Si të bëhem oficer aktiv i FA

Politika e rekrutimit të kandidatëve për oficerë të rinj në Forcat e Armatosura përmban parimet dhe kërkesat ku do të mbështetet planifikimi, pranimi dhe standardet për plotësimin me oficerë të rinj të strukturave të FA, në funksion të misionit të Mbrojtjes Kombëtare si dhe të përmbushjes së detyrimeve dhe angazhimeve ndërkombëtare në kuadrin e NATO, BE, OKB, etj. Ajo është pjesë integrale e Strategjisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në FA (SMBNJ). Politika e rekrutimit të kandidatëve për oficerë të rinj në Forcat e Armatosura përbën një nga pjesët themelore të menaxhimit të ciklit jetësor të personelit dhe ka rëndësi jetike për të ardhmen e tyre. Për këtë arsye, rekrutimi brenda strandardeve të NATO është një nga çështjet thelbësore të kësaj politike.

Kriteret e rekrutimit

A. Kandidatët që do të rekrutohen me arsim parauniversitar sipas pikës 8, shkronjës “a”, (Shtetasit shqiptarë që kanë kryer arsimin parauniversitar brenda ose jashtë vendit. Kjo kategori do të rekrutohen kryesisht për ndjekjen e studimeve në Akademitë Ushtarake të vendeve të NATO, në bazë të marrëveshjeve të bashkëpunimit dypalësh në fushën e arsimimit ushtarak) duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

a) Të ketë shtetësi shqiptare.
b) Të ketë kryer arsimin parauniversitar brenda ose jashtë vendit, të njohur dhe ekuivalentuar nga Ministria e Arsimit dhe Sporteve të Republikës së Shqipërisë ose të jetë në vitin e fundit të studimeve parauniversitare.
c) Të mos jetë i dënuar apo i ndjekur penalisht nga organet e drejtësisë.
d) Të jetë në moshë jo më pak se 18 vjeç dhe jo më shumë se 22 vjeç, në ditën e fillimit të vitit akademik.
e) Të mos jetë i martuar.
f)  Të jetë i aftë nga ana shëndetësore.
g) Të ketë një trup me fizik të rregullt, të shëndetshëm në të gjitha pikëpamjet, pa asnjë mangësi apo shenja që deformojnë pamjen.
h) Të ketë gjatësinë trupore jo më pak se 170 cm për meshkujt dhe jo më pak se 165 për femrat.
i) Të mos jetë bartës i virusit HIV dhe Hepatit B dhe SST (Sëmundjeve Seksualisht të Transmetueshme) të tjera; të mos ketë kaluar apo të vuajë ndërkohë nga sëmundje të tjera të zemrës, veshkave, hepatike, pulmonare, neuropsikiatrike, sistemit lokomotor (sistemit kockor dhe i lëvizjes) apo të ketë qenë ose të jetë përdorues i lëndëve narkotike.
j) Kriteret e veçanta të pranimit që lidhen me gjatësinë, peshën dhe moshën e kandidatëve, sipas specifikimeve të bëra në marrëveshjet e bashkëpunimit në fushën e arsimimit nga vendet që afrojnë të drejtat e studimit.
k) Kandidatët që do të aplikojnë për ndjekjen e studimeve në institucionet arsimore ushtarake jashtë vendit të kenë notën mesatare të ponderuar, si dhe notën mesatare për specialitetet sipas VKM.
l) Kandidatët që aplikojnë për ndjekjen e studimeve ushtarake në SHBA duhet të zotërojnë gjuhën angleze në të lexuar, të shkruar dhe të folur dhe të sigurojnë mbi 70 pikë në testimin e ALCPT. Ata duhet të jenë të regjistruar për zhvillimin e testimeve online të TOEFL, SAT ose ACT, Aneksi “C”
m) Kandidatët nuk mund të regjistrohen për ndjekjen e studimeve në institucionet arsimore ushtarake jashtë vendit, në rast se:
  - zotërojnë diplomë ushtarake për nivelin arsimor për të cilin aplikojnë
  - kanë fituar më parë statusin e studentit ushtarak
  - kanë qenë kontingjent i FA, për ndjekjen e studimeve ushtarake brenda ose jashtë vendit dhe nuk i kanë përfunduar studimet.
n) Kandidati që nuk plotëson qoftë edhe një nga kriteret e përmendura më sipër s'kualifikohet.

B. Kandidatët që do të rekrutohen me arsim të lartë sipas pikës 8, shkronjës “b”, (Shtetasit shqiptarë që kanë kryer arsimin e lartë (minimumi bachelor) brenda ose jashtë vendit, të njohur dhe ekuivalentuar nga Ministria e Arsimit dhe Sporteve të Republikës së Shqipërisë. Ky burim është i hapur edhe për ushtarët/detarët dhe nënoficerët aktivë të Forcave të Armatosura, të cilët kanë kryer arsimin e lartë dhe kanë demonstruar devocion, ndershmëri, kurajë, përkushtim, dhe aftësi të larta profesionale në shërbimin aktiv. Ata do të kryejnë kursin përkatës ushtarak për t’u përgatitur si oficerë), duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

a) Të jenë shtetas shqiptarë.
b) Të mos jenë të dënuar apo të ndjekur penalisht nga organet e drejtësisë.
c) Në momentin e aplikimit të mos jenë më shumë se 25 vjeç e 6 muaj. Përjashtim bëjnë kandidatët për oficerë, të cilët do të jenë personel mjekësor i Forcave të Armatosura, të cilët në momentin e aplikimit duhet të mos jenë më shumë se 30 vjeç e 6 muaj.
d) Të jenë në zotërim të diplomës së arsimit të lartë, (minimumi bachelor) brenda ose jashtë vendit, të njohur dhe ekuivalentuar nga Ministria e Arsimit dhe Sporteve të Republikës së Shqipërisë.
e) Të ketë notën mesatare të lëndëve të të gjitha viteve të arsimit të lartë, jo më pak se 6 (gjashtë).
f) Të zotërojnë gjuhën angleze të lexuar, të shkruar dhe të folur dhe të sigurojnë mbi 75 pikë në testimin e ALCPT, të zhvilluar nga QGJH në KDS. Ky kriter aplikohet për kandidatët që dërgohen për ndjekjen e studimeve në SHBA.
g) Të jetë vlerësuar i aftë për të shërbyer në FA gjatë ekzaminimit mjekësor.
h) Të ketë gjatësinë trupore jo më pak se 170 cm për meshkujt dhe jo më pak se 165 cm për femrat.
i) Të mos jetë i larguar nga puna në administratën qendrore ose lokale (nëse ka qenë i punësuar para aplikimit), për shkelje të dispozitave të kodit të punës ose legjislacionit në fuqi. Kjo kërkesë aplikohet për kandidatët që nuk janë pjesë e FA.

Për ndjekjen e studimeve në Akademitë Ushtarake jashtë shtetit ka edhe kritere specifike të cilat përcaktohen në marrëveshjet e bashkëpunimit dypalësh dhe bëhen automatikisht pjesë e procedurës dhe kritereve.

Mënyra e aplikimit dhe dokumentacioni i nevojshëm

Kandidatët kërkesën për të marrë pjesë në konkurrim ia adresojnë online Qendrës së Personel Rekrutimit, nëpërmjet faqes së internetit të Ministrisë së Mbrojtjes. Kërkesa do të bëhet në formatin PDF, sipas modaliteteve të trajtuara në Aneksin A, brenda afatit të përcaktuar në publikimin e bërë në faqen zyrtare të internetit të MM, në adresën www.mbrojtja.gov.al

Kandidatët që rekrutohen nga radhët e ushtarëve/detarëve apo nënoficerëve aktivë, një kopje të kërkesës do t’ia adresojnë komandës ku kryejnë shërbimin aktiv. Komandat brenda 5 ditësh nga marrja e kërkesës, lëshojnë ose jo rekomandimin përkatës.

Kandidatët që do të rekrutohen sipas pikës 8, shkronja “a”, kreu I-rë, duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:

- Kërkesë me shkrim e për ndjekjen e studimeve ushtarake, ku të specifikohet institucioni arsimor dhe preferenca e degës për të cilin aplikohet.
- Formular me të dhëna personale sipas formatit të përcaktuar, aneksi “A” bashkëlidhur këtij dokumenti.
- Fotokopje e noterizuar e dokumentit zyrtar (diplomës) që vërteton përfundimin e arsimimit përkatës së bashku me listën e notave.
- Fotokopje e noterizuar e dokumentit zyrtar që vërteton se ndjek vitin e fundit të studimeve parauniversitare si dhe listën e notave të vitit të parë, vitit të dytë dhe simestrit aktual.
- Fotokopje e kartës së identitetit.
- Fotografi për dokument (4x6), 2 copë.
- Fotokopje të pasaportës e vlefshme për jashtë shtetit.
- Dëshmi penaliteti.
- Vërtetim nga përmbarimi.
- Vërtetim nga gjykata që nuk është në proces gjyqësor.
- Vërtetim nga prokuroria që nuk është në proces hetimi.
- Certifikatë për TOEFL, SAT ose ACT (nëse ka). Ky dokument kërkohet vetëm për kandidatët që aplikojnë për ndjekjen e studimeve në shkollat e larta ushtarake në SHBA.
- Dokument i cili vërteton se aplikanti është regjistruar për testimet që zhvillohen online për TOEFL, SAT ose ACT. Ky dokument kërkohet vetëm për kandidatët që aplikojnë për ndjekjen e studimeve në shkollat e larta ushtarake në SHBA.
- Raportin mjekësor të lëshuar nga Njësia Mjeksore Ushtarake e Forcave të Armatosura, ku shprehet që kandidati është i aftë nga ana shëndetësore për të ndjekur studimet ushtarake jashtë vendit.
- Kandidatët që aplikojnë për ndjekjen e studimeve në shkollat e larta ushtarake në SHBA do të plotësojnë formularin e historisë mjekësore “Form DD 2807-1" dhe formularin e ekzaminimeve mjekësore “Form DD 2808”.
- Vendimin e Komisionit Mjekësor të SUFA, ku shprehet për aftësinë apo paaftësinë e kandidatit për oficer, shoqëruar me egzaminimet mjekësore nëse kandidati nuk është bartës i virusit HIV dhe Hepatit B dhe SST (Sëmundjeve Seksualisht të Transmetueshme) të tjera; të mos ketë kaluar apo të vuajë ndërkohë nga sëmundje të tjera të zemrës, veshkave, hepatike, pulmonare, neuropsikiatrike, sistemit lokomotor (sistemit kockor dhe i lëvizjes) apo të ketë qenë ose jetë përdorues i lëndëve narkotike.

Kandidatët që do të rekrutohen sipas pikës 8, shkronja ”b”, të kreut I-rë, duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:

- Kërkesën me shkrim.
- Formular me të dhëna personale sipas formatit të përcaktuar, aneksi “A”, bashkëlidhur këtij dokumenti.
- Fotokopje të kartës së identitetit.
- Fotokopje të noterizuar të diplomës që vërteton përfundimin e arsimimit të lartë së bashku me listën e notave të lëndëve.
- Certifikatë familjare, 1 copë.
- Fotografi për dokument (4x6), 2 copë.
- Dëshmi penaliteti.
- Vërtetim nga gjykata që nuk është në proces gjyqësor.
- Vërtetim nga prokuroria që nuk është në proces hetimi.
- Vërtetim nga përmbarimi.
- Raportin mjekësor të lëshuar nga Njësia Mjeksore Ushtarake, ku shprehet që kandidati është i aftë nga ana shëndetësore për tu rekrutuar kandidat për oficer të ri.

Kandidatët e shpallur fitues duhet të sjellin dokumentacionin e mëposhtëm:

-Dëshmi penaliteti
-Vërtetim nga përmbarimi
-Vërtetim nga gjykata
-Vërtetim nga prokuroria

Dokumenti i plotë në formatin pdf:
"
Politika dhe procedurat e rekrutimit të kandidatëve për oficerë të rinj në FARSH"
Apliko tani! Bëhuni pjesë e FA 16 tetor 2023 - 09 janar 2024 Nisin rekrutimet për ushtarë/detarë në Forcat e Armatosura, Ministria e Mbrojtjes e konsideron thelbësore për Forcat e Armatosura rekrutimin e ushtarëve me një profil sa më të lartë, në kushtet e një profesionalizmi....
Vijnë në Shqipëri helikopterët e parë Black Hawk Janar 2024 Kanë mbërritur në Shqipëri dy helikopterët Black Hawk, si pjesë e parë e porosisë së bërë nga vendi ynë dhe mbështetur nga fondet e ndihmës...
Direktiva e Mbrojtjes 2024Janar 2024 Dokumenti bazë mbi planet dhe programet e punës e të veprimtarive të MM, të FA në përmbushje të misionit kushtetues, si dhe detyrimeve si vend anëtar i NATO...
11 vende të lira pune; Peleshi thirrje ekspertëve: Aplikoni! Janar 2024 Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi ka bërë thirrje për aplikime nga ekspertët e fushave të Teknologjisë së Informacionit dhe Inxhinierisë për 11 vende të reja pune në Qendrën e....
Përurohen mjediset e reja të Muzeut të Forcave të Armatosura Dhjetor 2023 Muzeu i Forcave të Armatosura do të jetë tashmë në mjediset e tij të reja në Bërzhitë. Në ceremoninë e inaugurimit të hapësirave të reja morën pjesë ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi, ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Igli Hasani...
Ministeriali i Mbrojtjes së Nismës SHBA-Karta e Atlantikut Nëntor 2023 Në takimin e Ministrave të Mbrojtjes të vendeve të NATO-s në Bruksel, ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi mes të tjerave vuri theksin mbi zhvillimet në Veri të Kosovës....
Ministeriali i Mbrojtjes i vendeve të NATO, Bruksel Tetor 2023 Në takimin e Ministrave të Mbrojtjes të vendeve të NATO-s në Bruksel, ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi mes të tjerave vuri theksin mbi zhvillimet në Veri të Kosovës....
Shqipëria merr sërish drejtimin e Brigadës së Europës Juglindore Gusht 2023 Ministri i Mbrojtjes, Niko Peleshi ka bërë me dije me anë të një postimi në mediat sociale që nga sot Shqipëria merr drejtimin e Brigadës së Europës Juglindore (SEEBRIG)....
Përmbyllet “Defender Europe ’23” në Shqipëri Qershor 2023 Për mëse një muaj mbi 24 mijë trupa nga 26 vende NATO e partnere nëpërmjet skenarëve strategjikë e operacionale në tokë, ajër e det demonstruan fuqinë në...
Revista Mbrojtja Nr. 02 (2024) Prill 2024Numri i fundit i revistës "Mbrojtja"...
Gazeta Ushtria 12 korrik 2024Numri i fundit i të përjavshmes gazeta "Ushtria"...


Arkivi Lajmeve
Korrik 2024
Ma En Pr Sh Di
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4