Karriera ushtarake dhe gradat në Forcat e Armatosura

Karriera ushtarake është ecuria në rendin e gradave dhe funksioneve gjatë kryerjes së shërbimit ushtarak aktiv.
Hierarkia ushtarake përfshin rendin e gradave dhe të funksioneve në FA që shkallëzohet nga më i ulëti në më të lartin. Ushtarakët, në varësi të hierarkisë së funksioneve dhe gradave, janë eprorë dhe vartës.

KATEGORITË E USHTARAKËVE

Ushtarakët e Forcave të Armatosura kategorizohen në:

1. Ushtarakë të Shërbimit Aktiv ku hyjnë:

a. Ushtarakë të Shërbimit të Përkohshëm që janë oficerët me gradë “Nëntoger”, “Toger” dhe “Kapiten”, nënoficerët me gradë “Nëntetar” e “Tetar” dhe ushtarët/detarët.
b. Ushtarakë të Shërbimit të Karrierës që janë oficerët me gradë “Major”, “Nënkolonel”, “Kolonel” dhe oficerët me gradë madhore dhe nënoficerët me gradë “Rreshter”, “Kapter” dhe “Kryekapter”.

2. Ushtarakë në Rezervë.

KONTRATA:

1. Ushtarakët, me pranimin e tyre në Shërbimit Aktiv, nënshkruajnë kontratë:

a) Për ushtarët/detarët:
i) kontrata lidhet për një afat jo më pak se 3 vjet me të drejtë ripërtëritjeje. Kohëzgjatja e ripërtëritjes së kontratës është 3-vjeçare dhe nuk duhet të kalohet mosha maksimale e përcaktuar në nenin 14 të këtij ligji (ligji nr. 59/2014);
ii) kontrata nënshkruhet midis ushtarakut dhe FA. Në emër të FA nënshkruajnë shefi i Shtabit të Përgjithshëm të FA ose personi i autorizuar prej tij, komandanti i forcës, komandanti i strukturës mbështetëse apo komandantët e strukturave të tjera kryesore, në përputhje me strukturën e FA.
b) Për nënoficerët:
i) kontrata lidhet për një afat jo më pak se 3 vjet me të drejtë ripërtëritjeje. Kohëzgjatja e ripërtëritjes së kontratës për gradën respektive bëhet sipas përcaktimeve të pikës 2, të nenit 13, të këtij ligji (ligji nr. 59/2014), dhe nuk duhet të kalohet mosha maksimale e përcaktuar në pikën 1, të nenit 14, të këtij ligji;
ii) kontrata nënshkruhet midis ushtarakut dhe FA. Në emër të FA nënshkruajnë shefi i Shtabit të Përgjithshëm të FA ose personi i autorizuar prej tij, komandanti i forcës, komandanti i strukturës mbështetëse apo komandantët e strukturave të tjera kryesore, në përputhje me strukturën e FA.
c) Për studentët ushtarakë dhe oficerët:
i) kontrata lidhet me fillimin e studimeve brenda dhe jashtë vendit. Në kontratë përfshihen koha e arsimimit dhe 6 vjet periudhë shërbimi si oficer në FA. Kohëzgjatja e ripërtëritjes së kontratës për gradën respektive bëhet sipas përcaktimeve të pikës 2, të nenit 13, të këtij ligji, dhe nuk duhet të kalohet mosha maksimale e përcaktuar në pikën 1, të nenit 14, të këtij ligji (ligji nr. 59/2014);
ii) në emër të FA për studentët ushtarakë nënshkruan komandanti i Komandës së Doktrinës dhe Stërvitjes, ndërsa për oficerët nënshkruan drejtuesi i njësisë së menaxhimit të personelit në Ministrinë e Mbrojtjes.

2. Në rast shkeljeje të kontratës, shtetasit dhe ushtarakët detyrohen të dëmshpërblejnë shpenzimet për kohën e studimit apo kualifikimit brenda ose jashtë vendit. Urdhri i ministrit të Mbrojtjes për shlyerjen e detyrimit në këto raste përbën titull ekzekutiv dhe për ekzekutimin e tij ngarkohet shërbimi përmbarimor gjyqësor.
3. Procedurat e lidhjes së kontratës së shërbimit ushtarak aktiv përcaktohen me udhëzim të ministrit të Mbrojtjes.
4. Shtetasit/ushtarakët, që nënshkruajnë kontratë, sipas këtij neni, janë të detyruar të shërbejnë në të gjitha strukturat e Forcave të Armatosura, sipas nevojave dhe situatave operacionale, brenda dhe jashtë vendit.

SUBJEKTET PËRFITUESE DHE KLASIFIKIMI I GRADAVE USHTARAKE

Në Forcat e Armatosura gradat u jepen oficerëve, nënoficerëve, ushtarëve/detarëve, studentëve ushtarakë dhe ushtarakëve në rezervë. Ato klasifikohen:
a) Për oficerët aktivë: i) grada madhore; ii) grada të larta; iii) grada të ulëta.

Klasifikimi Grada Grada, Forca Tokësore/Ajrore
Grada, Forca Detare
Gradë madhore Gjenerallejtënant Admiral
  Gjeneralmajor Nënadmiral
  Gjeneral brigade Kundëradmiral
Gradë e lartë Kolonel Kapiten i rangut I
  Nënkolonel Kapiten i Rangut të II
  Major Kapiten i Rangut të III
Gradë e ulët Kapiten Kapitenlejtënant
  Toger Lejtënant
  Nëntoger Nënlejtënant


b) Për nënoficerët aktivë:
i) grada të larta; ii) grada të ulëta.

Klasifikimi Grada Grada, Forca Tokësore/Ajrore
Grada, Forca Detare
Gradë e lartë Kryekapter Kryekapter
  Kapter Kapter
Gradë e ulët Rreshter Rreshter
  Tetar Tetar
  Nëntetar Nëntetar


c) Për ushtarët aktivë:

Titulli Grada, Forca Tokësore/Ajrore
Grada, Forca Detare
Ushtar Ushtar IV Detar IV
  Ushtar III Detar III
  Ushtar II Detar II
  Ushtar I Detar I

ç) Për studentët:

Titulli Student; Lloji i gradës Kadet.

2. Studentët shqiptarë, që ndjekin studimet në shkollat ushtarake jashtë vendit, mbajnë uniformën dhe simbolet e gradës së studentit të akademive ushtarake shqiptare, sipas marrëveshjeve dypalëshe me vendet pritëse.
3. Rekrutët, kur hyjnë në shërbimin aktiv, nuk mbajnë gradë deri në përfundimin me sukses të stërvitjes bazë. Pas përfundimit të kësaj periudhe, kandidatët për ushtarë gradohen "Ushtar I" ose "Detar I".

 

KOHA E QËNDRIMIT NË GRADË

1. Koha minimale e qëndrimit në një gradë për fitimin e gradës së radhës është:

Grada, Forca Tokësore/Ajrore
Grada, Forca Detare
Koha në gradë Mosha maksimale
Ushtar I Detar I 1 vit 28 vjeç
Ushtar II Detar II 1 vit 29 vjeç
Ushtar III Detar III 1 vit 30 vjeç
Ushtar IV Detar IV 3 vjet 33 vjeç
Nëntetar Nëntetar 3 vjet 37 vjeç
Tetar Tetar 4 vjet 45 vjeç
Rreshter Rreshter 6 vjet 54 vjeç
Kapter Kapter 5 vjet 55 vjeç
Kryekapter Kryekapter   57 vjeç
Nëntoger Nënlejtënant 3 vjet 30 vjeç
Toger Lejtënant 4 vjet 35 vjeç
Kapiten Kapitenlejtënant 5 vjet 45 vjeç
Major Kapiten i rangut III 6 vjet 55 vjeç
Nënkolonel Kapiten i rangut II 5 vjet 57 vjeç
Kolonel Kapiten i rangut I 5 vjet 59 vjeç
Gjeneral brigade Kundëradmiral 3 vjet 61 vjeç
Gjeneralmajor Nënadmiral 3 vjet 63 vjeç
Gjenerallejtënant Admiral   65 vjeç

 
2. Në rast mospërparimi në gradë, ushtarët me gradën "Ushtar IV", nënoficerët me gradë "Nëntetar" dhe oficerët me gradat "Nëntoger", "Toger" që plotësojnë 14 vite shërbimi aktiv në Forcat e Armatosura, pavarësisht parashikimeve të pikës 1, të nenit 14, të këtij ligji (ligji nr. 59/2014), dalin në rezervë. Në rast mospërparimi në gradë, oficerët me gradën kapiten dhe nënoficerët me gradën tetar, që plotësojnë 15 vite shërbimi aktiv në Forcat e Armatosura, pavarësisht parashikimeve të pikës 1, të nenit 14, të këtij ligji (ligji nr. 59/2014), dalin në rezervë.
3. Koha e qëndrimit në një gradë në shërbimin aktiv llogaritet nga data e hyrjes në fuqi të urdhrit përkatës për dhënien e gradës.
4. Koha e shërbimit në rezervë nuk llogaritet si kohë qëndrimi në gradë për gradim në shërbimin aktiv.
5. Kriteret për gradimin e oficerëve, nënoficerëve dhe ushtarëve në rezervë përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave, me propozimin e ministrit të Mbrojtjes.

MOSHA MAKSIMALE E QËNDRIMIT NË SHËRBIMIN AKTIV

1. Mosha maksimale e qëndrimit në shërbimin aktiv është (shih kolonën e katërt të tabelës së mësipërme):
2. Oficeri me gradë madhore, pavarësisht nga mosplotësimi i moshës së përcaktuar në pikën 1, të këtij neni, dhe i kritereve të përcaktuara në nenet 25 dhe 26, të këtij ligji (ligji nr. 59/2014), nxirret në rezervë apo lirim, kur plotëson njërin nga këto kritere:
  a) kur pas kalimit të kohës së qëndrimit në një gradë sipas pikës 1, të nenit 13, të këtij ligji, nuk ka marrë gradën e radhës;
  b) kur nuk ka kuota të lira për konkurrim për gradën e radhës, sipas tabelës së organizimit dhe pajisjeve.
3. Oficerët, pas marrjes së gradës “Major” dhe nënoficerët pas marrjes së gradës “Rreshter”, nuk nënshkruajnë kontratë, por vazhdojnë shërbimin aktiv të karrierës dhe shërbejnë në shërbimin aktiv, sipas përcaktimeve të pikës 1 të këtij neni.
4. Mosha minimale e pranimit në Forcat e Armatosura është 18 vjeç.
5. Shtetasit, në momentin e titullimit oficer aktiv dhe ushtar/detar aktiv, nuk duhet të kenë mbushur moshën 27 vjeç. Përjashtim bëjnë vetëm shtetasit që do të titullohen oficerë dhe ushtarë/detarë aktivë, të cilët do të jenë personel mjekësor i Forcave të Armatosura dhe në momentin e titullimit nuk duhet të kenë mbushur moshën 32 vjeç.

TITULLIMI DHE GRADIMI I USHTARAKËVE AKTIVË

Në ligjin nr. 59/2014 "për Karrierën Ushtarake në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë" do gjeni informacionin e nevojshëm pë pikat e mëposhtme:

- Titullimi dhe gradimi i ushtarëve aktivë (ligji nr. 59/2014, neni 15)
- Titullimi dhe gradimi i nënoficerëve aktivë (ligji nr. 59/2014, neni 16)
- Titullimi dhe gradimi i oficerëve aktivë (ligji nr. 59/2014, neni 17)
- Kriteret e përgjithshme për përparimin në gradë (ligji nr. 59/2014, neni 18)
- Arsimimi dhe kualifikimi për përparim në gradë (ligji nr. 59/2014, neni 20)
Apliko tani! Bëhuni pjesë e FA 25 shtator - 07 dhjetor 2023 Nisin rekrutimet për ushtarë/detarë në Forcat e Armatosura, Ministria e Mbrojtjes e konsideron thelbësore për Forcat e Armatosura rekrutimin e ushtarëve me një profil sa më të lartë, në kushtet e një profesionalizmi....
Momente kulmore nga stërvitja "Defender Europe 21" të publikuara nga Ambasada e SHBA në Tiranë Korrik 2021 Gjatë muajve maj dhe qershor, Shqipëria mikpriti aspekte të rëndësishme të "Defender Europe 21", stërvitja vjetore shumëkombëshe e përbashkët...
Fillon stërvitja “Defender Europe 21“ Maj 2021 Nga Durrësi fillon stërvitja “Defender Europe 21“, me pjesëmarrjen e rreth 28 mijë trupave shumëkombëshe...
Festat në FA, fëmijët e ushtarakëve sjellin surprizë një “Musical” Dhjetor 2020 Pandemia nuk i ka ndalur fëmijët e ushtarakëve të presin bukur festat e fundvitit. Ashtu siç është tashmë traditë edhe këtë vit ata kanë sjellë një koncert surprizë për bashkëmoshatarët e tyre.
Pavarësisht kufizimeve të pandemisë operacionaliteti i FA vazhdon... Dhjetor 2020 Kapacitetet dhe operacionaliteti i Forcave të Armatosura janë prioritet, pavarësisht kufizimeve të pandemisë...
Gëzuar Ditën e Pavarësisë së Shqipërisë Nëntor 2020 108 vite pas shpalljes së pavarësisë, flamuri ynë valëvitet në çdo cep të botës përmes heronjve tanë nën uniformë, të cilët qëndrojnë krenarë krah përfaqësuesve të vendeve aleate, në çdo mision të NATO, BE & OKB.
Emergjencat Civile dhe FA më të mirëpajisura dhe më dinjitoze në përballimin e fatkeqësive natyrore Nëntor 2020 Reformimi i emergjencave civile nisi me ligjin e ri “Për Mbrojtjen Civile” dhe krijimin i Agjencisë Kombëtare që do të...
Nënshkruhet Memorandumi i Mirëkuptimit dhe Bashkëpunimit midis AKMC dhe TIA 15 Tetor 2020 Sot, më datë 15 tetor 2020, në mjediset e Tirana International Airport (TIA) u organizua takimi për nënshkrimin,...
Dita Ndërkombëtare për Zvogëlimin e Rreziqeve nga Fatkeqësitë Tetor 2020 Agjensia Kombëtare e Mbrojtjes Civile (AKMC) ka organizuar në bashkëpunim me Kryqin e Kuq Kombëtar, prefekturat,...
Brezi i parë i kadetëve për studimet bachelor në Akademinë e Forcave të Armatosura Tetor 2020 Brezi i parë i kadetëve për studimet bachelor në Akademinë e Forcave të Armatosura po merr formë ditë pas dite...
Programi bachelor i studimeve në fushën e Shkencës Ushtarake, Akademia e FA Shtator 2020 Në tetor 2020 hapet programi bachelor në Akademinë e FA. Ky është edhe momenti kur akademia do të rifitojë me të drejta...
MM dhe FA ditë pas dite pranë qytetarëve në përballimn e vështirësive të krijuara nga COVID - 19 Qershor 2020 Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura ditë pas dite kanë qenë pranë qytetarëve gjatë gjithë periudhës së lockdown...
Dekorata nga NATO dhe Afghanistani për ushtarakët e Forcave të Armatosura Qershor 2020 MONS, Belgjikë - zëvendësshef i Shtabit për Operacionet në SHAPE (Supreme Headquarters Allied Poëers Europe), gjeneralmajor Barre Seguin i dorëzoi...
Si të mbrohemi nga COVID -19? Mars 2020 Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë, si pjesë e strukturave shtetërore, po ndjekin nga afër dhe kanë marrë masat për parandalimin e përhapjes së COVID-19...
Kryesimi i Nismave Rajonale SEDM dhe A5 Shtator 2019 Shqipëria është një ndër vendet e rajonit më aktive në kuadër të Nismave Rajonale, kjo jo vetëm për shkak të anëtarësimit...
“Albanian Effort 19” 19 shtator 2019“Albanian Effort 19” mblodhi në Bizë rreth 800 efektivë nga Shqipëria, SHBA, Mbretëri e Bashkuar, Turqia, Kroacia, Polonia, Italia, Gjermania, Bullgaria, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Kosova...
Angazhimi i FA në shuarjen e zjarreve 09 shtator 2019Muajt korrik edhe gusht edhe pse më të nxehtët e vitit shënuan një numër të pazakontë zjarresh. Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka thekson se gjatë kësaj periudhe në vend ka pasur 324 varta zjarri...
Direktiva e Mbrojtjes 2023Janar 2023 Dokumenti bazë mbi planet dhe programet e punës e të veprimtarive të MM, të FA në përmbushje të misionit kushtetues, si dhe detyrimeve si vend anëtar i NATO...
Revista Mbrojtja Nr. 05 (2023) Shtator 2023Numri i fundit i revistës "Mbrojtja"...
Gazeta Ushtria 22 shtator 2023Numri i fundit i të përjavshmes gazeta "Ushtria"...


Arkivi Lajmeve
Shtator 2023
Ma En Pr Sh Di
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1