Si të bëhem oficer aktiv i FA

Politika e rekrutimit të kandidatëve për oficerë të rinj në Forcat e Armatosura përmban parimet dhe kërkesat ku do të mbështetet planifikimi, pranimi dhe standardet për plotësimin me oficerë të rinj të strukturave të FA, në funksion të misionit të Mbrojtjes Kombëtare si dhe të përmbushjes së detyrimeve dhe angazhimeve ndërkombëtare në kuadrin e NATO, BE, OKB, etj. Ajo është pjesë integrale e Strategjisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në FA (SMBNJ). Politika e rekrutimit të kandidatëve për oficerë të rinj në Forcat e Armatosura përbën një nga pjesët themelore të menaxhimit të ciklit jetësor të personelit dhe ka rëndësi jetike për të ardhmen e tyre. Për këtë arsye, rekrutimi brenda strandardeve të NATO është një nga çështjet thelbësore të kësaj politike.

Kriteret e rekrutimit

A. Kandidatët që do të rekrutohen me arsim parauniversitar sipas pikës 8, shkronjës “a”, (Shtetasit shqiptarë që kanë kryer arsimin parauniversitar brenda ose jashtë vendit. Kjo kategori do të rekrutohen kryesisht për ndjekjen e studimeve në Akademitë Ushtarake të vendeve të NATO, në bazë të marrëveshjeve të bashkëpunimit dypalësh në fushën e arsimimit ushtarak) duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

a) Të ketë shtetësi shqiptare.
b) Të ketë kryer arsimin parauniversitar brenda ose jashtë vendit, të njohur dhe ekuivalentuar nga Ministria e Arsimit dhe Sporteve të Republikës së Shqipërisë ose të jetë në vitin e fundit të studimeve parauniversitare.
c) Të mos jetë i dënuar apo i ndjekur penalisht nga organet e drejtësisë.
d) Të jetë në moshë jo më pak se 18 vjeç dhe jo më shumë se 22 vjeç, në ditën e fillimit të vitit akademik.
e) Të mos jetë i martuar.
f)  Të jetë i aftë nga ana shëndetësore.
g) Të ketë një trup me fizik të rregullt, të shëndetshëm në të gjitha pikëpamjet, pa asnjë mangësi apo shenja që deformojnë pamjen.
h) Të ketë gjatësinë trupore jo më pak se 170 cm për meshkujt dhe jo më pak se 165 për femrat.
i) Të mos jetë bartës i virusit HIV dhe Hepatit B dhe SST (Sëmundjeve Seksualisht të Transmetueshme) të tjera; të mos ketë kaluar apo të vuajë ndërkohë nga sëmundje të tjera të zemrës, veshkave, hepatike, pulmonare, neuropsikiatrike, sistemit lokomotor (sistemit kockor dhe i lëvizjes) apo të ketë qenë ose të jetë përdorues i lëndëve narkotike.
j) Kriteret e veçanta të pranimit që lidhen me gjatësinë, peshën dhe moshën e kandidatëve, sipas specifikimeve të bëra në marrëveshjet e bashkëpunimit në fushën e arsimimit nga vendet që afrojnë të drejtat e studimit.
k) Kandidatët që do të aplikojnë për ndjekjen e studimeve në institucionet arsimore ushtarake jashtë vendit të kenë notën mesatare të ponderuar, si dhe notën mesatare për specialitetet sipas VKM.
l) Kandidatët që aplikojnë për ndjekjen e studimeve ushtarake në SHBA duhet të zotërojnë gjuhën angleze në të lexuar, të shkruar dhe të folur dhe të sigurojnë mbi 70 pikë në testimin e ALCPT. Ata duhet të jenë të regjistruar për zhvillimin e testimeve online të TOEFL, SAT ose ACT, Aneksi “C”
m) Kandidatët nuk mund të regjistrohen për ndjekjen e studimeve në institucionet arsimore ushtarake jashtë vendit, në rast se:
  - zotërojnë diplomë ushtarake për nivelin arsimor për të cilin aplikojnë
  - kanë fituar më parë statusin e studentit ushtarak
  - kanë qenë kontingjent i FA, për ndjekjen e studimeve ushtarake brenda ose jashtë vendit dhe nuk i kanë përfunduar studimet.
n) Kandidati që nuk plotëson qoftë edhe një nga kriteret e përmendura më sipër s'kualifikohet.

B. Kandidatët që do të rekrutohen me arsim të lartë sipas pikës 8, shkronjës “b”, (Shtetasit shqiptarë që kanë kryer arsimin e lartë (minimumi bachelor) brenda ose jashtë vendit, të njohur dhe ekuivalentuar nga Ministria e Arsimit dhe Sporteve të Republikës së Shqipërisë. Ky burim është i hapur edhe për ushtarët/detarët dhe nënoficerët aktivë të Forcave të Armatosura, të cilët kanë kryer arsimin e lartë dhe kanë demonstruar devocion, ndershmëri, kurajë, përkushtim, dhe aftësi të larta profesionale në shërbimin aktiv. Ata do të kryejnë kursin përkatës ushtarak për t’u përgatitur si oficerë), duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

a) Të jenë shtetas shqiptarë.
b) Të mos jenë të dënuar apo të ndjekur penalisht nga organet e drejtësisë.
c) Në momentin e aplikimit të mos jenë më shumë se 25 vjeç e 6 muaj. Përjashtim bëjnë kandidatët për oficerë, të cilët do të jenë personel mjekësor i Forcave të Armatosura, të cilët në momentin e aplikimit duhet të mos jenë më shumë se 30 vjeç e 6 muaj.
d) Të jenë në zotërim të diplomës së arsimit të lartë, (minimumi bachelor) brenda ose jashtë vendit, të njohur dhe ekuivalentuar nga Ministria e Arsimit dhe Sporteve të Republikës së Shqipërisë.
e) Të ketë notën mesatare të lëndëve të të gjitha viteve të arsimit të lartë, jo më pak se 6 (gjashtë).
f) Të zotërojnë gjuhën angleze të lexuar, të shkruar dhe të folur dhe të sigurojnë mbi 75 pikë në testimin e ALCPT, të zhvilluar nga QGJH në KDS. Ky kriter aplikohet për kandidatët që dërgohen për ndjekjen e studimeve në SHBA.
g) Të jetë vlerësuar i aftë për të shërbyer në FA gjatë ekzaminimit mjekësor.
h) Të ketë gjatësinë trupore jo më pak se 170 cm për meshkujt dhe jo më pak se 165 cm për femrat.
i) Të mos jetë i larguar nga puna në administratën qendrore ose lokale (nëse ka qenë i punësuar para aplikimit), për shkelje të dispozitave të kodit të punës ose legjislacionit në fuqi. Kjo kërkesë aplikohet për kandidatët që nuk janë pjesë e FA.

Për ndjekjen e studimeve në Akademitë Ushtarake jashtë shtetit ka edhe kritere specifike të cilat përcaktohen në marrëveshjet e bashkëpunimit dypalësh dhe bëhen automatikisht pjesë e procedurës dhe kritereve.

Mënyra e aplikimit dhe dokumentacioni i nevojshëm

Kandidatët kërkesën për të marrë pjesë në konkurrim ia adresojnë online Qendrës së Personel Rekrutimit, nëpërmjet faqes së internetit të Ministrisë së Mbrojtjes. Kërkesa do të bëhet në formatin PDF, sipas modaliteteve të trajtuara në Aneksin A, brenda afatit të përcaktuar në publikimin e bërë në faqen zyrtare të internetit të MM, në adresën www.mbrojtja.gov.al

Kandidatët që rekrutohen nga radhët e ushtarëve/detarëve apo nënoficerëve aktivë, një kopje të kërkesës do t’ia adresojnë komandës ku kryejnë shërbimin aktiv. Komandat brenda 5 ditësh nga marrja e kërkesës, lëshojnë ose jo rekomandimin përkatës.

Kandidatët që do të rekrutohen sipas pikës 8, shkronja “a”, kreu I-rë, duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:

- Kërkesë me shkrim e për ndjekjen e studimeve ushtarake, ku të specifikohet institucioni arsimor dhe preferenca e degës për të cilin aplikohet.
- Formular me të dhëna personale sipas formatit të përcaktuar, aneksi “A” bashkëlidhur këtij dokumenti.
- Fotokopje e noterizuar e dokumentit zyrtar (diplomës) që vërteton përfundimin e arsimimit përkatës së bashku me listën e notave.
- Fotokopje e noterizuar e dokumentit zyrtar që vërteton se ndjek vitin e fundit të studimeve parauniversitare si dhe listën e notave të vitit të parë, vitit të dytë dhe simestrit aktual.
- Fotokopje e kartës së identitetit.
- Fotografi për dokument (4x6), 2 copë.
- Fotokopje të pasaportës e vlefshme për jashtë shtetit.
- Dëshmi penaliteti.
- Vërtetim nga përmbarimi.
- Vërtetim nga gjykata që nuk është në proces gjyqësor.
- Vërtetim nga prokuroria që nuk është në proces hetimi.
- Certifikatë për TOEFL, SAT ose ACT (nëse ka). Ky dokument kërkohet vetëm për kandidatët që aplikojnë për ndjekjen e studimeve në shkollat e larta ushtarake në SHBA.
- Dokument i cili vërteton se aplikanti është regjistruar për testimet që zhvillohen online për TOEFL, SAT ose ACT. Ky dokument kërkohet vetëm për kandidatët që aplikojnë për ndjekjen e studimeve në shkollat e larta ushtarake në SHBA.
- Raportin mjekësor të lëshuar nga Njësia Mjeksore Ushtarake e Forcave të Armatosura, ku shprehet që kandidati është i aftë nga ana shëndetësore për të ndjekur studimet ushtarake jashtë vendit.
- Kandidatët që aplikojnë për ndjekjen e studimeve në shkollat e larta ushtarake në SHBA do të plotësojnë formularin e historisë mjekësore “Form DD 2807-1" dhe formularin e ekzaminimeve mjekësore “Form DD 2808”.
- Vendimin e Komisionit Mjekësor të SUFA, ku shprehet për aftësinë apo paaftësinë e kandidatit për oficer, shoqëruar me egzaminimet mjekësore nëse kandidati nuk është bartës i virusit HIV dhe Hepatit B dhe SST (Sëmundjeve Seksualisht të Transmetueshme) të tjera; të mos ketë kaluar apo të vuajë ndërkohë nga sëmundje të tjera të zemrës, veshkave, hepatike, pulmonare, neuropsikiatrike, sistemit lokomotor (sistemit kockor dhe i lëvizjes) apo të ketë qenë ose jetë përdorues i lëndëve narkotike.

Kandidatët që do të rekrutohen sipas pikës 8, shkronja ”b”, të kreut I-rë, duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:

- Kërkesën me shkrim.
- Formular me të dhëna personale sipas formatit të përcaktuar, aneksi “A”, bashkëlidhur këtij dokumenti.
- Fotokopje të kartës së identitetit.
- Fotokopje të noterizuar të diplomës që vërteton përfundimin e arsimimit të lartë së bashku me listën e notave të lëndëve.
- Certifikatë familjare, 1 copë.
- Fotografi për dokument (4x6), 2 copë.
- Dëshmi penaliteti.
- Vërtetim nga gjykata që nuk është në proces gjyqësor.
- Vërtetim nga prokuroria që nuk është në proces hetimi.
- Vërtetim nga përmbarimi.
- Raportin mjekësor të lëshuar nga Njësia Mjeksore Ushtarake, ku shprehet që kandidati është i aftë nga ana shëndetësore për tu rekrutuar kandidat për oficer të ri.

Kandidatët e shpallur fitues duhet të sjellin dokumentacionin e mëposhtëm:

-Dëshmi penaliteti
-Vërtetim nga përmbarimi
-Vërtetim nga gjykata
-Vërtetim nga prokuroria

Dokumenti i plotë në formatin pdf:
"
Politika dhe procedurat e rekrutimit të kandidatëve për oficerë të rinj në FARSH"
Apliko tani! Bëhuni pjesë e FA 16 tetor 2023 - 09 janar 2024 Nisin rekrutimet për ushtarë/detarë në Forcat e Armatosura, Ministria e Mbrojtjes e konsideron thelbësore për Forcat e Armatosura rekrutimin e ushtarëve me një profil sa më të lartë, në kushtet e një profesionalizmi....
Momente kulmore nga stërvitja "Defender Europe 21" të publikuara nga Ambasada e SHBA në Tiranë Korrik 2021 Gjatë muajve maj dhe qershor, Shqipëria mikpriti aspekte të rëndësishme të "Defender Europe 21", stërvitja vjetore shumëkombëshe e përbashkët...
Fillon stërvitja “Defender Europe 21“ Maj 2021 Nga Durrësi fillon stërvitja “Defender Europe 21“, me pjesëmarrjen e rreth 28 mijë trupave shumëkombëshe...
Festat në FA, fëmijët e ushtarakëve sjellin surprizë një “Musical” Dhjetor 2020 Pandemia nuk i ka ndalur fëmijët e ushtarakëve të presin bukur festat e fundvitit. Ashtu siç është tashmë traditë edhe këtë vit ata kanë sjellë një koncert surprizë për bashkëmoshatarët e tyre.
Pavarësisht kufizimeve të pandemisë operacionaliteti i FA vazhdon... Dhjetor 2020 Kapacitetet dhe operacionaliteti i Forcave të Armatosura janë prioritet, pavarësisht kufizimeve të pandemisë...
Gëzuar Ditën e Pavarësisë së Shqipërisë Nëntor 2020 108 vite pas shpalljes së pavarësisë, flamuri ynë valëvitet në çdo cep të botës përmes heronjve tanë nën uniformë, të cilët qëndrojnë krenarë krah përfaqësuesve të vendeve aleate, në çdo mision të NATO, BE & OKB.
Emergjencat Civile dhe FA më të mirëpajisura dhe më dinjitoze në përballimin e fatkeqësive natyrore Nëntor 2020 Reformimi i emergjencave civile nisi me ligjin e ri “Për Mbrojtjen Civile” dhe krijimin i Agjencisë Kombëtare që do të...
Nënshkruhet Memorandumi i Mirëkuptimit dhe Bashkëpunimit midis AKMC dhe TIA 15 Tetor 2020 Sot, më datë 15 tetor 2020, në mjediset e Tirana International Airport (TIA) u organizua takimi për nënshkrimin,...
Dita Ndërkombëtare për Zvogëlimin e Rreziqeve nga Fatkeqësitë Tetor 2020 Agjensia Kombëtare e Mbrojtjes Civile (AKMC) ka organizuar në bashkëpunim me Kryqin e Kuq Kombëtar, prefekturat,...
Brezi i parë i kadetëve për studimet bachelor në Akademinë e Forcave të Armatosura Tetor 2020 Brezi i parë i kadetëve për studimet bachelor në Akademinë e Forcave të Armatosura po merr formë ditë pas dite...
Programi bachelor i studimeve në fushën e Shkencës Ushtarake, Akademia e FA Shtator 2020 Në tetor 2020 hapet programi bachelor në Akademinë e FA. Ky është edhe momenti kur akademia do të rifitojë me të drejta...
MM dhe FA ditë pas dite pranë qytetarëve në përballimn e vështirësive të krijuara nga COVID - 19 Qershor 2020 Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura ditë pas dite kanë qenë pranë qytetarëve gjatë gjithë periudhës së lockdown...
Dekorata nga NATO dhe Afghanistani për ushtarakët e Forcave të Armatosura Qershor 2020 MONS, Belgjikë - zëvendësshef i Shtabit për Operacionet në SHAPE (Supreme Headquarters Allied Poëers Europe), gjeneralmajor Barre Seguin i dorëzoi...
Si të mbrohemi nga COVID -19? Mars 2020 Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë, si pjesë e strukturave shtetërore, po ndjekin nga afër dhe kanë marrë masat për parandalimin e përhapjes së COVID-19...
Kryesimi i Nismave Rajonale SEDM dhe A5 Shtator 2019 Shqipëria është një ndër vendet e rajonit më aktive në kuadër të Nismave Rajonale, kjo jo vetëm për shkak të anëtarësimit...
“Albanian Effort 19” 19 shtator 2019“Albanian Effort 19” mblodhi në Bizë rreth 800 efektivë nga Shqipëria, SHBA, Mbretëri e Bashkuar, Turqia, Kroacia, Polonia, Italia, Gjermania, Bullgaria, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Kosova...
Angazhimi i FA në shuarjen e zjarreve 09 shtator 2019Muajt korrik edhe gusht edhe pse më të nxehtët e vitit shënuan një numër të pazakontë zjarresh. Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka thekson se gjatë kësaj periudhe në vend ka pasur 324 varta zjarri...
Direktiva e Mbrojtjes 2023Janar 2023 Dokumenti bazë mbi planet dhe programet e punës e të veprimtarive të MM, të FA në përmbushje të misionit kushtetues, si dhe detyrimeve si vend anëtar i NATO...
Revista Mbrojtja Nr. 06 (2023) Tetor 2023Numri i fundit i revistës "Mbrojtja"...
Gazeta Ushtria 17 nëntor 2023Numri i fundit i të përjavshmes gazeta "Ushtria"...


Arkivi Lajmeve
Nëntor 2023
Ma En Pr Sh Di
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3