Koncepti strategjik i NATO

Angazhim aktiv, Mbrojtje moderne

Koncepti i ri strategjik, në parathënien e tij rikonfirmon edhe njeherë angazhimin e vendeve anëtare të Aleancës në lidhjen mes kombeve për të mbrojtur njëri-tjetrin kundër rreziqeve të reja të sigurisë e paqes. Ai shpreh qartë angazhimin e Aleancës në parandalimin e krizave, menaxhimin e konflikteve dhe bashkëpunimin e ngushtë me partnerët ndërkombëtarë, OKB dhe BE. Ai hap një faqe të re bashkëpunimi me partnerët, duke ju ofruar një rol thelbësor në formësimin e operacioneve të NATO. Ai rikonfirmon dëshirën për një botë pa armë bërthamore por për aq kohë sa ka armë bërthamore në botë, NATO do të mbetet një Aleancë bërthamore. Më tej ai rithekson angazhimin e fort për të mbajtur derën e NATO të hapur, për të gjitha demokracitë Europiane që përmbushin standardet e anëtarësimit.

Ndërkohë që bota është në ndryshim, Koncepti i ri thekson se misioni thelbësor i NATO do të mbetet po i njëjtë.
Aleanca garanton të mbetet një komunitet i pashembullt i lirisë, paqes, sigurisë dhe vlerave të përbashkëta.
Detyrat themelore dhe parimet e NATO nuk ndryshojnë, ajo do vijojë të ketë qëllim afatgjatë, mbrojtjen e lirisë dhe sigurisë të të gjithë anëtarëve të saj me mjete politike dhe ushtarake. Aleanca është vendosmërisht e angazhuar në qëllimet dhe parimet e Kartës së Kombeve të Bashkuara, dhe në Traktatin e Uashingtonit, i cili pohon përgjegjësinë kryesore të Këshillit të Sigurimit për ruajtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare.

Koncepti rikonfirmon se siguria e anëtarëve të NATO në të dy anët e Atlantikut është e pandashme, dhe do të vazhdohet të mbrohet së bashku në bazë të solidaritetit, qëllimit të përbashkët dhe ndarjes së drejtë të përgjegjësive të marra.
Në mënyrë që të garantohet siguria e territorit dhe popullsisë së vendeve të NATO, Aleanca do të vazhdojë të përmbushë me efektshmëri të lartë tre grup-detyrat themelore të saj, gjithmonë në përputhje me ligjin ndërkombëtar:

1. Mbrojtja Kolektive. Anëtarët e NATO, gjithmonë do të ndihmojnë njëri-tjetrin kundër sulmeve, në përputhje me Nenin 5 të Traktatit të Uashingtonit. Ky angazhim mbetet i pandryshueshëm dhe detyrues.
2. Menaxhimi i Krizave. NATO do të përdorë në mënyrë aktive një përzgjedhje të mjeteve politike dhe ushtarake, për të ndihmuar në menaxhimin e krizave për të ndaluar konfliktet e vazhdueshme dhe për të ndihmuar në konsolidimin e stabilitetit në situatat post-konfliktuale, kur kjo kontribuon në sigurinë Euroatlantike.
3. Bashkëpunimi për Sigurinë. Aleanca do të angazhohet në mënyrë aktive për të rritur sigurinë ndërkombëtare, nëpërmjet partneritetit me vendet përkatëse dhe organizatat e tjera ndërkombëtare, duke kontribuar në mënyrë aktive për armëkontrollin, mospërhapjen e armatimit dhe çarmatimin, si dhe duke e mbajtur derën e hapur për anëtarësimin në Aleancë, për të gjitha vendet e demokracive Europiane që përmbushin standardet e NATO.
NATO do vijojë të mbetet  forumi thelbësor dhe unik transatlantik, përsa i përket konsultimeve për të gjitha çështjet siç përcaktohet në Nenin 4 të Traktatit të Uashingtonit. Aleanca do të angazhohet në një proces të vazhdueshëm reformimi, modernizimi dhe transformimi.

Mjedisi i Sigurisë

Sot, zona Euroatlantike është në paqe dhe kërcënimi me sulm konvencional kundër territorit të NATO është i ulët, megjithatë ky kërcënim konvencional nuk mund të shpërfillet.
Përhapja e armëve bërthamore dhe armëve të tjera të shkatërrimit në masë, terrorizmi, paqëndrueshmëria dhe konfliktet përtej kufijve të NATO, sulmet pirate kompjuterike, teknologjitë e reja, rreziqet për shëndetin, ndryshimet klimaterike, mungesat e ujit dhe rritja e nevojës për energji do të formësojnë mjedisin e ardhshëm të sigurisë në zonat me interes për NATO, dhe natyrisht pritet të kenë efekte të mëdha globale, që do të ndikojnë në planifikimin e operacioneve të ardhshme ushtarake te NATO.

Mbrojtja dhe Shkurajimi

Përgjegjësia më e madhe e Aleancës është mbrojtja, ruajtja e territoreve dhe popujve tanë kundër sulmeve, siç është përcaktuar në Nenin 5 të Traktatit të Uashingtonit. Aleanca nuk konsideron asnjë vend si kundërshtar të saj. Megjithatë, askush nuk duhet të dyshojë në vendosmërinë e NATO nëse siguria e ndonjë prej anëtarëve të saj do të kërcënohet.
NATO ka nivel të lartë sigurie i cili garantohet nga forcat bërthamore strategjike të Aleancës, veçanërisht ato të Shteteve të Bashkuara, forcat strategjike bërthamore të pavarura të Mbretërisë së Bashkuar dhe të Francës. Shkurajimi mbetet element thelbësor i strategjisë së Aleancës, dhe NATO do të mbetet një Aleancë bërthamore për sa kohë që armët bërthamore ekzistojnë.
Shkurajimin, NATO e bazon në mbajtjen e kapaciteteve mikse, të armëve bërthamore dhe atyre konvencionale. Aftësia për mbështetjen e operacioneve të mëdha të përbashkëta (joint) dhe operacioneve në shkallë më të vogël, përgjigjen ndaj krizave, mbajtjen e forcave të fuqishme konvencionale të lëvizshme dhe të dislokueshme, trajnimin e stërvitjet, planifikimin e shkëmbimin e informacionit, pjesëmarrjen e aleatëve në planifikimin e mbrojtjes kolektive, mbrojtja antiraketë, MADM, mbrojtja kibernetike, kapacitetet zbuluese, analizuese dhe konslutuese, antiterrorizmin dhe teknologjitë e reja.
Siguria nëpërmjet menaxhimit të krizave për NATO, do të thotë që ajo do të angazhohet kur është e mundur dhe kurdoherë që është e nevojshme, për të parandaluar dhe menaxhuar krizat, stabilizuar situatat paskonfliktuale, dhe për të mbështetur rindërtimin. Mënyra më e mirë për të menaxhuar konfliktet është parandalimi, por aty ku parandalimi i konflikteve nuk është i suksesshëm, NATO do të jetë e përgatitur dhe e aftë për menaxhimin e konfliktit që vijon. NATO ka kapacitete menaxhuese të veçanta për konfliktet, përfshirë këtu kapacitetet e pashembullta për vendosjen dhe mbajtjen e një force ushtarake të fuqishme. Operacionet e drejtuara nga NATO kanë treguar kontributin e domosdoshëm që ajo mund të japë në kuadrin e përpjekjeve ndërkombëtare për menaxhimin e krizave.
Për të qenë e efektshme në të gjithë spektrin e menaxhimit të krizës, NATO do të zgjerojë shkëmbimin e informacioneve të inteligjencës brenda saj, do të zhvillojë më tej doktrinat dhe kapacitetet ushtarake për operacionet jashtë territorit të NATO, do të krijojë një kapacitet civil të përshtatshëm dhe modest të menaxhimit të krizave. Bazuar në mësimet e nxjerra nga operacionet e saj, NATO do të përmirësojë më tej planifikimin e integruar civilo-ushtarak në të gjithë spektrin e krizës, do të zhvillojë kapacitetet për trajnimin dhe zhvillimin e forcave në nivel lokal në zonat e krizës, do të identifikojë dhe kualifikojë specialistë civilë nga vendet anëtare për misione të caktuara të aleatëve, si dhe do të zgjerojë dhe intensifikojë konsultimet politike midis aleatëve dhe partnerëve.

NATO, ka objektiv të rëndësishëm  promovimin e sigurisë ndërkombëtare të realizueshëm nëpërmjet: Armë-Kontrollit, Çarmatimit dhe Mospërhapjes së Armëve; Politikës së dyerve të hapura; Partneritetit si dhe Reformave e Transformimit.

NATO synon arritjen e sigurisë së saj me një numër sa më të vogël forcash. Në këtë kuadër ajo do forcojë armëkontrollin dhe do promovojë çarmatimin, si për armët konvencionale ashtu dhe për armët e shkatërrimit në masë, si dhe do shtojë përpjekjet për ndalimin e përhapjes së tyre. NATO do të synojë marrëveshje me Rusinë për rritjen e transparencës së armëve bërthamore që ata disponojnë në Europë, dhe zhvendosjen e këtyre armëve sa më larg nga territori i anëtarëve të NATO.
Zgjerimi i NATO ka kontribuar ndjeshëm në sigurinë e Aleancës, perspektivën e zgjerimit të mëtejshëm, dhe në frymën e bashkëpunimit për sigurinë, duke rritur më tej e më gjerë stabilitetin në Europë. Qëllimi i Aleancës për një Europë të lirë që ndan vlera të përbashkëta, do të arrihej më mirë nëpërmjet integrimit të mundshëm të gjithë vendeve Europiane që dëshirojnë integrimin në strukturat Euroatlantike. Dera e antarësimit në NATO mbetet plotësisht e hapur për të gjitha demokracitë Europiane, të cilat ndajnë të njëjtat vlera me Aleancën.
Promovimi i sigurisë Euroatlantike realizohet nëpërmjet partneritetit, ndërkohë që dialogu dhe bashkëpunimi me partnerët,  mbrojtja e vlerave ku është bazuar Aleanca, operacionet e NATO, si dhe përgatitja e vendeve të interesuara për anëtarësim në NATO janë themelet e partneritetit Euroatlantik.
NATO është gati të zhvillojë dialogun politik dhe bashkëpunimin praktik me çdo shtet dhe organizatë,është e hapur për t'u konsultuar me çdo vend partner, ju ofron partnerëve operacionalë një rol strukturor në përpunimin e strategjisë dhe vendimeve për misionet e udhëhequra nga NATO dhe është gati  të zhvillojë më tej partneritetet ekzistuese duke ruajtur specifikat e tyre.

Bashkëpunimi midis NATO dhe Kombeve të Bashkuara vazhdon të japë një kontribut të konsiderueshëm për sigurinë, në operacionet në mbarë botën. Aleanca synon të thellojë dialogun politik dhe bashkëpunimin praktik me OKB, siç përcaktohet në Deklaratën e përbashkët midis OKB dhe NATO nënshkruar në vitin 2008 e cila pëmban:

-  Rritjen e nivelit të bashkëpunimit dhe komunikimit midis dy shtabeve
-  Konsultimeve politike më të shpeshta, si dhe
-  Zgjerimin praktik të bashkëpunimit për menaxhimin e krizave, ku të dyja organizatat janë të përfshira.

Bashkëpunimi midis NATO dhe Bashkimit Europian kontribuon dukshëm në sigurinë e përgjithshme të hapësirës Euroatlantike. Për këtë arsye BE është një partner unik dhe thelbësor për NATO.
NATO mirëpret hyrjen në fuqi të Traktatit të Lisbonës, i cili ofron kornizën për forcimin e kapaciteteve të BE për menaxhimin e sfidave të përbashkëta të sigurisë. Ndërkohë NATO dhe BE mund dhe duhet të luajnë një rol reciprok plotësues në mbështetje të paqes dhe sigurisë ndërkombëtare, duke përforcuar partneritetin strategjik, në frymën e plotë e të ndërsjelltë të sinqeritetit, transparencës dhe respektit për autonominë dhe integritetin institucional të të dy organizatave.NATO dhe BE mund ta luajnë këtë rol duke zgjeruar bashkëpunimin praktik në operacione në të gjithë spektrin e krizës, duke zgjeruar konsultimet për të gjitha çështjet me interes të përbashkët si dhe duke  bashkëpunuar më ngushtë në fushën e zhvillimit të kapaciteteve.

Bashkëpunimi NATO-Rusi është me një rëndësi strategjike, sepse ai kontribuon në krijimin e një hapësire të përbashkët të stabilitetit, paqes dhe sigurisë. NATO aktualisht nuk përbën asnjë kërcënim për Rusinë. Në marrëdhëniet NATO-Rusi, NATO është e vendosur të zgjerojë konsultimet politike dhe bashkëpunimin praktik në fusha me interes të përbashkët, përfshirë mbrojtjen raketore, luftën kundër-terrorizmit, drogës, piraterisë dhe promovimin e sigurisë ndërkombëtare në shkallë të gjerë.
NATO është e angazhuar në mënyrë të vendosur për zhvillimin e marrëdhënieve miqësore dhe bashkëpunimin me të gjitha vendet e Mesdheut, dhe synon të zhvillojë më tej dialogun mesdhetar.
NATO i jep rëndësi të madhe paqes dhe stabilitetit në rajonin e Gjirit Persik, dhe synon të forcojë bashkëpunimin nëpërmjet nismës së bashkëpunimit të Stambollit në zgjerimin e konsultimeve në kuadër të EAPMC; vazhdimin dhe zhvillimin e partneritetit me Ukrainën dhe Gjeorgjinë; lehtësimin e integrimit Euroatlantik të Ballkanit Perëndimor; thellimin e bashkëpunimit me anëtarët aktualë të dialogut mesdhetar si dhe zhvillimin e një partneriteti më të thellë me partnerët e saj të Gjirit Persik.
Si një rast unik në histori, NATO është një Aleancë sigurie që bazohet në përdorimin e forcave ushtarake që janë në gjendje të veprojnë së bashku në çdo mjedis, që mund të drejtojë operacionet kudo nëpërmjet strukturës së saj të komandimit të integruar ushtarak, dhe që ka në dispozicion kapacitete themelore që shumë pak aleatë mund t'i përballojnë individualisht.

Në këtë kontekst NATO, duhet të ketë burime të mjaftueshme financiare, ushtarake dhe njerëzore për të përmbushur misionet e saj, të cilat janë thelbësore për sigurinë e popullsisë dhe të territorit të Aleancës. Këto burime duhet të përdoren në mënyrën më të dobishme të mundshme, dhe me efektshmëri të lartë. NATO, angazhohet të maksimizojë nivelin e dislokueshmërisë së forcave të saj dhe të aftësisë së tyre për mbështetjen e operacioneve në terren, duke përfshirë ndërmarrjen e përpjekjeve të përqendruara për përmbushjen e objektivave; të sigurojë koherencën maksimale në planifikimin e mbrojtjes për të reduktuar në maksimum dublikimet duke përqendruar zhvillimin e kapaciteteve sipas kërkesave të kohës; të zhvillojë dhe të përdorë kapacitete së bashku për shkak të efektivitetit të kostos dhe si shenjë e manifestimit të solidaritetit të ruajë dhe forcojë kapacitetet, standardet, strukturat dhe fondet e përbashkëta që e lidhin atë së bashku; si dhe të kryejë një proces të vazhdueshëm reformash, për të përmirësuar strukturat, metodat e punës dhe rritjen e efektshmërisë.

Një Aleancë për shekullin e 21

Në përfundim të Konceptit të ri strategjik udhëheqësit politikë të NATO, shprehin vendosmërinë për të vazhduar rinovimin e Aleancës në mënyrë që ajo të jetë e aftë të përballet me sfidat e sigurisë të shekullit të 21. Ata janë të vendosur për të ruajtur dobishmërinë e saj si Aleanca botërore më e sukseshme ushtarake dhe politike.  Aleanca lulëzon si burim i shpresës, sepse ajo bazohet në vlerat e përbashkëta të lirisë individuale, demokracisë, të të drejtave të njeriut, sundimit të ligjit, si dhe për shkak se qëllimi i përbashkët dhe përpjekjet e qëndrueshme janë mbrojtja e lirisë dhe sigurisë së anëtarëve të saj. Këto vlera dhe objektiva janë universale e të vazhdueshme, dhe aleatët janë të vendosur për t'i mbrojtur ato nëpërmjet unitetit, solidaritetit, fuqisë dhe vendosmërisë.

 
MM dhe FA ditë pas dite pranë qytetarëve në përballimn e vështirësive të krijuara nga COVID - 19 Qershor 2020 Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura ditë pas dite kanë qenë pranë qytetarëve gjatë gjithë...
Dekorata nga NATO dhe Afghanistani për ushtarakët e Forcave të Armatosura Qershor 2020 MONS, Belgjikë - zëvendësshef i Shtabit për Operacionet në SHAPE (Supreme Headquarters Allied Poëers Europe), gjeneralmajor...
Si të mbrohemi nga COVID -19? Mars 2020 Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë, si pjesë e strukturave shtetërore, po ndjekin nga afër dhe kanë marrë masat për parandalimin e përhapjes së COVID-19...
Kryesimi i Nismave Rajonale SEDM dhe A5 Shtator 2019 Shqipëria është një ndër vendet e rajonit më aktive në kuadër të Nismave Rajonale, kjo jo vetëm për shkak të anëtarësimit...
“Albanian Effort 19” 19 shtator 2019“Albanian Effort 19” mblodhi në Bizë rreth 800 efektivë nga Shqipëria, SHBA, Mbretëri e Bashkuar, Turqia, Kroacia, Polonia, Italia, Gjermania, Bullgaria, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Kosova...
Angazhimi i FA në shuarjen e zjarreve 09 shtator 2019Muajt korrik edhe gusht edhe pse më të nxehtët e vitit shënuan një numër të pazakontë zjarresh. Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka thekson se gjatë kësaj periudhe në vend ka pasur 324 varta zjarri...
68 vjet Arma e Aviacionit 24 prill 2019Hapi i parë për të krijuar një Aviacion Ushtarak në Shqipëri, u hodh në 1914, kur qeveria shqiptare porositi blerjen e...
Shqipëria 10 vite në NATO Mars 2019Viti 2019 përkon me 10 - Vjetorin e Anëtarësimit të vendit tonë në NATO, më 1 Prill 2009...
Ditari Javor 2019Ditari, të rejat kryesore të javës...
Ministeriali i Mbrojtjes, Bruksel 26 - 27 qershor 26 - 27 qershor 2019Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka mori pjesë në Ministerialin e Zëvendësministri i Mbrojtjes Petro Koçi mori pjesë në punimet e Ministerialit të Mbrojtjes të NATO që u zhvillua në Bruksel,...
Ministeriali i NATO, Xhaçka: 2% e PBB për FA deri në vitin 2024 4-5 tetor 2018Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka mori pjesë në Ministerialin e Mbrojtjes së vendeve anëtare të Aleancës të Atlantikut të Veriut...
Ministrja Xhaçka vizitë zyrtare në SHBA 17-18 prill 2018Washington - Shtetet e Bashkuara të Amerikës e vlerësojnë Shqipërinë një aleat të denjë të NATO dhe vend lider në Ballkanin Perëndimor...
FA shpëtojnë nënën e sëmurë në Kukës27 shkurt 2018Pas 3 orë ecjeje në këmbë, Forcat Armatosura kanë arritur të transportojnë për në spitalin rajonal të Kukësit...
Ministeriali i NATO, takimi Stoltenberg - Xhaçka14 - 15 shkurt 2018Ministrja Xhaçka merr pjesë në takimin e ministrave të Mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO në Bruksel...
Fotogaleri/FA angazhim maksimal për situatën e përmbytjeveNëntor - Dhjetor 2017Angazhimi i Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë për situatën e përmbytjeve.
NATO: Misioni i “Orikut” në Egje, moment i rëndësishëm për Forcat Detare shqiptare24 nëntor 2017Misionit të anijes patrulluese të forcës detare shqiptare “Oriku”, e cila ishte pjesë e operacionit të NATO-s, “Sea Guardian”, i është dedikuar një shkrim në faqen zyrtare të NATO-s...
BBC: Shqipëria rehabiliton varrezat e dëshmorëve pas dekadash të lëna në harresë15 nëntor 2017Prestigjiozja britanike BBC, i ka bërë jehonë nismës së Ministrisë së Mbrojtjes për rehabilitimin e varrezave të dëshmorëve...
Mbyllet takimi i shefave të Mbrojtjes të NATO17 shtator 2017Mbylli punimet formale Konferenca e Komitetit Ushtarak të NATO, e cila u zhvillua për herë të parë në vendin tonë...
Zhvillohet në Tiranë Konferenca e Komitetit Ushtarak të NATO16 shtator 2017Në vendin tonë ka nisur punimet Konferenca e Komitetit Ushtarak të NATO, e cila mbledh së bashku shefat e shtabeve të ushtrive të vendeve anëtare të Aleancës...
Intervistë me gjeneral Petr Pavel, kryetar i Komitetit Ushtarak të NATO15 shtator 2017Intervistë me gjeneral Petr Pavel dhënë për revistën "Mbrojtja"...
Zhvillohet stërvitja shqiptaro-britanike “Ushtar Eagle 17”14 shtator 2017Në kuadër të stërvitjes së përbashkët ndërmjet FA të Shqipërisë dhe FA të Mbretërisë së Bashkuar u zhvillua sot “Dita e Vizitorëve të Shquar” të stërvitjes “Ushtar Eagle 17”...
Programi qeverisës 2017-2021 për Sigurinë dhe Mbrojtjen13 shtator 2017Qeveria e re e RSH mori detyrën pas ceremonisë së betimit në Presidencë. Nga programi qeverisës 2017-2021 veçojmë pjesën që ka lidhje me Sigurinë dhe Mbrojtjen...
Kontributi i Forcave të Armatosura në infrastrukturëShtator 2017Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura gjithmonë kanë treguar përkushtim dhe angazhim maksimal në ndihmë të popullsisë civile...
Bëhuni pjesë e Forcave të Armatosuraprill 2018Qendra e Personel Rekrutimit ka filluar regjistrimin e kandidatëve për ushtarë/detarë aktivë dhe kërkon të rekrutojë 100...
Strategjia UshtarakeKorrik 2015Në themel të Strategjisë Ushtarake të Republikës së Shqipërisë është aspirata e popullit shqiptar dhe vullneti politik për të realizuar vizionin e përbashkët...
Direktiva e Mbrojtjes 2020Janar 2020 Dokumenti bazë mbi planet dhe programet e punës e të veprimtarive të MM, të FA në përmbushje të misionit kushtetues, si dhe detyrimeve si vend anëtar i NATO...
Revista Mbrojtja Nr. 06 (2020) Qershor 2020Numri i fundit i revistës "Mbrojtja"...
Gazeta Ushtria 07 gusht 2020Numri i fundit i të përjavshmes gazeta "Ushtria"...


Arkivi Lajmeve
Gusht 2020
Ma En Pr Sh Di
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6