Misioni dhe Detyrat

Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile (AKMC) është pjesë përbërëse e strukturës së Ministrisë së Mbrojtjes.

AKMC është krijuar dhe funksionon në bazë të Ligji nr. 45, datë 18.7.2019 “Për Mbrojtjen Civile”, VKM nr. 747, datë 20.11.2019 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile”, si dhe Urdhri i Kryeministrit nr. 27, datë 3.2.2020 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile”, si strukturë përgjegjëse për zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë dhe mbrojtjen civile, në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. 

Lexo më shumë...


Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile

Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile

1- Drejtoria e Zvogëlimit të Riskut dhe Fatkeqësive dhe e Parandalimit
2- Drejtoria e Gatishmërisë dhe Koordinimit të Përgjigjes Emergjente
3- Drejtoria e Rehabilitimit, Rimëkëmbjes dhe Kompensimit nga Fatkeqësitë
4- Drejtoria e Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Projekteve
5- Drejtoria e Edukimit, Trajnimit dhe Teknologjisë së Informacionit
6- Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse
7- Sektori i Shtypit, Komunikimit dhe Marrëdhëniet me publikun
8- Sektori i Inspektimit
9- Sektori i Auditimit
10- Qendrat e Mbrojtjes Civile në qarqe:
     a. QMCQ ( Për qarqet Tiranë, Durrës dhe Dibër, me qendër në Durrës),
     b. QMCQ ( Për qarqet Shkodër, Kukës dhe Lezhë, me qendër ne Shkodër),
     c. QMCQ ( Për qarqet Elbasan, Berat dhe Korçë me qendër në Korçë),
     d. QMCQ ( Për qarqet Fier, Vlorë, dhe Gjirokastër me qendër në Fier).

Organigrama e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile (në format pdf)


Plani Kombëtar për Emergjencat Civile

Plani Kombëtar për Emergjencat Civile (PKEC) është dokumenti kryesor i politikave të shtetit shqiptar në fushën e Emergjencave Civile. Dokument reflekton përvojën për një sërë dukurish të mundshme rreziku, kapacitetet dhe vështirësitë në përballimin e emergjencave civile në Shqipëri; përmbledh informacione, në të cilin janë përshkruar faktorët më të rëndësishëm dhe rolet e të gjitha institucioneve dhe të strukturave të përfshira në të gjitha fazat e menaxhimit të emergjencave civile. Duke mbledhur së bashku dhe duke qartësuar rolet dhe përgjegjësitë e të gjitha institucioneve, strukturave shtetërore dhe shoqërisë civile, nëpërmjet PKEC synohet:
 -  Të parandalohet, të lehtësohet dhe të riaftësohet nga çdo dëmtim që prek popullatën, gjënë e gjallë, pronën, trashëgiminë kulturore dhe mjedisin nga emergjencat civile.
 -  Të sigurohen kushtet për institucionet shtetërore, publike dhe private, për veprimtaritë ekonomike dhe për popullatën, për kalimin nga gjendja normale e jetesës dhe e punës në një situatë emergjente, me humbje sa më të vogla për ruajtjen e rendit, për jetën e njerëzve, për gjënë e gjallë, për pronën, për trashëgiminë kulturore dhe për mjedisin, ndaj efekteve të një emergjence civile.
 -  Të garantohet përdorimi i të gjitha burimeve të mundshme të shtetit me qëllim sigurimin publik, ruajtjen e vazhdueshme të ekonomisë kombëtare, lokalizimin e zonës së emergjencës dhe lehtësimin e pasojave.
Në planin afatgjatë, qëllimi kryesor është ai i parandalimit e lehtësimit dhe PKEC-ja është rruga e nevojshme për t’u ndjekur në arritjen e këtij qëllimi...

Plani Kombëtar për Emergjencat Civile ne formatin pdf


Projekte

1. Projekti “FIRE-PREP / Improved Forest FIRE PREParedness in Greece and Albania” në Programin IPA Bashkëpunimi Ndërkufitar (CBC) Greqi – Shqipëri 2014-2020;
2. Projekti “TO BE READY” në Programin Trilateral Interreg ltali – Shqipëri - Mali i Zi;
3. Programi për Përmirësimin e Sistemit Kombëtar të Paralajmërimit të Hershëm dhe Parandalimit të Përmbytjeve/PRO NEWS në kuadrin e programit IPA
4. Forcimi i kapaciteteve të strukturave operacionale të mbrojtjes civile në mjete, pajisje dhe burime njerëzore në vlerën prej 30 milionë euro, financuar në formë kredie/hua nga Qeveria Italiane dhe ndërtimi i Godinës se re të AKMC, me fond 3 000 000 (tre milion) Euro në formë grandi.
5. Projekti “Resilience Strengthining in Albania – Reseal”, i cili do të implementohet nga UNDP.
6. Pjesëmarrja në Iniciativën për Gatishmërinë dhe Parandalimin e fatkeqësive në Evropën Juglindore/DPPI SEE.


Programi i Transparencës për AKMC

Hyrje

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile. Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së këtij autoriteti në kuadër të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”. Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës AKMC ndërton dhe rrit transparencën në punën e saj institucionale, nën garancinë e Ligjit për të Drejtën e Informimit.

AKMC do të përditësojë herë pas here Programin e Transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit 5, të Ligjit për të Drejtën e Informimit. Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës së kësaj Agjencie, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar në faqen zyrtare. Programi i transparencës pasqyrohet në rubrika, tekste/përmbajtje, afat kohor për bërjen publike të tij, mënyrën e bërjes publike si dhe strukturën përkatëse, e cila prodhon ose administron dokumentin. Në përmbajtje të programit të transparencës evidentohet skema e publikimit, e cila pasqyron menutë, ku adresohet dokumenti në faqen zyrtare në internet. Dokumentacioni i bërë publik, do të jetë i përditësuar në formë përmbajtje pa kërkesë, në format lehtësisht të kuptueshëm. Skema e publikimit dhe informacionet e lejuara për publikim janë të paraqitura sipas tabelës përmbledhëse të evidentuar në këtë program, si më poshtë.

Rreth Nesh

Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile (AKMC) është person juridik publik qendror, në varësi të ministrit, përgjegjës për Mbrojtjen Civile dhe përgjigjet për zvogëlimin e Riskut nga Fatkeqësitë dhe Mbrojtjen Civile, në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.

AKMC ushtron autoritet koordinues, bashkërendues, drejtues, teknik, mbikëqyrës dhe kontrollues në fushën e Riskut nga Fatkeqësitë dhe Mbrojtjen Civile.

Brenda strukturës së AKMC funksionon Drejtoria e Zvogëlimit të Riskut dhe Fatkeqësive dhe e Parandalimit, e cila harton programe, strategji dhe dokumente e metodologji për zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë dhe mbrojtjen civile në nivel kombëtar; Drejtoria e Gatishmërisë dhe Koordinimit të Përgjigjes Emergjente, e cila realizon gatishmërinë dhe koordinimin e strukturave të mbrojtjes civile për menaxhimin e informacionit mbi një kërcënim të afërt apo rrezik të evidentuar dhe vendosjen në veprim të kapaciteteve të nevojshme që disponohen, për përgjigjen e menjëhershme dhe përballimin e situatës së emergjencës civile apo ndihmës humanitare; Drejtoria e Rehabilitimit, Rimëkëmbjes dhe Kompensimit nga Fatkeqësitë, e cila monitoron realizimin e masave strukturore për shmangien apo zvogëlimin e ndikimit të rreziqeve, masave për rehabilitimin e rimëkëmbjen e komunitetit/shoqërisë të prekur nga një fatkeqësi, si dhe krijimin e bazës së të dhënave kombëtare të humbjeve nga fatkeqësitë, vlerësimin e tyre dhe kompensimin; Drejtoria e Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Projekteve, e cila bashkërendon veprimtarinë ndërinstitucionale për bashkëpunimin me organizmat ndërkombëtarë në fushën e zvogëlimit të riskut nga fatkeqësitë e të projekteve në fushën e mbrojtjes civile, si dhe programimin dhe zbatimin e mbështetjes financiare nga donatorë dhe organizma të huaj apo vendas; Drejtoria e Edukimit, Trajnimit dhe Teknologjisë së Informacionit, e cila harton dhe zhvillon programet e edukimit e trajnimin e komunitetit dhe strukturave të sistemit të mbrojtjes civile për rritjen e aftësive të parandalimin dhe përgjigjes ndaj situatave të emergjencës civile apo fatkeqësive, si edhe zbatimin dhe miradministrimin e infrastrukturës së teknologjisë së informacionit; Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, e cila siguron miradministrimin e burimeve financiare, njerëzore, aseteve e shërbimeve, si dhe ofrimin e këshillimit ligjor dhe plotësimin e nevojave për mallra e shërbime të aparatit të institucionit, Qendrat e Mbrojtjes Civile në qarqet: Shkodër, Durrës, Fier dhe Korçë, të cilat përgjigjen për monitorimin e zbatimit të politikave të mbrojtjes civile nga institucionet publike në nivel vendor/rajonal, dhe koordinimin e bashkëpunimin për zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë natyrore dhe kryerjen e operacioneve të emergjencave civile.

Struktura organizative
Struktura e pagave
CV-të dhe pagat e nënpunësve që janë subjekt deklarimi sipas ligjit, përfshirë dhe anëtarët e kabinetit të titullarit, kompetencat dhe detyrat e tyre
Funksionet dhe roli i AKMC
Detyrat
Përshkrimi i procedures së zgjedhjes dhe kompetencat e punonjësve
Procedurat për ankesë/kërkesë

Kuadri ligjor rregullator

Legjislacioni kombëtar, ndërkombëtar dhe akte nënligjore ndërkombëtare
Projektakte të tjera në proces
Strategji - në proçes hartimi, Strategjia Kombëtare për Zvogëlimin e Rriskut nga Fatkeqësitë

E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar

Koordinatori

Ledjo Hoxha
specialist, Sektori i Shtypit, Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Publikun
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  
           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: +355696877957

Adresa: Ministria e Mbrojtjes, Rruga e Dibrës, Tiranë

Orari: 08.00 – 16.30 (e premte: 08.00 – 14.30)

Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga AKMC
Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga AKMC

Ndihma shoqërore ose subvencione nuk ka

Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve

Dokumentat administrative përpilohen dhe ruhen fizikisht pranë sekretari-arkivit, sipas normave tekniko-profesionale të Republikës së Shqipërisë.
Përgatitet pasqyra emërtuese e çeljes së dosjeve bazuar në listën konkrete me afatet e ruajtjes së dokumentave nga 10 (dhjetë) vjet deri në dokumenta me Rëndësi Historike Kombëtare.
Ato klasifikohen sipas rregullave arkivore të Ligjit Nr.9154, datë 06.11.2003, për arkivat dhe sipas Komisionit të Ekspertizës, ngritur pranë institucionit.
Ndërkohë, për dokumentat që kanë plotësuar afatet e ruajtjes, kryhet përpunimi tekniko- shkencor.

Shërbimet që ofrohen nga AKMC

Shërbimet që ofrohen nga AKMC janë në fazë plotësimi

Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat

Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat

Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të AKMC

Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të AKMC

Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi AKMC

Raporte Monitorimi/Auditimi
Dokumente të tjera që përmbajnë tregues të performances së AKMC
Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të AKMC
Buxheti, plani i shpenzimeve, për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara
Investimet nga AKMC
Bashkëpunimi ndërkombëtar dhe projektet
Donacione dhe sponsorizime
Informacione për procedurat e prokurimit/ procedurat konkurruese të konçesionit dhe partneritetit publik
Apliko tani! Bëhuni pjesë e FA 16 tetor 2023 - 09 janar 2024 Nisin rekrutimet për ushtarë/detarë në Forcat e Armatosura, Ministria e Mbrojtjes e konsideron thelbësore për Forcat e Armatosura rekrutimin e ushtarëve me një profil sa më të lartë, në kushtet e një profesionalizmi....
Vijnë në Shqipëri helikopterët e parë Black Hawk Janar 2024 Kanë mbërritur në Shqipëri dy helikopterët Black Hawk, si pjesë e parë e porosisë së bërë nga vendi ynë dhe mbështetur nga fondet e ndihmës...
Direktiva e Mbrojtjes 2024Janar 2024 Dokumenti bazë mbi planet dhe programet e punës e të veprimtarive të MM, të FA në përmbushje të misionit kushtetues, si dhe detyrimeve si vend anëtar i NATO...
11 vende të lira pune; Peleshi thirrje ekspertëve: Aplikoni! Janar 2024 Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi ka bërë thirrje për aplikime nga ekspertët e fushave të Teknologjisë së Informacionit dhe Inxhinierisë për 11 vende të reja pune në Qendrën e....
Përurohen mjediset e reja të Muzeut të Forcave të Armatosura Dhjetor 2023 Muzeu i Forcave të Armatosura do të jetë tashmë në mjediset e tij të reja në Bërzhitë. Në ceremoninë e inaugurimit të hapësirave të reja morën pjesë ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi, ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Igli Hasani...
Ministeriali i Mbrojtjes së Nismës SHBA-Karta e Atlantikut Nëntor 2023 Në takimin e Ministrave të Mbrojtjes të vendeve të NATO-s në Bruksel, ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi mes të tjerave vuri theksin mbi zhvillimet në Veri të Kosovës....
Ministeriali i Mbrojtjes i vendeve të NATO, Bruksel Tetor 2023 Në takimin e Ministrave të Mbrojtjes të vendeve të NATO-s në Bruksel, ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi mes të tjerave vuri theksin mbi zhvillimet në Veri të Kosovës....
Shqipëria merr sërish drejtimin e Brigadës së Europës Juglindore Gusht 2023 Ministri i Mbrojtjes, Niko Peleshi ka bërë me dije me anë të një postimi në mediat sociale që nga sot Shqipëria merr drejtimin e Brigadës së Europës Juglindore (SEEBRIG)....
Përmbyllet “Defender Europe ’23” në Shqipëri Qershor 2023 Për mëse një muaj mbi 24 mijë trupa nga 26 vende NATO e partnere nëpërmjet skenarëve strategjikë e operacionale në tokë, ajër e det demonstruan fuqinë në...
Revista Mbrojtja Nr. 02 (2024) Prill 2024Numri i fundit i revistës "Mbrojtja"...
Gazeta Ushtria 07 qershor 2024Numri i fundit i të përjavshmes gazeta "Ushtria"...


Arkivi Lajmeve
Qershor 2024
Ma En Pr Sh Di
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30