Misioni dhe Detyrat


Misioni

Mbrojtja Civile synon krijimin e kushteve për një shoqëri të aftë për të zvogëluar risqet e fatkeqësive, për të parandaluar, përgatitur, përballuar fatkeqësitë dhe për t’u rimëkëmbur, nëpërmjet një sistemi të integruar dhe efikas të mbrojtjes civile në Republikën e Shqipërisë.
Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile (AKMC) është person juridik publik qendror, në varësi të ministrit përgjegjës për mbrojtjen civile dhe përgjigjet për zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë dhe mbrojtjen civile, në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.
AKMC ushtron autoritet koordinues, bashkërendues, drejtues, teknik, mbikëqyrës dhe kontrollues në fushën e zvogëlimit të riskut nga fatkeqësitë dhe mbrojtjen civile.
AKMC organizohet si drejtori e përgjithshme në nivel qendror, ndërsa në nivel vendor organizohet në bazë qarku, sipas qendrave të mbrojtjes civile në qark. Brenda strukturës së AKMC funksionon Drejtoria e Zvogëlimit të Riskut dhe Fatkeqësive dhe e Parandalimit, e cila harton programe, strategji dhe dokumente e metodologji për zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë dhe mbrojtjen civile në nivel kombëtar; Drejtoria e Gatishmërisë dhe Koordinimit të Përgjigjes Emergjente, e cila realizon gatishmërinë dhe koordinimin e strukturave të mbrojtjes civile për menaxhimin e informacionit mbi një kërcënim të afërt apo rrezik të evidentuar dhe vendosjen në veprim të kapaciteteve të nevojshme që disponohen, për përgjigjen e menjëhershme dhe përballimin e situatës së emergjencës civile apo ndihmës humanitare; Drejtoria e Rehabilitimit, Rimëkëmbjes dhe Kompensimit nga Fatkeqësitë, e cila monitoron realizimin e masave strukturore për shmangien apo zvogëlimin e ndikimit të rreziqeve, masave për rehabilitimin e rimëkëmbjen e komunitetit/shoqërisë të prekur nga një fatkeqësi, si dhe krijimin e bazës së të dhënave kombëtare të humbjeve nga fatkeqësitë, vlerësimin e tyre dhe kompensimin; Drejtoria e Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Projekteve, e cila bashkërendon veprimtarinë ndërinstitucionale për bashkëpunimin me organizmat ndërkombëtarë në fushën e zvogëlimit të riskut nga fatkeqësitë e të projekteve në fushën e mbrojtjes civile, si dhe programimin dhe zbatimin e mbështetjes financiare nga donatorë dhe organizma të huaj apo vendas; Drejtoria e Edukimit, Trajnimit dhe Teknologjisë së Informacionit, e cila harton dhe zhvillon programet e edukimit e trajnimin e komunitetit dhe strukturave të sistemit të mbrojtjes civile për rritjen e aftësive të parandalimin dhe përgjigjes ndaj situatave të emergjencës civile apo fatkeqësive, si edhe zbatimin dhe miradministrimin e infrastrukturës së teknologjisë së informacionit; Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, e cila siguron miradministrimin e burimeve financiare, njerëzore, aseteve e shërbimeve, si dhe ofrimin e këshillimit ligjor dhe plotësimin e nevojave për mallra e shërbime të aparatit të institucionit, Qendrat e mbrojtjes Civile në Qarqet: Shkodër, Durrës, Fier dhe Korçë, të cilat përgjigjen për monitorimin e zbatimit të politikave të mbrojtjes civile nga institucionet publike në nivel vendor/rajonal, dhe koordinimin e bashkëpunimin për zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë natyrore dhe kryerjen e operacioneve të emergjencave civile.

Funksionet dhe roli i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile

Qëllimi i Mbrojtjes Civile është Zvogëlimi i Riskut nga Fatkeqësitë dhe realizimi i Mbrojtjes Civile për të garantuar mbrojtjen e jetës së njerëzve, të gjësë së gjallë, të pronës, të trashëgimisë kulturore e të mjedisit, nëpërmjet forcimit të sistemit të Mbrojtjes Civile, duke përcaktuar përgjegjësitë e institucioneve dhe të strukturave të këtij sistemi, bashkëpunimin ndërkombëtar, të drejtat dhe detyrimet e shtetasve dhe të subjekteve private, edukimin, trajnimin dhe inspektimin.

Për shkak të karakteristikave gjeografike të Shqipërisë, fatkeqësitë natyrore, sidomos përmbytjet, zjarret, tërmetet, rrëshqitjet e tokës, si dhe bllokimet nga reshjet e borës, janë dukuri të zakonshme. Rreziku i fatkeqësive mjedisore është në rritje, për shkak të urbanizimit dhe industrializimit, megjithatë, nuk përjashtohen dhe kërcënimet bashkëkohore të terrorizmit dhe të epidemive të ndryshme.


Detyrat:

a) Zbaton politikën e Këshillit të Ministrave në fushën e zvogëlimit të riskut nga fatkeqësitë dhe mbrojtjen civile;
b) Zbaton drejtimet strategjike dhe objektivat e përcaktuara nga ministria përgjegjëse për mbrojtjen civile;
c) Koordinon dhe bashkërendon punën për hartimin e Strategjisë Kombëtare për Zvogëlimin e Riskut nga Fatkeqësitë, Planit Kombëtar për Emergjencat Civile dhe vlerësimin e riskut nga fatkeqësitë në nivel qendror;
ç) Bashkëpunon me organizmat ndërkombëtare dhe organizatat homologe ndërkombëtare në kuadër të mbrojtjes civile dhe të zvogëlimit të riskut nga fatkeqësitë;
d) Planifikon fonde për marrjen e masave parandaluese dhe rehabilituese ndaj fatkeqësive, në infrastrukturën e dëmtuar, si edhe veprimtari të tjera në fushën e mbrojtjes civile, kriteret dhe procedurat e akordimit të të cilave përcaktohen me Vendim të Këshillit të Ministrave;
dh) Krijon dhe zbaton metodologjinë për hartimin e planeve për emergjencat civile;
e) Promovon format, metodologjitë, mënyrat racionale për grumbullimin, regjistrimin, përpunimin dhe shpërndarjen e informacionit mbi fatkeqësitë;
ë) Kryen trajnimet e strukturave shtetërore, të subjekteve private e vullnetare nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Trajnimeve për Mbrojtjen Civile,;
f) Përgatit programin e trajnimit të strukturave të mbrojtjes civile në nivel qendror dhe vendor;
g) Lidh marrëveshje me organizata jofitimprurëse ose subjekte të tjera juridike, brenda dhe jashtë vendit, në lidhje me mbrojtjen civile;
gj) Kryen inspektimin për zbatimin e dispozitave të këtij ligji për mbrojtjen civile për institucionet dhe strukturat shtetërore dhe subjektet private.
Apliko tani! Bëhuni pjesë e FA 16 tetor 2023 - 09 janar 2024 Nisin rekrutimet për ushtarë/detarë në Forcat e Armatosura, Ministria e Mbrojtjes e konsideron thelbësore për Forcat e Armatosura rekrutimin e ushtarëve me një profil sa më të lartë, në kushtet e një profesionalizmi....
Vijnë në Shqipëri helikopterët e parë Black Hawk Janar 2024 Kanë mbërritur në Shqipëri dy helikopterët Black Hawk, si pjesë e parë e porosisë së bërë nga vendi ynë dhe mbështetur nga fondet e ndihmës...
Direktiva e Mbrojtjes 2024Janar 2024 Dokumenti bazë mbi planet dhe programet e punës e të veprimtarive të MM, të FA në përmbushje të misionit kushtetues, si dhe detyrimeve si vend anëtar i NATO...
11 vende të lira pune; Peleshi thirrje ekspertëve: Aplikoni! Janar 2024 Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi ka bërë thirrje për aplikime nga ekspertët e fushave të Teknologjisë së Informacionit dhe Inxhinierisë për 11 vende të reja pune në Qendrën e....
Përurohen mjediset e reja të Muzeut të Forcave të Armatosura Dhjetor 2023 Muzeu i Forcave të Armatosura do të jetë tashmë në mjediset e tij të reja në Bërzhitë. Në ceremoninë e inaugurimit të hapësirave të reja morën pjesë ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi, ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Igli Hasani...
Ministeriali i Mbrojtjes së Nismës SHBA-Karta e Atlantikut Nëntor 2023 Në takimin e Ministrave të Mbrojtjes të vendeve të NATO-s në Bruksel, ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi mes të tjerave vuri theksin mbi zhvillimet në Veri të Kosovës....
Ministeriali i Mbrojtjes i vendeve të NATO, Bruksel Tetor 2023 Në takimin e Ministrave të Mbrojtjes të vendeve të NATO-s në Bruksel, ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi mes të tjerave vuri theksin mbi zhvillimet në Veri të Kosovës....
Shqipëria merr sërish drejtimin e Brigadës së Europës Juglindore Gusht 2023 Ministri i Mbrojtjes, Niko Peleshi ka bërë me dije me anë të një postimi në mediat sociale që nga sot Shqipëria merr drejtimin e Brigadës së Europës Juglindore (SEEBRIG)....
Përmbyllet “Defender Europe ’23” në Shqipëri Qershor 2023 Për mëse një muaj mbi 24 mijë trupa nga 26 vende NATO e partnere nëpërmjet skenarëve strategjikë e operacionale në tokë, ajër e det demonstruan fuqinë në...
Revista Mbrojtja Nr. 02 (2024) Prill 2024Numri i fundit i revistës "Mbrojtja"...
Gazeta Ushtria 07 qershor 2024Numri i fundit i të përjavshmes gazeta "Ushtria"...


Arkivi Lajmeve
Qershor 2024
Ma En Pr Sh Di
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30