Atdheu ka nevojë për ty!


Ju lutem dërgoni një email në adresën info.qpr@aaf.mil.al dhe ne do t'ju kontaktojmë. Faleminderit!

Si të rekrutohem ushtar/detar aktiv në FA?

Për të filluar procesin e rekrutimit i interesuari duhet të plotësojë një sërë kriteresh dhe dokumentash. Shtetasit që kërkojnë të aplikojnë për ushtarë/detarë aktivë në FA duhet të aplikojnë drejtpërdrejt në zyrën e pranimit në Qendrën e Personel Rekrutimit, e cila vijon procedurat e testimit dhe përzgjedhjes me kandidatët që janë gjykuar të aftë nga ana shëndetësore.

Formulari i aplikimit për ushtarë/detarë aktivë në Forcat e Armatosura dhe dokumentacioni që i nevojitet aplikantit janë formulari i aplikimit dhe formulari i pranimit .

Testi i Përgatitjes Fizike i shtetasve për pranim në FA (Anex A)
kodet sipas specialiteteve (Anex B),
formular vetëdeklarimi për gjendjen shëndetësore (Anex C)

Dokumenti “Procedurat dhe kriteret e rekrutimit të ushtarëve/detarëve aktivë në FA”, miratuar nga ministri i Mbrojtjes me udhëzimin nr. 5 datë 10/10/2022, përcakton, parimet, objektivat, standardet, përgjegjësitë, kryerjen e procedurave dhe zbatimin e kritereve për rekrutimin e ushtarëve/detarëve aktivë. Udhëzimi i mësipërm shoqërohet edhe me disa shtesa dhe ndryshime të miratuara me urdhërin nr. 122, datë 07.02.2023.

Kriteret e përgjithshme për rekrutimin e ushtarëve/detarëve aktivë

2. Shtetasit shqiptarë për t’u rekrutuar ushtarë/detarë aktiv në FA duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

- të jetë shtetas shqiptar;
- të mos jetë në ndjekje penale dhe në proces gjykimi;
- të mos jetë dënuar nga gjykata për vepra penale;
- të ketë figurë të pastër morale;
- të mos jetë i deportuar për kryerje të veprave penale;
- të mos ketë probleme me drogën dhe alkolin;
- të mos jetë kontigjent krimi dhe të mos jetë i evidentuar si i tillë nga organet ligjzbatuese;
- mosha për t’u rekrutuar është 18-27 vjeç, ndërsa për specialitetin mjekësi 18-32 vjeç;
- të ketë kryer arsimin minimalisht 9 vjeçar, brenda ose jashtë vendit;
- të kenë gjatësinë trupore mbi 165 për meshkujt dhe mbi 160 cm për femrat
- të ketë kryer kontrollin shëndetësor dhe të jetë vlerësuar i aftë për ushtarë/detarë aktiv nga Komisioni Mjekësor Ushtarak;
- të ketë rezultuar pa probleme gjatë verifikimit të kushtit të sigurisë të kryer nga strukturat përgjegjëse.

Procedura e aplikimit për ushtar/detar

a) Shtetasit që dëshirojnë të shërbejnë në FA si ushtar/detar aktiv, do të aplikojnë drejtpërdrejt në Qendrën e Personel Rekrutimit (lista e përgjegjësve të seksioneve të rekrutimit në çdo qark).
b) Aplikantët plotësojnë:

formularin e aplikimit (shkarko formularin e aplikimit) dhe
formularin e pranimit (shkarko formularin e pranimit) të dokumentacionit dhe marrin njoftimin për dokumentet e nevojshme, kuotat e rekrutimit, specialitetet, rajonet e rekrutimit, afatin e paraqitjes në Qendrën e Personel Rekrutimit për vijimin e procesit të pranimit, testimit e përzgjedhjes etj. 

c) Procedurat, kriteret, rregullat e testimit (testimi fizik, testimi intelektualtestimi psikologjik) bëhen publike në faqen e internetit të Ministrisë së Mbrojtjes, jo më pak se 150 ditë përpara nga data e fillimit të Stërvitjes Individuale Bazë.

Regjistrimi i kandidatëve, dokumentacioni i nevojshëm

a. Dokumentacioni që do të paraqesin kandidatët në fazën e regjistrimit është:

- Kërkesë me shkrim;
- Fotokopje të kartës së identitetit;
- Formulari i vetëdeklarimit (shkarko formularin e vetëdeklarimit);
- Dy fotografi të përmasave 4x6 cm dhe dy fotografi të përmasave 9x12 cm;
- Fotokopje e noterizuar deftesës/diplomës shkollës/universitetit; - Fotokopje e dëshmisë, certifikatës për aftësitë profesionale, gjuhësore, etj (nëse ka);
- Dokumenti i qendrës shëndetësore të lëshuar nga mjeku i familjes;
- Ekzaminimet mjekësore për agjent infektiv (Hepatit B, C, sifiliz), grupin e gjakut të lëshuar nga drejtoritë e shëndetit publik ose laborator mjekësor të licensuar për këto analiza;
- Vertetim nga prokuroria, gjykata dhe dëshmi penaliteti.

Qendra e Personel Rekrutimit, në bashkëpunim me strukturat që kanë akses në portalin e-albania, të sigurojë dokumentacionin, i cili mund të shkarkohet online nëpërmjet portalit qeveritar “e-albania”, sipas akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi. Kandidatët të sigurojnë vetë dokumentacionin e kërkuar në rastet kur, për arsye teknike, ai nuk mund të shkarkohet nëpërmjet portalit.
Qendra e Personel Rekrutimit vijon procedurat e testimit dhe përzgjedhjes vetëm me kandidatët të cilët kanë paraqitur dokumentacionin sipas germës “a”.

Shënim: Shtetasit me arsim të lartë të cilët zotërojnë njohuri të mira të gjuhës angleze do t'u jepet mundësia të konkurrojnë për arsimim dhe ndjekje të kurseve ushtarakë në SHBA, Mbretëri e Bashkuar dhe vende të tjera të NATO.

Njoftimi i plotë për regjistrimin e kandidatëve për ushtarë/detarë aktivë në FA për periudhën 07 shkurt - 12 prill 2024 sipas rajoneve sipas rajoneve

Venddislokimi i Qendrës së Personel Rekrutimit, Tiranë:

Adresa: Rruga e Dibrës, Tiranë (në mjediset e garnizonit “Skënderbej”)

Tel: 042 348 588