Misioni dhe Detyrat

Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile (AKMC) është pjesë përbërëse e strukturës së Ministrisë së Mbrojtjes.

AKMC është krijuar dhe funksionon në bazë të Ligji nr. 45, datë 18.7.2019 “Për Mbrojtjen Civile”, VKM nr. 747, datë 20.11.2019 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile”, si dhe Urdhri i Kryeministrit nr. 27, datë 3.2.2020 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile”, si strukturë përgjegjëse për zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë dhe mbrojtjen civile, në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. 

Lexo më shumë...


Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile

Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile

1- Drejtoria e Zvogëlimit të Riskut dhe Fatkeqësive dhe e Parandalimit
2- Drejtoria e Gatishmërisë dhe Koordinimit të Përgjigjes Emergjente
3- Drejtoria e Rehabilitimit, Rimëkëmbjes dhe Kompensimit nga Fatkeqësitë
4- Drejtoria e Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Projekteve
5- Drejtoria e Edukimit, Trajnimit dhe Teknologjisë së Informacionit
6- Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse
7- Sektori i Shtypit, Komunikimit dhe Marrëdhëniet me publikun
8- Sektori i Inspektimit
9- Sektori i Auditimit
10- Qendrat e Mbrojtjes Civile në qarqe:
     a. QMCQ ( Për qarqet Tiranë, Durrës dhe Dibër, me qendër në Durrës),
     b. QMCQ ( Për qarqet Shkodër, Kukës dhe Lezhë, me qendër ne Shkodër),
     c. QMCQ ( Për qarqet Elbasan, Berat dhe Korçë me qendër në Korçë),
     d. QMCQ ( Për qarqet Fier, Vlorë, dhe Gjirokastër me qendër në Fier).

Organigrama e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile (në format pdf)


Plani Kombëtar për Emergjencat Civile

Plani Kombëtar për Emergjencat Civile (PKEC) është dokumenti kryesor i politikave të shtetit shqiptar në fushën e Emergjencave Civile. Dokument reflekton përvojën për një sërë dukurish të mundshme rreziku, kapacitetet dhe vështirësitë në përballimin e emergjencave civile në Shqipëri; përmbledh informacione, në të cilin janë përshkruar faktorët më të rëndësishëm dhe rolet e të gjitha institucioneve dhe të strukturave të përfshira në të gjitha fazat e menaxhimit të emergjencave civile. Duke mbledhur së bashku dhe duke qartësuar rolet dhe përgjegjësitë e të gjitha institucioneve, strukturave shtetërore dhe shoqërisë civile, nëpërmjet PKEC synohet:
 -  Të parandalohet, të lehtësohet dhe të riaftësohet nga çdo dëmtim që prek popullatën, gjënë e gjallë, pronën, trashëgiminë kulturore dhe mjedisin nga emergjencat civile.
 -  Të sigurohen kushtet për institucionet shtetërore, publike dhe private, për veprimtaritë ekonomike dhe për popullatën, për kalimin nga gjendja normale e jetesës dhe e punës në një situatë emergjente, me humbje sa më të vogla për ruajtjen e rendit, për jetën e njerëzve, për gjënë e gjallë, për pronën, për trashëgiminë kulturore dhe për mjedisin, ndaj efekteve të një emergjence civile.
 -  Të garantohet përdorimi i të gjitha burimeve të mundshme të shtetit me qëllim sigurimin publik, ruajtjen e vazhdueshme të ekonomisë kombëtare, lokalizimin e zonës së emergjencës dhe lehtësimin e pasojave.
Në planin afatgjatë, qëllimi kryesor është ai i parandalimit e lehtësimit dhe PKEC-ja është rruga e nevojshme për t’u ndjekur në arritjen e këtij qëllimi...

Plani Kombëtar për Emergjencat Civile ne formatin pdf


Projekte

1. Projekti “FIRE-PREP / Improved Forest FIRE PREParedness in Greece and Albania” në Programin IPA Bashkëpunimi Ndërkufitar (CBC) Greqi – Shqipëri 2014-2020;
2. Projekti “TO BE READY” në Programin Trilateral Interreg ltali – Shqipëri - Mali i Zi;
3. Programi për Përmirësimin e Sistemit Kombëtar të Paralajmërimit të Hershëm dhe Parandalimit të Përmbytjeve/PRO NEWS në kuadrin e programit IPA
4. Forcimi i kapaciteteve të strukturave operacionale të mbrojtjes civile në mjete, pajisje dhe burime njerëzore në vlerën prej 30 milionë euro, financuar në formë kredie/hua nga Qeveria Italiane dhe ndërtimi i Godinës se re të AKMC, me fond 3 000 000 (tre milion) Euro në formë grandi.
5. Projekti “Resilience Strengthining in Albania – Reseal”, i cili do të implementohet nga UNDP.
6. Pjesëmarrja në Iniciativën për Gatishmërinë dhe Parandalimin e fatkeqësive në Evropën Juglindore/DPPI SEE.


Programi i Transparencës për AKMC

Hyrje

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile. Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së këtij autoriteti në kuadër të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”. Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës AKMC ndërton dhe rrit transparencën në punën e saj institucionale, nën garancinë e Ligjit për të Drejtën e Informimit.

AKMC do të përditësojë herë pas here Programin e Transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit 5, të Ligjit për të Drejtën e Informimit. Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës së kësaj Agjencie, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar në faqen zyrtare. Programi i transparencës pasqyrohet në rubrika, tekste/përmbajtje, afat kohor për bërjen publike të tij, mënyrën e bërjes publike si dhe strukturën përkatëse, e cila prodhon ose administron dokumentin. Në përmbajtje të programit të transparencës evidentohet skema e publikimit, e cila pasqyron menutë, ku adresohet dokumenti në faqen zyrtare në internet. Dokumentacioni i bërë publik, do të jetë i përditësuar në formë përmbajtje pa kërkesë, në format lehtësisht të kuptueshëm. Skema e publikimit dhe informacionet e lejuara për publikim janë të paraqitura sipas tabelës përmbledhëse të evidentuar në këtë program, si më poshtë.

Kuadri ligjor rregullator

Legjislacioni kombëtar, ndërkombëtar dhe akte nënligjorendërkombëtar dhe akte nënligjore
Projektakte të tjera në proces
Strategji - në proçes hartimi, Strategjia Kombëtare për Zvogëlimin e Rriskut nga Fatkeqësitë

E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar

Koordinatori

Ledjo Hoxha
specialist, Sektori i Shtypit, Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Publikun
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  
           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: +355696877957

Adresa: Ministria e Mbrojtjes, Rruga e Dibrës, Tiranë

Orari: 08.00 – 16.30 (e premte: 08.00 – 14.30)

Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga AKMC
Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga AKMC

Ndihma shoqërore ose subvencione AKMC nuk ka

Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve

Dokumentat administrative përpilohen dhe ruhen fizikisht pranë sekretari-arkivit, sipas normave tekniko-profesionale të Republikës së Shqipërisë.
Përgatitet pasqyra emërtuese e çeljes së dosjeve bazuar në listën konkrete me afatet e ruajtjes së dokumentave nga 10 (dhjetë) vjet deri në dokumenta me Rëndësi Historike Kombëtare.
Ato klasifikohen sipas rregullave arkivore të Ligjit Nr.9154, datë 06.11.2003, për arkivat dhe sipas Komisionit të Ekspertizës, ngritur pranë institucionit.
Ndërkohë, për dokumentat që kanë plotësuar afatet e ruajtjes, kryhet përpunimi tekniko- shkencor.

Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore

Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të AKMC

Shërbimet që ofrohen nga AKMC

Shërbimet që ofrohen nga AKMC janë në fazë plotësimi

Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat

Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat

Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të AKMC

Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të AKMC

Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi AKMC

Raporte Monitorimi/Auditimi
Dokumente të tjera që përmbajnë tregues të performances së AKMC
Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të AKMC
Buxheti, plani i shpenzimeve, për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara
Investimet nga AKMC
Bashkëpunimi ndërkombëtar dhe projektet
Donacione dhe sponsorizime
Informacione për procedurat e prokurimit/ procedurat konkurruese të konçesionit dhe partneritetit publik
Apliko tani! Bëhuni pjesë e FA 25 shtator - 07 dhjetor 2023 Nisin rekrutimet për ushtarë/detarë në Forcat e Armatosura, Ministria e Mbrojtjes e konsideron thelbësore për Forcat e Armatosura rekrutimin e ushtarëve me një profil sa më të lartë, në kushtet e një profesionalizmi....
Momente kulmore nga stërvitja "Defender Europe 21" të publikuara nga Ambasada e SHBA në Tiranë Korrik 2021 Gjatë muajve maj dhe qershor, Shqipëria mikpriti aspekte të rëndësishme të "Defender Europe 21", stërvitja vjetore shumëkombëshe e përbashkët...
Fillon stërvitja “Defender Europe 21“ Maj 2021 Nga Durrësi fillon stërvitja “Defender Europe 21“, me pjesëmarrjen e rreth 28 mijë trupave shumëkombëshe...
Festat në FA, fëmijët e ushtarakëve sjellin surprizë një “Musical” Dhjetor 2020 Pandemia nuk i ka ndalur fëmijët e ushtarakëve të presin bukur festat e fundvitit. Ashtu siç është tashmë traditë edhe këtë vit ata kanë sjellë një koncert surprizë për bashkëmoshatarët e tyre.
Pavarësisht kufizimeve të pandemisë operacionaliteti i FA vazhdon... Dhjetor 2020 Kapacitetet dhe operacionaliteti i Forcave të Armatosura janë prioritet, pavarësisht kufizimeve të pandemisë...
Gëzuar Ditën e Pavarësisë së Shqipërisë Nëntor 2020 108 vite pas shpalljes së pavarësisë, flamuri ynë valëvitet në çdo cep të botës përmes heronjve tanë nën uniformë, të cilët qëndrojnë krenarë krah përfaqësuesve të vendeve aleate, në çdo mision të NATO, BE & OKB.
Emergjencat Civile dhe FA më të mirëpajisura dhe më dinjitoze në përballimin e fatkeqësive natyrore Nëntor 2020 Reformimi i emergjencave civile nisi me ligjin e ri “Për Mbrojtjen Civile” dhe krijimin i Agjencisë Kombëtare që do të...
Nënshkruhet Memorandumi i Mirëkuptimit dhe Bashkëpunimit midis AKMC dhe TIA 15 Tetor 2020 Sot, më datë 15 tetor 2020, në mjediset e Tirana International Airport (TIA) u organizua takimi për nënshkrimin,...
Dita Ndërkombëtare për Zvogëlimin e Rreziqeve nga Fatkeqësitë Tetor 2020 Agjensia Kombëtare e Mbrojtjes Civile (AKMC) ka organizuar në bashkëpunim me Kryqin e Kuq Kombëtar, prefekturat,...
Brezi i parë i kadetëve për studimet bachelor në Akademinë e Forcave të Armatosura Tetor 2020 Brezi i parë i kadetëve për studimet bachelor në Akademinë e Forcave të Armatosura po merr formë ditë pas dite...
Programi bachelor i studimeve në fushën e Shkencës Ushtarake, Akademia e FA Shtator 2020 Në tetor 2020 hapet programi bachelor në Akademinë e FA. Ky është edhe momenti kur akademia do të rifitojë me të drejta...
MM dhe FA ditë pas dite pranë qytetarëve në përballimn e vështirësive të krijuara nga COVID - 19 Qershor 2020 Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura ditë pas dite kanë qenë pranë qytetarëve gjatë gjithë periudhës së lockdown...
Dekorata nga NATO dhe Afghanistani për ushtarakët e Forcave të Armatosura Qershor 2020 MONS, Belgjikë - zëvendësshef i Shtabit për Operacionet në SHAPE (Supreme Headquarters Allied Poëers Europe), gjeneralmajor Barre Seguin i dorëzoi...
Si të mbrohemi nga COVID -19? Mars 2020 Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë, si pjesë e strukturave shtetërore, po ndjekin nga afër dhe kanë marrë masat për parandalimin e përhapjes së COVID-19...
Kryesimi i Nismave Rajonale SEDM dhe A5 Shtator 2019 Shqipëria është një ndër vendet e rajonit më aktive në kuadër të Nismave Rajonale, kjo jo vetëm për shkak të anëtarësimit...
“Albanian Effort 19” 19 shtator 2019“Albanian Effort 19” mblodhi në Bizë rreth 800 efektivë nga Shqipëria, SHBA, Mbretëri e Bashkuar, Turqia, Kroacia, Polonia, Italia, Gjermania, Bullgaria, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Kosova...
Angazhimi i FA në shuarjen e zjarreve 09 shtator 2019Muajt korrik edhe gusht edhe pse më të nxehtët e vitit shënuan një numër të pazakontë zjarresh. Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka thekson se gjatë kësaj periudhe në vend ka pasur 324 varta zjarri...
Direktiva e Mbrojtjes 2023Janar 2023 Dokumenti bazë mbi planet dhe programet e punës e të veprimtarive të MM, të FA në përmbushje të misionit kushtetues, si dhe detyrimeve si vend anëtar i NATO...
Revista Mbrojtja Nr. 05 (2023) Shtator 2023Numri i fundit i revistës "Mbrojtja"...
Gazeta Ushtria 22 shtator 2023Numri i fundit i të përjavshmes gazeta "Ushtria"...


Arkivi Lajmeve
Shtator 2023
Ma En Pr Sh Di
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1