Misioni

logo qkkshTë menaxhojë dhe koordinojë operacionet e kërkim-shpëtimit në hapësirën tokësore, detare dhe ujërat e brendshme të Republikës së Shqipërisë, në raste fatkeqësish të ndryshme, duke ndërhyrë, kërkuar, gjetur dhe shpëtuar persona të humbur ose të zhdukur, kur jeta njerëzore është në rrezik.

 

 


Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore

a)  siguron koordinimin e përgjithshëm të operacioneve të shërbimit të kërkim-shpëtimit dhe mban kontakte të drejtpërdrejta me shërbimet homologe të shteteve të tjera;
b)  përgatitjen e Planit Kombëtar të Kërkim-Shpëtimit;
c)  planifikimin e nevojave dhe kërkesave për mjete, materiale, pajisje në interes të realizimit të planeve të kërkim-shpëtimit;
d)  përgatitjen e procedurave standarde operacionale për marrjen, grumbullimin, shkëmbimin dhe vlerësimin e informacionit në interes të operacioneve të kërkim-shpëtimit;
e)  lokalizon mjetet ajrore e detare dhe personat në bordin e tyre, që janë në rrezik dhe/ose të aksidentuar në rajonin e kërkim-shpëtimit të Republikës së Shqipërisë dhe drejton për në vendin e aksidentuar, sa më shpejt të jetë e mundur, njësitë e nevojshme të shpëtimit;
f)  drejton operacionet e shpëtimit të jetës njerëzore, duke përcaktuar përparësitë e ndërhyrjeve;
g) ç)  siguron ndihmë për mjetet ajrore e detare dhe për personat në rrezik në bordin e tyre në zonën e përgjegjësisë, në përputhje me mundësitë reale;
h)  në rast hetimesh, bashkëpunon dhe shkëmben të dhënat e mbledhura me autoritetet kompetente kombëtare e ndërkombëtare;
i) dh)  planifikon dhe specifikon detyrimet e nevojat për përdorim sa më racional të burimeve e të mjeteve;
j)  bashkëpunon në fushën e shërbimit të kërkim-shpëtimit, sipas ICAO-së, IMO-së, me shërbimet homologe të vendeve fqinje, me të cilat janë nënshkruar marrëveshje në fushën e kërkim-shpëtimit;
k)  kur e gjykon të arsyeshme, njofton menjëherë strukturat e Ministrisë së Brendshme, Ministrisë së Mbrojtjes, ministrinë përgjegjëse për transportin dhe punët publike, ministrinë përgjegjëse për mjedisin, pyjet dhe administrimin e ujërave dhe strukturat e tjera publike, për t'u ardhur në ndihmë në rast aksidentesh.


Struktura e QKKSH

Struktura e Qendrës Kombëtare të Kërkim - Shpëtimit sipas urdhrit të kryeministrit nr. 158, datë 26.10.2016:

Kryetari QKKSH

- Sektori i Planëzimit

- Përgjegjës i sektorit dhe zëvendëskryetar
- specialist planëzimi,
- specialist operacioni,
- specialist finance,
- administrator

- Sektori i Koordinim Kërkim - Shpëtimit Ajror/Detar

- Përgjegjës i sektorit
- specialist koordinator SAR (5)
- ndihmëskoordinator SAR (5)


Programi i Transparencës për QKKSH

Hyrje

Bazuar në nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (në vijim “LDI”), Qendra Kombëtare e Kërkim Shpëtimit në vijim (QKKSH) publikon Programin e Transparencës (në vijim “PT”).
QKKSH publikon informacion sipas veprimtarisë së saj funksionale, si dhe do të rishikojë e përditësojë PT në çdo rast të ndryshimit të aktivitetit institucional, kuadrit ligjor rregullator apo çdo elementi tjetër që ka lidhje me transparencën proaktive.

Në PT të QKKSH janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë: i plotë, i saktë, i përditësuar, i thjeshtë në konsultim, i kuptueshëm, lehtësisht i aksesueshëm dhe i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të QKKSH. Gjithashtu, përpara publikimit të informacionit QKKSH vlerëson nëse ka ndonjë kufizim ligjor për publikim.

Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga QKKSH.

Në PT janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik, mënyra e publikimit, si dhe parashikimet ligjore prej të cilave lind detyrimi për publikim. Në publikimin e informacionit, QKKSH mban parasysh interesin e publikut, si dhe të mundësojnë aksesimin lehtësisht në informacionin publik. Skema e publikimit paraqitet nëpërmjet tabelës përmbledhëse të evidentuar në këtë program.

E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar

Koordinatori për të drejtën e informimit:

Adresa: Rruga e Dibrës, Garnizoni “Skënderbej”
Orari i punës:

E hënë – enjte 08:00 – 16:30
E premte - 08:00 – 14:00

Formate kërkese, ankesë...

Modeli i Kërkesës per informacion, modeli i Përgjigjes
Model për Refuzimin dhe zgjatje e afati, (neni 15/3)
Model "Formular Ankese" drejtuar Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Udhëzim nr. 9, datë 9/10/2019 Për trajtimin, ndjekjen, zgjidhjen dhe kthimin e përgjigjeve të kërkesave, ankesave, denoncimeve, vërejtjeve e propozimeve që lidhen me Strukturat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe të Forcave të Armatosura

Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga QKKSH
Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga QKKSH

Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga QKKSH

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve për vitin 2020 (në format pdf)

Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve

Lista e dokumenteve që administrohen nga QKKSH me afatet e ruajtjes
Forma e dokumenteve/informacioneve (elektronik, kopje fizike, audio, video, foto)

Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore
Shërbimet që ofrohen nga QKKSH

Shërbimet që ofrohen nga QKKSH (lista)

Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat

Parashikimi i procedurave publike
Realizimi i procedurave publike të prokurimit

Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të QKKSH

Raport për zbatimin e buxhetit

Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi QKKSH

Rezoluta
Plane strategjike
Raporte monitorimi/auditimi
Dokumente të tjera që përmbajnë tregues të performancës


Kontakt

Kontakt:

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
kryetari: +355 42226601/1131
përgjegjësi i Sektorit të Planëzimit dhe zëvendëskryetar: +355 42226601/1175

Orari i punës:

E hënë - enjte 08:00 - 16:30
E premte - 08:00 - 14:00

Shërbimi i koordinimit SAR

Orari i punës: 7/24/365
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
telefon:+355 4 22 40 081;
mob:+355 688046638;
fax:+355 4 2240087

Koordinatori për të drejtën e informimit:

nënkolonel Besnik Kopani;
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Tel.: (510) 1131/1175
Mob.: +355 69 6508074/686053579

Orari:

E hënë – E enjte 08:00-16:30,
E premte 08:00-14:30

Adresa: Rruga e Dibrës, kutia postare 2423
Apliko tani! Bëhuni pjesë e FA 25 shtator - 07 dhjetor 2023 Nisin rekrutimet për ushtarë/detarë në Forcat e Armatosura, Ministria e Mbrojtjes e konsideron thelbësore për Forcat e Armatosura rekrutimin e ushtarëve me një profil sa më të lartë, në kushtet e një profesionalizmi....
Momente kulmore nga stërvitja "Defender Europe 21" të publikuara nga Ambasada e SHBA në Tiranë Korrik 2021 Gjatë muajve maj dhe qershor, Shqipëria mikpriti aspekte të rëndësishme të "Defender Europe 21", stërvitja vjetore shumëkombëshe e përbashkët...
Fillon stërvitja “Defender Europe 21“ Maj 2021 Nga Durrësi fillon stërvitja “Defender Europe 21“, me pjesëmarrjen e rreth 28 mijë trupave shumëkombëshe...
Festat në FA, fëmijët e ushtarakëve sjellin surprizë një “Musical” Dhjetor 2020 Pandemia nuk i ka ndalur fëmijët e ushtarakëve të presin bukur festat e fundvitit. Ashtu siç është tashmë traditë edhe këtë vit ata kanë sjellë një koncert surprizë për bashkëmoshatarët e tyre.
Pavarësisht kufizimeve të pandemisë operacionaliteti i FA vazhdon... Dhjetor 2020 Kapacitetet dhe operacionaliteti i Forcave të Armatosura janë prioritet, pavarësisht kufizimeve të pandemisë...
Gëzuar Ditën e Pavarësisë së Shqipërisë Nëntor 2020 108 vite pas shpalljes së pavarësisë, flamuri ynë valëvitet në çdo cep të botës përmes heronjve tanë nën uniformë, të cilët qëndrojnë krenarë krah përfaqësuesve të vendeve aleate, në çdo mision të NATO, BE & OKB.
Emergjencat Civile dhe FA më të mirëpajisura dhe më dinjitoze në përballimin e fatkeqësive natyrore Nëntor 2020 Reformimi i emergjencave civile nisi me ligjin e ri “Për Mbrojtjen Civile” dhe krijimin i Agjencisë Kombëtare që do të...
Nënshkruhet Memorandumi i Mirëkuptimit dhe Bashkëpunimit midis AKMC dhe TIA 15 Tetor 2020 Sot, më datë 15 tetor 2020, në mjediset e Tirana International Airport (TIA) u organizua takimi për nënshkrimin,...
Dita Ndërkombëtare për Zvogëlimin e Rreziqeve nga Fatkeqësitë Tetor 2020 Agjensia Kombëtare e Mbrojtjes Civile (AKMC) ka organizuar në bashkëpunim me Kryqin e Kuq Kombëtar, prefekturat,...
Brezi i parë i kadetëve për studimet bachelor në Akademinë e Forcave të Armatosura Tetor 2020 Brezi i parë i kadetëve për studimet bachelor në Akademinë e Forcave të Armatosura po merr formë ditë pas dite...
Programi bachelor i studimeve në fushën e Shkencës Ushtarake, Akademia e FA Shtator 2020 Në tetor 2020 hapet programi bachelor në Akademinë e FA. Ky është edhe momenti kur akademia do të rifitojë me të drejta...
MM dhe FA ditë pas dite pranë qytetarëve në përballimn e vështirësive të krijuara nga COVID - 19 Qershor 2020 Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura ditë pas dite kanë qenë pranë qytetarëve gjatë gjithë periudhës së lockdown...
Dekorata nga NATO dhe Afghanistani për ushtarakët e Forcave të Armatosura Qershor 2020 MONS, Belgjikë - zëvendësshef i Shtabit për Operacionet në SHAPE (Supreme Headquarters Allied Poëers Europe), gjeneralmajor Barre Seguin i dorëzoi...
Si të mbrohemi nga COVID -19? Mars 2020 Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë, si pjesë e strukturave shtetërore, po ndjekin nga afër dhe kanë marrë masat për parandalimin e përhapjes së COVID-19...
Kryesimi i Nismave Rajonale SEDM dhe A5 Shtator 2019 Shqipëria është një ndër vendet e rajonit më aktive në kuadër të Nismave Rajonale, kjo jo vetëm për shkak të anëtarësimit...
“Albanian Effort 19” 19 shtator 2019“Albanian Effort 19” mblodhi në Bizë rreth 800 efektivë nga Shqipëria, SHBA, Mbretëri e Bashkuar, Turqia, Kroacia, Polonia, Italia, Gjermania, Bullgaria, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Kosova...
Angazhimi i FA në shuarjen e zjarreve 09 shtator 2019Muajt korrik edhe gusht edhe pse më të nxehtët e vitit shënuan një numër të pazakontë zjarresh. Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka thekson se gjatë kësaj periudhe në vend ka pasur 324 varta zjarri...
Direktiva e Mbrojtjes 2023Janar 2023 Dokumenti bazë mbi planet dhe programet e punës e të veprimtarive të MM, të FA në përmbushje të misionit kushtetues, si dhe detyrimeve si vend anëtar i NATO...
Revista Mbrojtja Nr. 05 (2023) Shtator 2023Numri i fundit i revistës "Mbrojtja"...
Gazeta Ushtria 22 shtator 2023Numri i fundit i të përjavshmes gazeta "Ushtria"...


Arkivi Lajmeve
Shtator 2023
Ma En Pr Sh Di
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1