020 3 vjet janë shumë pak në historinë e Forcave të Armatosura shqiptare, por gjatë këtyre viteve, ku në krye të Ministrisë së...
Emergjencat Civile dhe FA më të mirëpajisura dhe më dinjitoze në përballimin e fatkeqësive natyrore Nëntor 2020 Reformimi i emergjencave civile nisi me ligjin e ri “Për Mbrojtjen Civile” dhe krijimin i Agjencisë Kombëtare që do të...
Nënshkruhet Memorandumi i Mirëkuptimit dhe Bashkëpunimit midis AKMC dhe TIA 15 Tetor 2020 Sot, më datë 15 tetor 2020, në mjediset e Tirana International Airport (TIA) u organizua takimi për nënshkrimin,...
Dita Ndërkombëtare për Zvogëlimin e Rreziqeve nga Fatkeqësitë Tetor 2020 Agjensia Kombëtare e Mbrojtjes Civile (AKMC) ka organizuar në bashkëpunim me Kryqin e Kuq Kombëtar, prefekturat,...
Brezi i parë i kadetëve për studimet bachelor në Akademinë e Forcave të Armatosura Tetor 2020 Brezi i parë i kadetëve për studimet bachelor në Akademinë e Forcave të Armatosura po merr formë ditë pas dite...
Programi bachelor i studimeve në fushën e Shkencës Ushtarake, Akademia e FA Shtator 2020 Në tetor 2020 hapet programi bachelor në Akademinë e FA. Ky është edhe momenti kur akademia do të rifitojë me të drejta...
MM dhe FA ditë pas dite pranë qytetarëve në përballimn e vështirësive të krijuara nga COVID - 19 Qershor 2020 Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura ditë pas dite kanë qenë pranë qytetarëve gjatë gjithë periudhës së lockdown...
Dekorata nga NATO dhe Afghanistani për ushtarakët e Forcave të Armatosura Qershor 2020 MONS, Belgjikë - zëvendësshef i Shtabit për Operacionet në SHAPE (Supreme Headquarters Allied Poëers Europe), gjeneralmajor Barre Seguin i dorëzoi...
Si të mbrohemi nga COVID -19? Mars 2020 Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë, si pjesë e strukturave shtetërore, po ndjekin nga afër dhe kanë marrë masat për parandalimin e përhapjes së COVID-19...
Kryesimi i Nismave Rajonale SEDM dhe A5 Shtator 2019 Shqipëria është një ndër vendet e rajonit më aktive në kuadër të Nismave Rajonale, kjo jo vetëm për shkak të anëtarësimit...
“Albanian Effort 19” 19 shtator 2019“Albanian Effort 19” mblodhi në Bizë rreth 800 efektivë nga Shqipëria, SHBA, Mbretëri e Bashkuar, Turqia, Kroacia, Polonia, Italia, Gjermania, Bullgaria, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Kosova...
Angazhimi i FA në shuarjen e zjarreve 09 shtator 2019Muajt korrik edhe gusht edhe pse më të nxehtët e vitit shënuan një numër të pazakontë zjarresh. Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka thekson se gjatë kësaj periudhe në vend ka pasur 324 varta zjarri...
68 vjet Arma e Aviacionit 24 prill 2019Hapi i parë për të krijuar një Aviacion Ushtarak në Shqipëri, u hodh në 1914, kur qeveria shqiptare porositi blerjen e...
Shqipëria 10 vite në NATO Mars 2019Viti 2019 përkon me 10 - Vjetorin e Anëtarësimit të vendit tonë në NATO, më 1 Prill 2009...
Ditari Javor 2019Ditari, të rejat kryesore të javës...
Ministeriali i Mbrojtjes, Bruksel 26 - 27 qershor 26 - 27 qershor 2019Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka mori pjesë në Ministerialin e Zëvendësministri i Mbrojtjes Petro Koçi mori pjesë në punimet e Ministerialit të Mbrojtjes të NATO që u zhvillua në Bruksel,...
Ministeriali i NATO, Xhaçka: 2% e PBB për FA deri në vitin 2024 4-5 tetor 2018Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka mori pjesë në Ministerialin e Mbrojtjes së vendeve anëtare të Aleancës të Atlantikut të Veriut...
Ministrja Xhaçka vizitë zyrtare në SHBA 17-18 prill 2018Washington - Shtetet e Bashkuara të Amerikës e vlerësojnë Shqipërinë një aleat të denjë të NATO dhe vend lider në Ballkanin Perëndimor...
FA shpëtojnë nënën e sëmurë në Kukës27 shkurt 2018Pas 3 orë ecjeje në këmbë, Forcat Armatosura kanë arritur të transportojnë për në spitalin rajonal të Kukësit...
Ministeriali i NATO, takimi Stoltenberg - Xhaçka14 - 15 shkurt 2018Ministrja Xhaçka merr pjesë në takimin e ministrave të Mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO në Bruksel...
Bëhuni pjesë e Forcave të Armatosuraprill 2018Qendra e Personel Rekrutimit ka filluar regjistrimin e kandidatëve për ushtarë/detarë aktivë dhe kërkon të rekrutojë 100...
Strategjia UshtarakeKorrik 2015Në themel të Strategjisë Ushtarake të Republikës së Shqipërisë është aspirata e popullit shqiptar dhe vullneti politik për të realizuar vizionin e përbashkët...
Direktiva e Mbrojtjes 2020Janar 2020 Dokumenti bazë mbi planet dhe programet e punës e të veprimtarive të MM, të FA në përmbushje të misionit kushtetues, si dhe detyrimeve si vend anëtar i NATO...
Revista Mbrojtja Nr. 10 (2020) Nëntor 2020Numri i fundit i revistës "Mbrojtja"...
Gazeta Ushtria 20 nëntor 2020Numri i fundit i të përjavshmes gazeta "Ushtria"...


Arkivi Lajmeve
Nëntor 2020
Ma En Pr Sh Di
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6