Politikat e privatësisë

Ky dokument ka për qëllim informimin e subjekteve të të dhënave personale mbi mënyrën e grumbullimit, përpunimit, përhapjes, ruajtjes së privatësisë dhe masave të sigurisë, për të dhënat e përpunuara nga faqja jonë “web”, procese të cilat realizohen në përputhje të plotë me përcaktimet e kuadrit ligjor dhe nënligjor, për mbrojtjen e të dhënave personale.

Ky dokument ka për qëllim informimin e subjekteve të të dhënave personale mbi mënyrën e grumbullimit, përpunimit, përhapjes, ruajtjes së privatësisë dhe masave të sigurisë, për të dhënat e përpunuara nga faqja jonë “web”, procese të cilat realizohen në përputhje të plotë me përcaktimet e kuadrit ligjor dhe nënligjor, për mbrojtjen e të dhënave personale.

Baza ligjore:

• Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.
• Ligjin Nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar.
• Ligjin Nr. 9918 datë 19.05.2008 “Për komunikimet elektronike dhe postare” si dhe aktet e tjera nënligjore në plotësim.
• Udhëzimin nr. 47 datë 14.09.2018 të komisionierit “Për përcaktimin e rregullave për ruajtjen e sigurisë së të dhënave personale të përpunuara nga subjekte përpunuese të mëdha.
• Rekomandimi i komisionerit për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale, nr. 2, datë 11.05.2020 “Për publikimin e ‘politikave të privatësisë’ në faqet zyrtare të internetit nga institucionet e administratës shtetërore”.
• Rregullorja “Për mbrojtjen, përpunimin, ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave personale, miratuar me urdhër të ministrit të Mbrojtjes, nr. 1369, datë 25.08.2015.
• Udhëzimin "Politikat për sigurinë e sistemeve të ndërlidhjes dhe teknologjisë së  informacionit", të miratuar me urdhër të ministrit të Mbrojtjes, nr. 770, date 12.05.2015.

Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura, si pjesë e administratës shtetërore janë subjekt  përpunues i madh i të dhënave personale, në kuptim të Ligjit Nr.9887 datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar. 

Ato kanë si detyrim plotësimin e të gjitha parashikimeve të mësipërme ligjore në kryerjen e grumbullimit, përpunimit të të dhënave personale duke respektuar dhe garantuar të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe  në veçanti, të drejtën e ruajtjes së privatësisë. 

Përpunimi i të dhënave personale

Mbrojta e të dhënave personale

Kontrolluesi Ministrisë së Mbrojtjes dhe Forcave të Armatosura grumbullojnë dhe përpunojnë të dhënave personale, në mënyrë të drejtë, sipas kërkesave të Ligjit Nr. 9887 datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar, duke u fokusuar në: 

Grumbullimin dhe përpunimin e të dhënave personale, për qëllime specifike, të përcaktuara qartë sipas ligjit. 

Mbrojtjen e interesit jetik të subjektit të të dhënave gjatë grumbullimit dhe përpunimit të të dhënave, duke mos tejkaluar qëllimin e përpunimit. 

Përmbushjen e detyrimit ligjor të kontrolluesit në saktësinë e të dhënave, përditësimin, fshirjen dhe korrigjimin e të dhënave të pasakta, në lidhje me qëllimin e grumbullimit apo përpunimit të tyre. 

Ndjekjen e interesave legjitime të kontrolluesit ose të një pale të tretë, së cilës i janë përhapur të dhënat, përveç kur këto interesa cenojnë privatësinë e subjektit të të dhënave personale.

Mbajtjen dhe ruajtjen e të dhënave të subjekteve për aq kohë sa i vlejnë qëllimit për të cilin ato janë grumbulluar apo përpunuar më tej.

Përpunimi i të dhënave personale bëhet:

- për të mbrojtur interesat jetike të subjektit të të dhënave;
- për përmbushjen e një detyrimi ligjor të kontrolluesit;
- për mbrojtjen e interesave jetësore të subjektit të të dhënave;
- për kryerjen e një detyre ligjore me interes publik ose ushtrimin e një kompetence të kontrolluesit ose të një pale të tretë, së cilës i janë përhapur të dhënat;
- për përmbushjen e një kontrate, për të cilën subjekti i të dhënave personale është palë kontraktuese, apo për ndryshime të një kontrate  me propozimin e subjektit të të dhënave.

Kategoritë e të dhënave personale

Të dhënat personale që grumbullohen dhe përpunohen nga kontrolluesit, janë të dhëna sensitive dhe të dhëna të përbashkëta. Për të dhëna sensitive ekziston detyrimi i veçantë për kontrolluesin (përpunuesin) që të marrë pëlqimin me shkrim të subjektit të të dhënave personale.

Transferimi i të dhënave

Subjekti kontrollues kryen transferim ndërkombëtar të të dhënave personale, me pëlqim të subjekteve të të dhënave personale në vende me nivel të mjaftueshëm të mbrojtjes të të dhënave personale, bazuar në parashikimet e nenit 8 dhe 9 të Ligjit nr. 9887/2008 dhe aktet nënligjore, të dala në zbatim te tij. 

Me pëlqim të subjekteve të të dhënave personale, transferohen të dhëna në shtete që nuk sigurojnë nivel të mjaftueshëm të mbrojtjes së të dhënave personale, por që autorizohet nga akte ndërkombëtare, të ratifikuara nga RSH dhe që janë të zbatueshme në mënyrë të drejtpërdrejtë si dhe marrëveshjeve të bashkëpunimit, të lidhura nga Ministria e Mbrojtjes, me kusht që këto të dhëna të trajtohen dhe të ruhen, në përputhje me legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave personale.

Të drejtat e subjektit të të dhënave

Subjekti i të dhënave personale ka të drejtë që të njihet në çdo kohë me të dhënat e tij personale të grumbulluara dhe të  përpunuara, nga kontrolluesi.

Subjekti i të dhënave personale informohet nga kontrolluesi për kategoritë e të dhënave personale që përpunohen, qëllimin, mënyrën si dhe çdo informacion tjetër për  të siguruar një përpunim të drejtë.

E drejta për akses dhe informim

Subjekti i të dhënave personale ka të drejtë të kërkojë akses mbi të dhënat e tij, kur informohet se të dhënat e tij po përpunohen; 

- të kërkojë bllokimin, korrigjimin ose fshirjen e të dhënave, me kërkesë, pa pagesë, kur vihet në dijeni se të dhënat rreth tij nuk janë të rregullta, të vërteta, të plota ose janë grumbulluar dhe përpunuar në kundërshtim me dispozitat e ligjit;
-
të informohet nga kontrolluesi brenda 30 ditëve, për kryerjen ose jo të të bllokimit, korrigjimit ose fshirjes, duke u dhënë shpjegimet përkatëse;
-
të kundërshtojë, në çdo kohë, mbështetur në ligj, përpunimin e të dhënave rreth tij, sipas shkronjave "d" dhe "dh" të nenit 6, te ligjit nr. 9887/2008, përveç kur parashikohen ndryshime me ligj;
-
të ankohet në rast se pretendon që i janë shkelur të drejtat, liritë dhe interesat e ligjshëm për të dhënat personale, ose të njoftojë komisionerin për mbrojtjen e të dhënave personale dhe të kërkojë ndërhyrjen e tij.

Siguria e të dhënave personale 

Subjekti kontrollues është i ndërgjegjshëm për rëndësinë dhe sensitivitetin e të dhënave personale, me staf të përkushtuar, të trajnuar në njohjen e kuadrit ligjor dhe i certifikuar për këtë qëllim.

Të dhënat personale të subjekteve përpunohen në mënyrë manuale dhe elektronike, në zbatueshmëri të plotë me masat e sigurisë fizike të informacionit dhe sigurisë elektronike nga skedarët spiun, të përcaktuara në rregullore dhe udhëzime  të veçanta.

Kontrolluesit, përpunuesit e tjerë të të dhënave personale, janë të kufizuar dhe kontrolluar nga kontrolluesi kryesor i përpunimit të të dhënave personale.  

Në momentin e aplikimit, aplikantëve ju bëhet e ditur, afati i ruajtjes së të dhënave personale.  

Të dhënat personale të aplikantëve që nuk shpallen fitues,  ruhen deri në përfundimin e afatit të përcaktuar, më pas shkatërrohen (asgjësohen) dhe  fshihen nga sistemi.

Çdo person që vepron nën autoritetin e kontrolluesit, përpunon të dhëna personale, nënshkruan një deklaratë  kofidencialiteti, me anë të së cilës angazhohet se do të zbatojë kërkesat e ligjit dhe të kësaj politike për ruajtjen e privatësisë, dhe sigurinë e të dhënave personale gjatë ushtrimit të detyrës dhe pas mbarimit të saj.

Të tjera

Subjekti kontrollues identifikon adresat dhe numrat e kontakti të subjekteve të të dhënave,  për qëllime të caktuara apo të ndonjë ankese nga ana e tyre.

Subjekti kontrollues i mundëson subjektit të të dhënave personale të drejtën e refuzimit me shkrim të pëlqimit të dhënë,  në çdo kohë. 

Subjekti kontrollues kërkon miratimin (pëlqimin) nga subjekti i të dhënave personale që ky i fundit ka marrë dijeni dhe jep pëlqimin për përpunimin e të dhënave sipas përcaktimeve në politikën e privatësisë.

Subjekti kontrollues ruajnë privatësinë e të dhënave personale, përditësimin e politikës së privatësisë herë pas herë, duke njoftuar edhe subjektet e të dhënave për ndryshimet e realizuara. 

Kontakt:

Zaim Caushi

tel:  (510) 1523
mobile: 068 80 64 900
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Apliko tani! Bëhuni pjesë e FA 25 shtator - 07 dhjetor 2023 Nisin rekrutimet për ushtarë/detarë në Forcat e Armatosura, Ministria e Mbrojtjes e konsideron thelbësore për Forcat e Armatosura rekrutimin e ushtarëve me një profil sa më të lartë, në kushtet e një profesionalizmi....
Momente kulmore nga stërvitja "Defender Europe 21" të publikuara nga Ambasada e SHBA në Tiranë Korrik 2021 Gjatë muajve maj dhe qershor, Shqipëria mikpriti aspekte të rëndësishme të "Defender Europe 21", stërvitja vjetore shumëkombëshe e përbashkët...
Fillon stërvitja “Defender Europe 21“ Maj 2021 Nga Durrësi fillon stërvitja “Defender Europe 21“, me pjesëmarrjen e rreth 28 mijë trupave shumëkombëshe...
Festat në FA, fëmijët e ushtarakëve sjellin surprizë një “Musical” Dhjetor 2020 Pandemia nuk i ka ndalur fëmijët e ushtarakëve të presin bukur festat e fundvitit. Ashtu siç është tashmë traditë edhe këtë vit ata kanë sjellë një koncert surprizë për bashkëmoshatarët e tyre.
Pavarësisht kufizimeve të pandemisë operacionaliteti i FA vazhdon... Dhjetor 2020 Kapacitetet dhe operacionaliteti i Forcave të Armatosura janë prioritet, pavarësisht kufizimeve të pandemisë...
Gëzuar Ditën e Pavarësisë së Shqipërisë Nëntor 2020 108 vite pas shpalljes së pavarësisë, flamuri ynë valëvitet në çdo cep të botës përmes heronjve tanë nën uniformë, të cilët qëndrojnë krenarë krah përfaqësuesve të vendeve aleate, në çdo mision të NATO, BE & OKB.
Emergjencat Civile dhe FA më të mirëpajisura dhe më dinjitoze në përballimin e fatkeqësive natyrore Nëntor 2020 Reformimi i emergjencave civile nisi me ligjin e ri “Për Mbrojtjen Civile” dhe krijimin i Agjencisë Kombëtare që do të...
Nënshkruhet Memorandumi i Mirëkuptimit dhe Bashkëpunimit midis AKMC dhe TIA 15 Tetor 2020 Sot, më datë 15 tetor 2020, në mjediset e Tirana International Airport (TIA) u organizua takimi për nënshkrimin,...
Dita Ndërkombëtare për Zvogëlimin e Rreziqeve nga Fatkeqësitë Tetor 2020 Agjensia Kombëtare e Mbrojtjes Civile (AKMC) ka organizuar në bashkëpunim me Kryqin e Kuq Kombëtar, prefekturat,...
Brezi i parë i kadetëve për studimet bachelor në Akademinë e Forcave të Armatosura Tetor 2020 Brezi i parë i kadetëve për studimet bachelor në Akademinë e Forcave të Armatosura po merr formë ditë pas dite...
Programi bachelor i studimeve në fushën e Shkencës Ushtarake, Akademia e FA Shtator 2020 Në tetor 2020 hapet programi bachelor në Akademinë e FA. Ky është edhe momenti kur akademia do të rifitojë me të drejta...
MM dhe FA ditë pas dite pranë qytetarëve në përballimn e vështirësive të krijuara nga COVID - 19 Qershor 2020 Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura ditë pas dite kanë qenë pranë qytetarëve gjatë gjithë periudhës së lockdown...
Dekorata nga NATO dhe Afghanistani për ushtarakët e Forcave të Armatosura Qershor 2020 MONS, Belgjikë - zëvendësshef i Shtabit për Operacionet në SHAPE (Supreme Headquarters Allied Poëers Europe), gjeneralmajor Barre Seguin i dorëzoi...
Si të mbrohemi nga COVID -19? Mars 2020 Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë, si pjesë e strukturave shtetërore, po ndjekin nga afër dhe kanë marrë masat për parandalimin e përhapjes së COVID-19...
Kryesimi i Nismave Rajonale SEDM dhe A5 Shtator 2019 Shqipëria është një ndër vendet e rajonit më aktive në kuadër të Nismave Rajonale, kjo jo vetëm për shkak të anëtarësimit...
“Albanian Effort 19” 19 shtator 2019“Albanian Effort 19” mblodhi në Bizë rreth 800 efektivë nga Shqipëria, SHBA, Mbretëri e Bashkuar, Turqia, Kroacia, Polonia, Italia, Gjermania, Bullgaria, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Kosova...
Angazhimi i FA në shuarjen e zjarreve 09 shtator 2019Muajt korrik edhe gusht edhe pse më të nxehtët e vitit shënuan një numër të pazakontë zjarresh. Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka thekson se gjatë kësaj periudhe në vend ka pasur 324 varta zjarri...
Direktiva e Mbrojtjes 2023Janar 2023 Dokumenti bazë mbi planet dhe programet e punës e të veprimtarive të MM, të FA në përmbushje të misionit kushtetues, si dhe detyrimeve si vend anëtar i NATO...
Revista Mbrojtja Nr. 05 (2023) Shtator 2023Numri i fundit i revistës "Mbrojtja"...
Gazeta Ushtria 22 shtator 2023Numri i fundit i të përjavshmes gazeta "Ushtria"...


Arkivi Lajmeve
Shtator 2023
Ma En Pr Sh Di
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1