Doracak shpjegues për pensionet e ushtarakëve në rezervë/lirim/pension

Për dokumentacionin që dorëzohet nga përfituesi në strukturat përgjegjëse në Ministrinë e Mbrojtjes dhe në forca/brigada/reparte ushtarake në rastet e mëposhtme të përfitimit:

-  Për të përfituar pension të parakohshëm për vjetërsi shërbimi
-  Për të përfituar pension suplementar pleqërie
-  Për të përfituar pension suplementar invaliditeti
-  Për të përfituar pension suplementar familjar
-  Për të përfituar pension suplementar familjar, në rastet kur personat kanë humbur jetën në detyrë dhe për shkak të saj

Dokumentacioni që dorëzohet nga përfituesi në strukturat përgjegjëse në Ministrinë e Mbrojtjes dhe në forca/brigada/reparte ushtarake sipas llojit të përfitimit është:

Për të përfituar pension të parakohshëm për vjetërsi  shërbimi:

-  kopje të kërkesës format të plotësuar në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore;

-  fotokopje të letërnjoftimit elektronik të nënshkruar nga vetë personi ose certifikatë personale me fotografi;

-  vërtetim për periudhën e trajtimit me pagesë kalimtare;

-  vërtetim për kontributet suplementare të paguara, sipas muajve e viteve të lëshuar nga zyra e financës së institucionit  apo repartit ushtarak.

 Për të përfituar pension suplementar pleqërie :

-  kopje të kërkesës format të plotësuar në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore (modular nr.01);

-  fotokopje të letërnjoftimit elektronik të nënshkruar nga vetë personi ose certifikatë personale me fotografi;

-  fotokopje të librezës së pensionit të pleqërisë;

Për të përfituar pension suplementar invaliditeti :

-  kopje të kërkesës format të plotësuar në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore (modular nr.01);

-  fotokopje të letër njoftimit elektronik të nënshkruar nga vetë personi ose certifikatë personale me fotografi;

-  kopje ose fotokopje të noterizuar të Vendimit të Komisionit  Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë;

Për të përfituar pension suplementar familjar:

-  kopje të kërkesës format të plotësuar në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore (modular nr.01);

-  certifikatë familjare;

-  certifikatë vdekjeje të ushtarakut;

Për të përfituar pension suplementar familjar, në rastet kur personat kanë humbur jetën në detyrë dhe për shkak të saj:

-  kopje të kërkesës format të plotësuar në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore (modular nr.01);

-  certifikatë familjare;

-  certifikatë vdekjeje të ushtarakut;

Të gjitha kategoritë e përfituesve, të cilëve u lind e drejta për përfitime sipas ligjit Nr.10142, datë 15.5.2009, fillimisht paraqiten në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore ku kanë vendbanimin e përhershëm.

1. Në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore përfituesit do të pajisen, me 2 (dy) kopje të kërkesës format dhe me listën e dokumenteve të nevojshme për dhënien e përfitimeve. Një kopje e kërkesës, e plotësuar nga vetë përfituesi, me të gjitha të dhënat, shoqëruar me dokumentacionin e kërkuar, dorëzohet në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore, ndërsa kopja tjetër e kërkesës kur aplikon për pension të parakohshëm për vjetërsi shërbimi, për pension suplementar mbi pensionin e plotë të pleqërisë, për pension suplementar invaliditeti, për pension suplementar familjar, e dërgon vetë personi interesuar pranë institucionit apo repartit ushtarak ku ka dalë në rezervë ose lirim, dhe në rastet e tjera dërgohet nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore me postë strukturave të ministrisë apo të institucionit nga ku përfituesi është nxjerrë në rezervë/lirim, për procedurë të mëtejshme.

2. Për ushtarakët në pension që kanë ndërprerë karrierën përpara hyrjes në fuqi të ligjit Nr. 7496, datë 3.7.1991 “Për statusin e ushtarakëve të Forcave të Armatosura” që aplikojnë për të përfituar pension suplementar, mbi pensionin e plotë të pleqërisë, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore dërgon në Ministrinë e Mbrojtjes, vetëm me postë, kopjen e dytë të kërkesës format të plotësuar dhe fotokopjen e formularit të vjetërsisë së shërbimit, nxjerrë nga dosja e pensionit, për procedurë të mëtejshme.

3. Për ushtarakun që trajtohet me pension të parakohshëm, ushtarakun që trajtohet me pension suplementar të pleqërisë, ushtarakun që trajtohet me pension suplementar invaliditeti, familjen e ushtarakut që trajtohet me pension suplementar familjar dhe kërkon në DRSSH të rillogarisë përfitimin e pensionit suplementar të fituar më përpara, DRSSH dërgon në Ministrinë e Mbrojtjes, vetëm me postë, listën emërore të përfituesve, të shoqëruar me shkrese përcjellëse, për procedurë të mëtejshme.

4. Ushtarakët në pension të trajtuar në reformë me VKM Nr. 225, datë 29.05.1992, VKM Nr.7, datë 10.01.1996 dhe ushtarakët që kanë përfituar pensionet e caktuara sipas ligjit Nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë” që kërkojnë rillogaritje në DRSSH, kërkojnë nga Ministria e Mbrojtjes dhe nga reparti ushtarak ku kanë dalë në rezervë ose lirim, vërtetimin tip për pagën referuese të periudhës së trajtimit me pagesë në reformë, sipas VKM Nr. 225, datë 29.05.1992, VKM Nr.7, datë 10.01.1996.

5. Drejtoria e Përkujdesjes Sociale (Sektori i Përkujdesjes Sociale për ushtarakët në rezervë, lirim dhe veteranët) në Drejtorinë e Përgjithshme të Burimeve Njerëzore) në MM dhe Komandat e Forcave dhe njësive janë struktura përgjegjëse që merren me përgatitjen përfundimtare të dokumentacionit të ushtarakëve përftues sipas Ligjit Nr.10142, datë 15.5.2009 “Për sigurimin shoqëror suplementar të ushtarakëve të Forcave të Armatosura, të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit Informativ të Shtetit, të Policisë së Burgjeve, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit e të Punonjësve të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në Republikën e Shqipërisë”, VKM Nr.793, datë 24.9.2010 në mbështetje të ligjit të mësipërm dhe dërgimin në ISSH dhe strukturat vartëse të kësaj të fundit.
Apliko tani! Bëhuni pjesë e FA 25 shtator - 07 dhjetor 2023 Nisin rekrutimet për ushtarë/detarë në Forcat e Armatosura, Ministria e Mbrojtjes e konsideron thelbësore për Forcat e Armatosura rekrutimin e ushtarëve me një profil sa më të lartë, në kushtet e një profesionalizmi....
Momente kulmore nga stërvitja "Defender Europe 21" të publikuara nga Ambasada e SHBA në Tiranë Korrik 2021 Gjatë muajve maj dhe qershor, Shqipëria mikpriti aspekte të rëndësishme të "Defender Europe 21", stërvitja vjetore shumëkombëshe e përbashkët...
Fillon stërvitja “Defender Europe 21“ Maj 2021 Nga Durrësi fillon stërvitja “Defender Europe 21“, me pjesëmarrjen e rreth 28 mijë trupave shumëkombëshe...
Festat në FA, fëmijët e ushtarakëve sjellin surprizë një “Musical” Dhjetor 2020 Pandemia nuk i ka ndalur fëmijët e ushtarakëve të presin bukur festat e fundvitit. Ashtu siç është tashmë traditë edhe këtë vit ata kanë sjellë një koncert surprizë për bashkëmoshatarët e tyre.
Pavarësisht kufizimeve të pandemisë operacionaliteti i FA vazhdon... Dhjetor 2020 Kapacitetet dhe operacionaliteti i Forcave të Armatosura janë prioritet, pavarësisht kufizimeve të pandemisë...
Gëzuar Ditën e Pavarësisë së Shqipërisë Nëntor 2020 108 vite pas shpalljes së pavarësisë, flamuri ynë valëvitet në çdo cep të botës përmes heronjve tanë nën uniformë, të cilët qëndrojnë krenarë krah përfaqësuesve të vendeve aleate, në çdo mision të NATO, BE & OKB.
Emergjencat Civile dhe FA më të mirëpajisura dhe më dinjitoze në përballimin e fatkeqësive natyrore Nëntor 2020 Reformimi i emergjencave civile nisi me ligjin e ri “Për Mbrojtjen Civile” dhe krijimin i Agjencisë Kombëtare që do të...
Nënshkruhet Memorandumi i Mirëkuptimit dhe Bashkëpunimit midis AKMC dhe TIA 15 Tetor 2020 Sot, më datë 15 tetor 2020, në mjediset e Tirana International Airport (TIA) u organizua takimi për nënshkrimin,...
Dita Ndërkombëtare për Zvogëlimin e Rreziqeve nga Fatkeqësitë Tetor 2020 Agjensia Kombëtare e Mbrojtjes Civile (AKMC) ka organizuar në bashkëpunim me Kryqin e Kuq Kombëtar, prefekturat,...
Brezi i parë i kadetëve për studimet bachelor në Akademinë e Forcave të Armatosura Tetor 2020 Brezi i parë i kadetëve për studimet bachelor në Akademinë e Forcave të Armatosura po merr formë ditë pas dite...
Programi bachelor i studimeve në fushën e Shkencës Ushtarake, Akademia e FA Shtator 2020 Në tetor 2020 hapet programi bachelor në Akademinë e FA. Ky është edhe momenti kur akademia do të rifitojë me të drejta...
MM dhe FA ditë pas dite pranë qytetarëve në përballimn e vështirësive të krijuara nga COVID - 19 Qershor 2020 Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura ditë pas dite kanë qenë pranë qytetarëve gjatë gjithë periudhës së lockdown...
Dekorata nga NATO dhe Afghanistani për ushtarakët e Forcave të Armatosura Qershor 2020 MONS, Belgjikë - zëvendësshef i Shtabit për Operacionet në SHAPE (Supreme Headquarters Allied Poëers Europe), gjeneralmajor Barre Seguin i dorëzoi...
Si të mbrohemi nga COVID -19? Mars 2020 Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë, si pjesë e strukturave shtetërore, po ndjekin nga afër dhe kanë marrë masat për parandalimin e përhapjes së COVID-19...
Kryesimi i Nismave Rajonale SEDM dhe A5 Shtator 2019 Shqipëria është një ndër vendet e rajonit më aktive në kuadër të Nismave Rajonale, kjo jo vetëm për shkak të anëtarësimit...
“Albanian Effort 19” 19 shtator 2019“Albanian Effort 19” mblodhi në Bizë rreth 800 efektivë nga Shqipëria, SHBA, Mbretëri e Bashkuar, Turqia, Kroacia, Polonia, Italia, Gjermania, Bullgaria, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Kosova...
Angazhimi i FA në shuarjen e zjarreve 09 shtator 2019Muajt korrik edhe gusht edhe pse më të nxehtët e vitit shënuan një numër të pazakontë zjarresh. Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka thekson se gjatë kësaj periudhe në vend ka pasur 324 varta zjarri...
Direktiva e Mbrojtjes 2023Janar 2023 Dokumenti bazë mbi planet dhe programet e punës e të veprimtarive të MM, të FA në përmbushje të misionit kushtetues, si dhe detyrimeve si vend anëtar i NATO...
Revista Mbrojtja Nr. 05 (2023) Shtator 2023Numri i fundit i revistës "Mbrojtja"...
Gazeta Ushtria 22 shtator 2023Numri i fundit i të përjavshmes gazeta "Ushtria"...


Arkivi Lajmeve
Shtator 2023
Ma En Pr Sh Di
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1