Misioni

logo qkkshTë menaxhojë dhe koordinojë operacionet e kërkim-shpëtimit në hapësirën tokësore, detare dhe ujërat e brendshme të Republikës së Shqipërisë, në raste fatkeqësish të ndryshme, duke ndërhyrë, kërkuar, gjetur dhe shpëtuar persona të humbur ose të zhdukur, kur jeta njerëzore është në rrezik.

 

 


Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore

a)  siguron koordinimin e përgjithshëm të operacioneve të shërbimit të kërkim-shpëtimit dhe mban kontakte të drejtpërdrejta me shërbimet homologe të shteteve të tjera;
b)  përgatitjen e Planit Kombëtar të Kërkim-Shpëtimit;
c)  planifikimin e nevojave dhe kërkesave për mjete, materiale, pajisje në interes të realizimit të planeve të kërkim-shpëtimit;
d)  përgatitjen e procedurave standarde operacionale për marrjen, grumbullimin, shkëmbimin dhe vlerësimin e informacionit në interes të operacioneve të kërkim-shpëtimit;
e)  lokalizon mjetet ajrore e detare dhe personat në bordin e tyre, që janë në rrezik dhe/ose të aksidentuar në rajonin e kërkim-shpëtimit të Republikës së Shqipërisë dhe drejton për në vendin e aksidentuar, sa më shpejt të jetë e mundur, njësitë e nevojshme të shpëtimit;
f)  drejton operacionet e shpëtimit të jetës njerëzore, duke përcaktuar përparësitë e ndërhyrjeve;
g) ç)  siguron ndihmë për mjetet ajrore e detare dhe për personat në rrezik në bordin e tyre në zonën e përgjegjësisë, në përputhje me mundësitë reale;
h)  në rast hetimesh, bashkëpunon dhe shkëmben të dhënat e mbledhura me autoritetet kompetente kombëtare e ndërkombëtare;
i) dh)  planifikon dhe specifikon detyrimet e nevojat për përdorim sa më racional të burimeve e të mjeteve;
j)  bashkëpunon në fushën e shërbimit të kërkim-shpëtimit, sipas ICAO-së, IMO-së, me shërbimet homologe të vendeve fqinje, me të cilat janë nënshkruar marrëveshje në fushën e kërkim-shpëtimit;
k)  kur e gjykon të arsyeshme, njofton menjëherë strukturat e Ministrisë së Brendshme, Ministrisë së Mbrojtjes, ministrinë përgjegjëse për transportin dhe punët publike, ministrinë përgjegjëse për mjedisin, pyjet dhe administrimin e ujërave dhe strukturat e tjera publike, për t'u ardhur në ndihmë në rast aksidentesh.


Struktura e QKKSH

Struktura e Qendrës Kombëtare të Kërkim - Shpëtimit sipas urdhrit të kryeministrit nr. 158, datë 26.10.2016:

Kryetari QKKSH

- Sektori i Planëzimit

- Përgjegjës i sektorit dhe zëvendëskryetar
- specialist planëzimi,
- specialist operacioni,
- specialist finance,
- administrator

- Sektori i Koordinim Kërkim - Shpëtimit Ajror/Detar

- Përgjegjës i sektorit
- specialist koordinator SAR (5)
- ndihmëskoordinator SAR (5)


Programi i Transparencës për QKKSH

Hyrje

Bazuar në nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (në vijim “LDI”), Qendra Kombëtare e Kërkim Shpëtimit në vijim (QKKSH) publikon Programin e Transparencës (në vijim “PT”).
QKKSH publikon informacion sipas veprimtarisë së saj funksionale, si dhe do të rishikojë e përditësojë PT në çdo rast të ndryshimit të aktivitetit institucional, kuadrit ligjor rregullator apo çdo elementi tjetër që ka lidhje me transparencën proaktive.

Në PT të QKKSH janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë: i plotë, i saktë, i përditësuar, i thjeshtë në konsultim, i kuptueshëm, lehtësisht i aksesueshëm dhe i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të QKKSH. Gjithashtu, përpara publikimit të informacionit QKKSH vlerëson nëse ka ndonjë kufizim ligjor për publikim.

Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga QKKSH.

Në PT janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik, mënyra e publikimit, si dhe parashikimet ligjore prej të cilave lind detyrimi për publikim. Në publikimin e informacionit, QKKSH mban parasysh interesin e publikut, si dhe të mundësojnë aksesimin lehtësisht në informacionin publik. Skema e publikimit paraqitet nëpërmjet tabelës përmbledhëse të evidentuar në këtë program.

Kuadri ligjor rregullator

Legjislacioni ndërkombëtar

- Konventa e Çikagos
- Ligj nr. 9056, dt. 24.4.2003 “Për aderimin e RSH në "Konventën ndërkombëtare për kërkim-shpëtimin në det". Konventa e Hamburgut

Legjislacioni kombëtar

- Ligji nr. 10435, datë 23.06.2011  “Për shërbimin e kërkim -shpëtimit në RSH”
- Ligj nr. 96/2020 “Kodi ajror i RSH"
- Ligji nr. 9251, dt. 08.07.2004 “Kodi detar i RSH”

Akte nënligjore

- VKM nr. 729, dt. 13.11.2019 ”Plani Kombëtar i Kërkim - Shpëtimit në RSH dhe Planit Veprimit”
- VKM nr. 742, dt. 16.10.2012 ”Për organizimin dhe funksionimin e QKKSH” 

Strategji të QKKSH

Dokumente Strategjike

- Marrëshje në fushën e kërkim - shpëtimit brenda vendit: Marrëveshja teknike ndërmjet QKKSH dhe Albcontrol SHA mbi "Koordinimin për menaxhimin e shërbimit të alarmit në hapësirën ajrore të RSH" (format pdf)

- “Memorandum mirëkuptimi dhe bashkëpunimi ndërmjet Qendrës Kombëtare të Kërkim - Shpëtimit dhe Autoritetit Kombëtar të Investigimit për Sigurinë e Operimit në Aviacioni Civil (AKISA) në rast incidenti/aksidenti ajror në zonën/rajonin e përgjegjësisë së Republikës së Shqipërisë", (format pdf)

- "Memorandum Mirëkuptimi dhe bashkpunimi ndërmjet Qendrës Kombëtare të Kërkim Shpëtimit dhe Tirana International AIirport shpk (TIA) për bashkëpunim në operacionet e kërkim-shpëtimit në zonën e përgjegjësisë së Republikës së Shqipërisë", në shqip (versioni shqip format pdf) dhe anglisht (in english - pdf format)

- "Memorandum Mirëkuptimi dhe bashkpunimi ndërmjet Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë dhe Kukës Internacional Airport SHPK (KFZ) në rast operacioni/incidenti kërkim shpëtimi në hapësirën e përgjegjësisë së KFZ",
(format pdf)

- Marrëveshje dy palëshe në fushën e kërkim - shpëtimit:

- Marrëveshje dy palëshe në fushën e kërkim - shpëtimit, ndërmjet Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës së Kosovës "Për bashkpunimin në fushën e kërkim - shpëtimit malor dhe ujrave territoriale (format pdf)

       - Marrëveshjes ndërmjet QKKSH dhe Qendrës së Kontrollit të Misionit COSPAS-SARSAT në Bari, Itali “Për marrjen, transmetimin dhe procedimin e sinjalit satelitor të alarmit
       - Anëtarësimi i vendit tonë në RASARAC - Komiteti Këshillues Rajonal në fushën e kërkim - shpëtimit Aeronautik (Regional Aeronautical Search And Rescue Advisory Committee - RASARAC);
       - Memorandum of Understanding on the establishment of the Regional SAR Commettee

E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar

Koordinatori për të drejtën e informimit:

Adresa: Rruga e Dibrës, Garnizoni “Skënderbej”
Orari i punës:

E hënë – enjte 08:00 – 16:30
E premte - 08:00 – 14:00

Formate kërkese, ankesë...

Modeli i Kërkesës per informacion, modeli i Përgjigjes
Model për Refuzimin dhe zgjatje e afati, (neni 15/3)
Model "Formular Ankese" drejtuar Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Udhëzim nr. 9, datë 9/10/2019 Për trajtimin, ndjekjen, zgjidhjen dhe kthimin e përgjigjeve të kërkesave, ankesave, denoncimeve, vërejtjeve e propozimeve që lidhen me Strukturat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe të Forcave të Armatosura

Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga QKKSH
Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga QKKSH

Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga QKKSH

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve për vitin 2020 (në format pdf)

Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve

Lista e dokumenteve që administrohen nga QKKSH me afatet e ruajtjes
Forma e dokumenteve/informacioneve (elektronik, kopje fizike, audio, video, foto)

Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore
Shërbimet që ofrohen nga QKKSH

Shërbimet që ofrohen nga QKKSH (lista)

Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat

Parashikimi i procedurave publike
Realizimi i procedurave publike të prokurimit

Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të QKKSH

Raport për zbatimin e buxhetit

Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi QKKSH

Rezoluta
Plane strategjike
Raporte monitorimi/auditimi
Dokumente të tjera që përmbajnë tregues të performancës


Kontakt

Kontakt:

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
kryetari: +355 42226601/1131
përgjegjësi i Sektorit të Planëzimit dhe zëvendëskryetar: +355 42226601/1175

Orari i punës:

E hënë - enjte 08:00 - 16:30
E premte - 08:00 - 14:00

Shërbimi i koordinimit SAR

Orari i punës: 7/24/365
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
telefon:+355 4 22 40 081;
mob:+355 688046638;
fax:+355 4 2240087

Koordinatori për të drejtën e informimit:

nënkolonel Besnik Kopani;
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Tel.: (510) 1131/1175
Mob.: +355 69 6508074/686053579

Orari:

E hënë – E enjte 08:00-16:30,
E premte 08:00-14:30

Adresa: Rruga e Dibrës, kutia postare 2423
Apliko tani! Bëhuni pjesë e FA 16 tetor 2023 - 09 janar 2024 Nisin rekrutimet për ushtarë/detarë në Forcat e Armatosura, Ministria e Mbrojtjes e konsideron thelbësore për Forcat e Armatosura rekrutimin e ushtarëve me një profil sa më të lartë, në kushtet e një profesionalizmi....
Vijnë në Shqipëri helikopterët e parë Black Hawk Janar 2024 Kanë mbërritur në Shqipëri dy helikopterët Black Hawk, si pjesë e parë e porosisë së bërë nga vendi ynë dhe mbështetur nga fondet e ndihmës...
Direktiva e Mbrojtjes 2024Janar 2024 Dokumenti bazë mbi planet dhe programet e punës e të veprimtarive të MM, të FA në përmbushje të misionit kushtetues, si dhe detyrimeve si vend anëtar i NATO...
11 vende të lira pune; Peleshi thirrje ekspertëve: Aplikoni! Janar 2024 Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi ka bërë thirrje për aplikime nga ekspertët e fushave të Teknologjisë së Informacionit dhe Inxhinierisë për 11 vende të reja pune në Qendrën e....
Përurohen mjediset e reja të Muzeut të Forcave të Armatosura Dhjetor 2023 Muzeu i Forcave të Armatosura do të jetë tashmë në mjediset e tij të reja në Bërzhitë. Në ceremoninë e inaugurimit të hapësirave të reja morën pjesë ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi, ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Igli Hasani...
Ministeriali i Mbrojtjes së Nismës SHBA-Karta e Atlantikut Nëntor 2023 Në takimin e Ministrave të Mbrojtjes të vendeve të NATO-s në Bruksel, ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi mes të tjerave vuri theksin mbi zhvillimet në Veri të Kosovës....
Ministeriali i Mbrojtjes i vendeve të NATO, Bruksel Tetor 2023 Në takimin e Ministrave të Mbrojtjes të vendeve të NATO-s në Bruksel, ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi mes të tjerave vuri theksin mbi zhvillimet në Veri të Kosovës....
Shqipëria merr sërish drejtimin e Brigadës së Europës Juglindore Gusht 2023 Ministri i Mbrojtjes, Niko Peleshi ka bërë me dije me anë të një postimi në mediat sociale që nga sot Shqipëria merr drejtimin e Brigadës së Europës Juglindore (SEEBRIG)....
Përmbyllet “Defender Europe ’23” në Shqipëri Qershor 2023 Për mëse një muaj mbi 24 mijë trupa nga 26 vende NATO e partnere nëpërmjet skenarëve strategjikë e operacionale në tokë, ajër e det demonstruan fuqinë në...
Revista Mbrojtja Nr. 02 (2024) Prill 2024Numri i fundit i revistës "Mbrojtja"...
Gazeta Ushtria 07 qershor 2024Numri i fundit i të përjavshmes gazeta "Ushtria"...


Arkivi Lajmeve
Qershor 2024
Ma En Pr Sh Di
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30