Pajisje me software dhe sisteme për përmirësimin e sistemit të sigurisë

Ministria e Mbrojtjes, si autoriteti kontraktor, publikon, në bazë të urdhrit të prokurimit nr. 100, datë 29.08.2023, procedurën e kufizuar të prokurimit me objekt kontrate: “Pajisje me software dhe sisteme për përmirësimin e sistemit të sigurisë” me fond limit 9.094.755 (nëntë milionë e nëntëdhjetë e katër mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e pesë) Lek pa T.V.SH.

Afati kohor për ekzekutim 2 muaj ose 60 ditë.

Afati kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 17 tetor 2023, ora: 10:00

Procedura prokurimi do të zhvillohet në bazë të Ligjit nr. 36/2020Për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë” dhe VKM nr. 1170, datë 24.12.2020Për miratimin e rregullave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”; VKM nr. 542, datë 29.9.2021 “Për rregullat, procedurat dhe kërkesat për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar gjatë prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”

Njoftimi i kontratës (në formatin word);

Contract Notice (word format).


Procedurë e thjeshtuar prokurimi e klasifikuar në nivelin “konfidencial” me objekt: "Rikonstruksion objekti, Farkë"

Ministria e Mbrojtjes, si autoriteti kontraktor, publikon, në bazë të urdhrit të prokurimit nr. 19, datë 28.08.2023, procedurën e thjeshtuar të prokurimit, e klasifikuar në nivelin “konfidencial”, me objekt “Rikonstruksion objekti, Farkë”, me fond limit 49.544.590 (dyzet e nëntë milionë e pesëqind e dyzet e katër mijë e pesëqind e nëntëdhjetë) Lek pa T.V.SH.

Afati kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 06 shtator 2023, ora: 09:00

Adresa:

Garnizoni “Skënderbej”,
Rruga e Dibrës, (ish-Shkolla e Bashkuar), Tiranë.

Procedura prokurimi do të zhvillohet në bazë të Ligjit nr. 36/2020Për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë” dhe VKM nr. 1170, datë 24.12.2020Për miratimin e rregullave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”.

Njoftimi i kontratës (në formatin word);


Procedurë e kufizuar prokurimi në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë me objekt: "Blerje pajisje dhe softe për përmirësimin cilësor të produkteve të inteligjencës (O1001)"

Ministria e Mbrojtjes, si autoriteti kontraktor, publikon, në bazë të urdhrit të prokurimit nr. 762, datë 16.05.2023, procedurën e kufizuar të prokurimit me objekt kontrate: “Blerje pajisje dhe softe për përmirësimin cilësor të produkteve të inteligjencës (O1001)” me fond limit 26.342.000 (njëzet e gjashtë milionë e treqind e dyzet e dy mijë) Lek pa T.V.SH.

Afati kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 23 qershor 2023, ora: 12:00

Procedura prokurimi do të zhvillohet në bazë të Ligjit nr. 36/2020Për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë” dhe VKM nr. 1170, datë 24.12.2020Për miratimin e rregullave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”.

Njoftimi i kontratës (në formatin word);

Njoftimi i fituesit (në formatin word);


Procedurë e kufizuar prokurimi në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë me objekt: "Përmirësim i infrastrukturës së jashtme rrugore, Farkë e Vogël, Tiranë"

Ministria e Mbrojtjes, si autoriteti kontraktor, publikon, në bazë të urdhrit të prokurimit nr. 313, datë 03.03.2023, procedurën e kufizuar të prokurimit me objekt kontrate: “Përmirësim i infrastrukturës së jashtme rrugore, Farkë e Vogël, Tiranë” me fond limit 59.203.105 (pesëdhjetë e nëntë milionë e dyqind e tre mijë e njëqind e pesë) Lek pa T.V.SH.

Afati kohor për ekzekutim 5 muaj.

Afati kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 03 maj 2023, ora: 12:00

Procedura prokurimi do të zhvillohet në bazë të Ligjit nr. 36/2020Për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë” dhe VKM nr. 1170, datë 24.12.2020Për miratimin e rregullave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”; VKM nr. 542, datë 29.9.2021 “Për rregullat, procedurat dhe kërkesat për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar gjatë prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”

Njoftimi i kontratës (në formatin word);

Njoftimi i fituesit (në formatin pdf)

Njoftimi i kontratës së nënshkruar (në formatin pdf);

Contract Notice (word format).


Procedurë e kufizuar prokurimi në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë me objekt: "Rikonstruksion objekti, Tiranë"

Ministria e Mbrojtjes, si autoriteti kontraktor, publikon, në bazë të urdhrit të prokurimit nr. 14, datë 03.03.2023, procedurën e kufizuar të prokurimit me objekt kontrate: “Rikonstruksion objekti, Tiranë” me fond limit 49.544.590 (dyzet e nëntë milionë e pesëqind e dyzet e katër mijë e pesëqind e nëntëdhjetë) Lek pa T.V.SH.

Afati kohor për ekzekutim 5 muaj.

Afati kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 03 maj 2023, ora: 10:00

Procedura prokurimi do të zhvillohet në bazë të Ligjit nr. 36/2020Për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë” dhe VKM nr. 1170, datë 24.12.2020Për miratimin e rregullave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”; VKM nr. 542, datë 29.9.2021 “Për rregullat, procedurat dhe kërkesat për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar gjatë prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”

Njoftimi i kontratës (në formatin word);

Njoftimi i fituesit (në formatin pdf)

Njoftimi i kontratës së nënshkruar (në formatin pdf)

Contract Notice (word format).


Procedurë e kufizuar prokurimi në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë me objekt: "Pajisje me software dhe sisteme për përmirësimin e sistemit të sigurisë"

Ministria e Mbrojtjes, si autoriteti kontraktor, publikon, në bazë të urdhrit të prokurimit nr. 10, datë 16.02.2023, procedurën e kufizuar të prokurimit me objekt kontrate: “Pajisje me software dhe sisteme për përmirësimin e sistemit të sigurisë” me fond limit 9.094.755 (nëntë milionë e nëntëdhjetë e katër mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e pesë) Lek pa T.V.SH.

Afati kohor për ekzekutim 2 muaj ose 60 ditë.

Afati kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 19 prill 2023, ora: 10:00

Procedura prokurimi do të zhvillohet në bazë të Ligjit nr. 36/2020Për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë” dhe VKM nr. 1170, datë 24.12.2020Për miratimin e rregullave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”; VKM nr. 542, datë 29.9.2021 “Për rregullat, procedurat dhe kërkesat për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar gjatë prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”

Njoftim anulimi të procedurës së prokurimit në shqip (në formatin PDF);

Njoftimi i kontratës (në formatin word);

Contract Notice (word format).


Procedurë prokurimi për AKMC me objekt: "Realizimi i projektit të monitorimit të territorit me teknologji të avancuar (shërbimi satelitor)"

Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, në cilësinë e autoritetit kontraktor, do të zhvillojë procedurën e prokurimit me objekt: "Realizimi i projektit të monitorimit të territorit me teknologji të avancuar (shërbimi satelitor)", për një periudhë 3 (tre) vjeçare, me fond limit 671.760.000 (gjashtëqind e shtatëdhjetë e një milionë e shtatëqind e gjashtëdhjetë mijë) lek pa TVSH.

Afati kohor për dorëzimin dhe hapjen kërkesave për pjesëmarrje: 03 gusht 2022, ora: 10:00
Vendi: Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, adresa “Rruga Dibrës”, Garnizoni “Skënderbej”, Tiranë.

Në funksion të zhvillimit të procedurës dhe në zbatim të pikës 2, të nenit 27 të Ligjit nr. 36/2020 "Për prokurimet në fushën e Mbrojtjes dhe të Sigurisë”; nenit 3 dhe nenit 4 të “Rregullave të prokurimit në fushën e Mbrojtjes dhe të Sigurisë”, miratuar me VKM nr. 1170/2020 "Për miratimin e rregullave të prokurimit në fushën e Mbrojtjes dhe të Sigurisë", gjeni në gjuhën shqip dhe anglisht:

Njoftimi i kontratës së nënshkruar (në formatin pdf)

Njoftimi i fituesit (në formatin pdf);

Njoftimi i kontratës (në formatin word);

Signed Contract Notice (pdf format)

Award Notice (pdf format);

Contract Notice (word format)).
Apliko tani! Bëhuni pjesë e FA 25 shtator - 07 dhjetor 2023 Nisin rekrutimet për ushtarë/detarë në Forcat e Armatosura, Ministria e Mbrojtjes e konsideron thelbësore për Forcat e Armatosura rekrutimin e ushtarëve me një profil sa më të lartë, në kushtet e një profesionalizmi....
Momente kulmore nga stërvitja "Defender Europe 21" të publikuara nga Ambasada e SHBA në Tiranë Korrik 2021 Gjatë muajve maj dhe qershor, Shqipëria mikpriti aspekte të rëndësishme të "Defender Europe 21", stërvitja vjetore shumëkombëshe e përbashkët...
Fillon stërvitja “Defender Europe 21“ Maj 2021 Nga Durrësi fillon stërvitja “Defender Europe 21“, me pjesëmarrjen e rreth 28 mijë trupave shumëkombëshe...
Festat në FA, fëmijët e ushtarakëve sjellin surprizë një “Musical” Dhjetor 2020 Pandemia nuk i ka ndalur fëmijët e ushtarakëve të presin bukur festat e fundvitit. Ashtu siç është tashmë traditë edhe këtë vit ata kanë sjellë një koncert surprizë për bashkëmoshatarët e tyre.
Pavarësisht kufizimeve të pandemisë operacionaliteti i FA vazhdon... Dhjetor 2020 Kapacitetet dhe operacionaliteti i Forcave të Armatosura janë prioritet, pavarësisht kufizimeve të pandemisë...
Gëzuar Ditën e Pavarësisë së Shqipërisë Nëntor 2020 108 vite pas shpalljes së pavarësisë, flamuri ynë valëvitet në çdo cep të botës përmes heronjve tanë nën uniformë, të cilët qëndrojnë krenarë krah përfaqësuesve të vendeve aleate, në çdo mision të NATO, BE & OKB.
Emergjencat Civile dhe FA më të mirëpajisura dhe më dinjitoze në përballimin e fatkeqësive natyrore Nëntor 2020 Reformimi i emergjencave civile nisi me ligjin e ri “Për Mbrojtjen Civile” dhe krijimin i Agjencisë Kombëtare që do të...
Nënshkruhet Memorandumi i Mirëkuptimit dhe Bashkëpunimit midis AKMC dhe TIA 15 Tetor 2020 Sot, më datë 15 tetor 2020, në mjediset e Tirana International Airport (TIA) u organizua takimi për nënshkrimin,...
Dita Ndërkombëtare për Zvogëlimin e Rreziqeve nga Fatkeqësitë Tetor 2020 Agjensia Kombëtare e Mbrojtjes Civile (AKMC) ka organizuar në bashkëpunim me Kryqin e Kuq Kombëtar, prefekturat,...
Brezi i parë i kadetëve për studimet bachelor në Akademinë e Forcave të Armatosura Tetor 2020 Brezi i parë i kadetëve për studimet bachelor në Akademinë e Forcave të Armatosura po merr formë ditë pas dite...
Programi bachelor i studimeve në fushën e Shkencës Ushtarake, Akademia e FA Shtator 2020 Në tetor 2020 hapet programi bachelor në Akademinë e FA. Ky është edhe momenti kur akademia do të rifitojë me të drejta...
MM dhe FA ditë pas dite pranë qytetarëve në përballimn e vështirësive të krijuara nga COVID - 19 Qershor 2020 Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura ditë pas dite kanë qenë pranë qytetarëve gjatë gjithë periudhës së lockdown...
Dekorata nga NATO dhe Afghanistani për ushtarakët e Forcave të Armatosura Qershor 2020 MONS, Belgjikë - zëvendësshef i Shtabit për Operacionet në SHAPE (Supreme Headquarters Allied Poëers Europe), gjeneralmajor Barre Seguin i dorëzoi...
Si të mbrohemi nga COVID -19? Mars 2020 Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë, si pjesë e strukturave shtetërore, po ndjekin nga afër dhe kanë marrë masat për parandalimin e përhapjes së COVID-19...
Kryesimi i Nismave Rajonale SEDM dhe A5 Shtator 2019 Shqipëria është një ndër vendet e rajonit më aktive në kuadër të Nismave Rajonale, kjo jo vetëm për shkak të anëtarësimit...
“Albanian Effort 19” 19 shtator 2019“Albanian Effort 19” mblodhi në Bizë rreth 800 efektivë nga Shqipëria, SHBA, Mbretëri e Bashkuar, Turqia, Kroacia, Polonia, Italia, Gjermania, Bullgaria, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Kosova...
Angazhimi i FA në shuarjen e zjarreve 09 shtator 2019Muajt korrik edhe gusht edhe pse më të nxehtët e vitit shënuan një numër të pazakontë zjarresh. Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka thekson se gjatë kësaj periudhe në vend ka pasur 324 varta zjarri...
Direktiva e Mbrojtjes 2023Janar 2023 Dokumenti bazë mbi planet dhe programet e punës e të veprimtarive të MM, të FA në përmbushje të misionit kushtetues, si dhe detyrimeve si vend anëtar i NATO...
Revista Mbrojtja Nr. 05 (2023) Shtator 2023Numri i fundit i revistës "Mbrojtja"...
Gazeta Ushtria 22 shtator 2023Numri i fundit i të përjavshmes gazeta "Ushtria"...


Arkivi Lajmeve
Shtator 2023
Ma En Pr Sh Di
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1