Procedurë e kufizuar prokurimi në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë me objekt: "Përmirësime në hardware, software dhe ndërtime të dhomave të serverëve, për rritjen e performancës së sistemeve të MM/FA ..."

Ministria e Mbrojtjes, si autoriteti kontraktor, publikon, në bazë të urdhrit të prokurimit nr. 3, datë 29.01.2024, procedurën e kufizuar të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë me objekt kontrate: “Përmirësime në hardware, software dhe ndërtime të dhomave të serverëve, për rritjen e performancës së sistemeve të MM/FA për vazhdueshmërinë e punës (business continuity) sipas standardeve të NATO, në Qendrën e Ndërlidhjes TIK të ASNI”, e klasifikuar në nivelin “sekret”. (Zbatimi i kontratës përfshin: punime ndërtimi, punime mekanike, punime elektrike dhe instalim pajisjesh), me fond limit 61.485.977 (gjashtëdhjetë e një milionë e katërqind e tetëdhjetë e pesë mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e shtatë) Lek pa T.V.SH.

Afati kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 27 korrik 2024, ora: 10:00

Procedura prokurimi do të zhvillohet në bazë të Ligjit nr. 36/2020Për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë” dhe VKM nr. 1170, datë 24.12.2020Për miratimin e rregullave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”.

Njoftimi i kontratës (në formatin word);

Contract Notice (Word format);


Procedurë e kufizuar prokurimi në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë me objekt: "Përmirësime në hardware, software dhe ndërtime të dhomave të serverëve, për rritjen e performancës së sistemeve të MM/FA ..."

Ministria e Mbrojtjes, si autoriteti kontraktor, publikon, në bazë të urdhrit të prokurimit nr. 3, datë 29.01.2024, procedurën e kufizuar të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë me objekt kontrate: “Përmirësime në hardware, software dhe ndërtime të dhomave të serverëve, për rritjen e performancës së sistemeve të MM/FA për vazhdueshmërinë e punës (business continuity) sipas standardeve të NATO, në Qendrën e Ndërlidhjes TIK të ASNI”, e klasifikuar në nivelin “sekret”. (Zbatimi i kontratës përfshin: punime ndërtimi, punime mekanike, punime elektrike dhe instalim pajisjesh), me fond limit 61.485.977 (gjashtëdhjetë e një milionë e katërqind e tetëdhjetë e pesë mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e shtatë) Lek pa T.V.SH.

Afati kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 27 mars 2024, ora: 12:00

Procedura prokurimi do të zhvillohet në bazë të Ligjit nr. 36/2020Për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë” dhe VKM nr. 1170, datë 24.12.2020Për miratimin e rregullave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”.

Njoftimi i anulimit të kontratës (në formatin pdf);

Njoftimi i kontratës (në formatin word);

Contract Notice (Word format);


Procedurë prokurimi e klasifikuar në nivelin “i kufizuar” në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë me objekt: "Ndërtim objekti, Korçë"

Ministria e Mbrojtjes, si autoriteti kontraktor, publikon, në bazë të urdhrit të prokurimit nr. 2, datë 24.01.2024, procedurën e prokurimit e klasifikuar në nivelin “i kufizuar” me objekt kontrate: “Ndërtim objekti në Korçë” me fond limit 57.589.973 (pesëdhjetë e shtatë milionë e pesëqind e tetëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e tre) Lek pa T.V.SH.

Afati kohor për ekzekutim 6 muaj.

Afati kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 20 mars 2024, ora: 10:00

Procedura prokurimi do të zhvillohet në bazë të Ligjit nr. 36/2020Për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”; Ligjit nr. 10/2023Për informacionin e klasifikuar”; VKM nr. 1170, datë 24.12.2020Për miratimin e rregullave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë” dhe VKM nr. 542, datë 29.9.2021Për rregullat, procedurat dhe kërkesat për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar gjatë prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”.

Njoftimi i fituesit pas procesit të ankimimit (në formatin pdf);

Njoftimi i fituesit (në formatin pdf);

Njoftimi i kontratës (në formatin word);

Contract Notice (word format).


Procedurë e thjeshtuar prokurimi, e klasifikuar në nivelin konfidencial, me objekt “Kolaudim i punimeve për projektin 'Rikonstruksion objekti, Farkë'”

Agjencia e Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes (AISM), si autoriteti kontraktor, publikon, në bazë të urdhrit të prokurimit nr. 27, datë 19.10.2023 procedurën e e thjeshtuar prokurimi, e klasifikuar në nivelin “konfidencial”, me objekt “Kolaudim i punimeve për projektin 'Rikonstruksion objekti, Farkë'”.

Fondi limit i procedurës për rikonstruksionin e objektit është në vlerën 49.544.590 (dyzet e nëntë million e pesëqind e dyzet e katër mijë e pesëqind e nëntëdhjetë) lek pa TVSH.

Afati kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 13 nëntor 2023, ora 10:00.

Kjo procedurë prokurimi do të zhvillohet në bazë të Ligjit nr. 36/2020Për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë” dhe VKM nr. 1170, datë 24.12.2020Për miratimin e rregullave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”.

Operatorët ekonomike duhet të disponojnë licencat e nevojshme për zbatimin e kontratës, sipas VKM nr. 759 datë 12.11.2014Për licencimin profesional të individëve dhe subjekteve juridike që do të ushtrojnë veprimtari në fushën e studimit, të projektimit në ndërtim dhe mbikëqyrjes e kolaudimit të punimeve të zbatimit në ndërtim”, të ndryshuar.

Për më tepër hollësi dhe informacion shfletoni dokumentin në formatin pdf


Procedurë e kufizuar prokurimi, e klasifikuar në nivelin sekret, me objekt: “Modernizimi i sistemeve në interes të produkteve të inteligjencës (S1003)"

Ministria e Mbrojtjes, si autoriteti kontraktor, publikon, në bazë të urdhrit të prokurimit nr. 31, datë 02.06.2023 procedurën e kufizuar të prokurimit e klasifikuar ne nivel sekret me objekt kontrate: "Modernizimi i sistemeve në interes të produkteve të inteligjencës (S1003)” me fond limit 132.287.565 (njëqind e tridhjetë e dy milionë e dyqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë e pesë) Lek pa T.V.SH.

Afati kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 22 nëntor 2023,  ora 10:00.

Procedura prokurimi do të zhvillohet në bazë të Ligjit nr. 36/2020Për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”, VKM nr. 1170, datë 24.12.2020Për miratimin e rregullave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë” dhe VKM nr. 542, datë 29.9.2021Për rregullat, procedurat dhe kërkesat për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar gjatë prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”.

Njoftimi i anulimit të kontratës (në formatin word);

Për më tepër hollësi dhe informacion shfletoni dokumentin në formatin pdf

For further details about Contract Notice follow the linkollow the link


Pajisje me software dhe sisteme për përmirësimin e sistemit të sigurisë

Ministria e Mbrojtjes, si autoriteti kontraktor, publikon, në bazë të urdhrit të prokurimit nr. 100, datë 29.08.2023, procedurën e kufizuar të prokurimit me objekt kontrate: “Pajisje me software dhe sisteme për përmirësimin e sistemit të sigurisë” me fond limit 9.094.755 (nëntë milionë e nëntëdhjetë e katër mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e pesë) Lek pa T.V.SH.

Afati kohor për ekzekutim 2 muaj ose 60 ditë.

Afati kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 17 tetor 2023, ora: 10:00

Procedura prokurimi do të zhvillohet në bazë të Ligjit nr. 36/2020Për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë” dhe VKM nr. 1170, datë 24.12.2020Për miratimin e rregullave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”; VKM nr. 542, datë 29.9.2021 “Për rregullat, procedurat dhe kërkesat për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar gjatë prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”

Njoftimi i anulimit të kontratës (në formatin word);

Njoftimi i kontratës (në formatin word);

Contract Notice (word format).


Procedurë e thjeshtuar prokurimi e klasifikuar në nivelin “konfidencial” me objekt: "Rikonstruksion objekti, Farkë"

Ministria e Mbrojtjes, si autoriteti kontraktor, publikon, në bazë të urdhrit të prokurimit nr. 19, datë 28.08.2023, procedurën e thjeshtuar të prokurimit, e klasifikuar në nivelin “konfidencial”, me objekt “Rikonstruksion objekti, Farkë”, me fond limit 49.544.590 (dyzet e nëntë milionë e pesëqind e dyzet e katër mijë e pesëqind e nëntëdhjetë) Lek pa T.V.SH.

Afati kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 06 shtator 2023, ora: 09:00

Adresa:

Garnizoni “Skënderbej”,
Rruga e Dibrës, (ish-Shkolla e Bashkuar), Tiranë.

Procedura prokurimi do të zhvillohet në bazë të Ligjit nr. 36/2020Për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë” dhe VKM nr. 1170, datë 24.12.2020Për miratimin e rregullave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”.

Njoftimi i kontratës (në formatin word);
Apliko tani! Bëhuni pjesë e FA 16 tetor 2023 - 09 janar 2024 Nisin rekrutimet për ushtarë/detarë në Forcat e Armatosura, Ministria e Mbrojtjes e konsideron thelbësore për Forcat e Armatosura rekrutimin e ushtarëve me një profil sa më të lartë, në kushtet e një profesionalizmi....
Vijnë në Shqipëri helikopterët e parë Black Hawk Janar 2024 Kanë mbërritur në Shqipëri dy helikopterët Black Hawk, si pjesë e parë e porosisë së bërë nga vendi ynë dhe mbështetur nga fondet e ndihmës...
Direktiva e Mbrojtjes 2024Janar 2024 Dokumenti bazë mbi planet dhe programet e punës e të veprimtarive të MM, të FA në përmbushje të misionit kushtetues, si dhe detyrimeve si vend anëtar i NATO...
11 vende të lira pune; Peleshi thirrje ekspertëve: Aplikoni! Janar 2024 Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi ka bërë thirrje për aplikime nga ekspertët e fushave të Teknologjisë së Informacionit dhe Inxhinierisë për 11 vende të reja pune në Qendrën e....
Përurohen mjediset e reja të Muzeut të Forcave të Armatosura Dhjetor 2023 Muzeu i Forcave të Armatosura do të jetë tashmë në mjediset e tij të reja në Bërzhitë. Në ceremoninë e inaugurimit të hapësirave të reja morën pjesë ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi, ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Igli Hasani...
Ministeriali i Mbrojtjes së Nismës SHBA-Karta e Atlantikut Nëntor 2023 Në takimin e Ministrave të Mbrojtjes të vendeve të NATO-s në Bruksel, ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi mes të tjerave vuri theksin mbi zhvillimet në Veri të Kosovës....
Ministeriali i Mbrojtjes i vendeve të NATO, Bruksel Tetor 2023 Në takimin e Ministrave të Mbrojtjes të vendeve të NATO-s në Bruksel, ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi mes të tjerave vuri theksin mbi zhvillimet në Veri të Kosovës....
Shqipëria merr sërish drejtimin e Brigadës së Europës Juglindore Gusht 2023 Ministri i Mbrojtjes, Niko Peleshi ka bërë me dije me anë të një postimi në mediat sociale që nga sot Shqipëria merr drejtimin e Brigadës së Europës Juglindore (SEEBRIG)....
Përmbyllet “Defender Europe ’23” në Shqipëri Qershor 2023 Për mëse një muaj mbi 24 mijë trupa nga 26 vende NATO e partnere nëpërmjet skenarëve strategjikë e operacionale në tokë, ajër e det demonstruan fuqinë në...
Revista Mbrojtja Nr. 02 (2024) Prill 2024Numri i fundit i revistës "Mbrojtja"...
Gazeta Ushtria 12 korrik 2024Numri i fundit i të përjavshmes gazeta "Ushtria"...


Arkivi Lajmeve
Korrik 2024
Ma En Pr Sh Di
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4