Instituti i Gjeografisë dhe Infrastrukturës Ushtarake (IGJIU)

igjiuInstituti i Gjeografisë dhe Infrastrukturës Ushtarake (IGJIU) është institucion shtetëror, kërkues e shkencor, projektues e prodhues i cili funksionon si Agjenci Hartografike Kombëtare.

IGJIU funksion në bazë të ligjit nr. 8907 “Për funksionimin e Institutit Gjeografik Ushtarak  (IGJU) të Shqipërisë” i datës 06/06/2002, i ndryshuar, me ligjin nr. 72/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës kombëtare të informacionit gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë”.

Lexo më shumë...


Misioni dhe Detyrat (IGJIU)

igjiu logoMisioni

Mbështetjen gjeografike të veprimeve ushtarake të Forcave të Armatosura. Kryerja e veprimtarisë në mbështetje të zhvillimit të ekonomisë kombëtare në fushat e gjeodezisë, hartografisë dhe fotogrametrisë dhe remonte-sensing. Mbështetjen e kërkesave për studim, projektim, standardizimin, certifikimin e të gjitha objekteve ekzistuese dhe atyre të perspektivës.

Detyrat e 

- Departamentit të Gjeomatikës dhe Hartografisë
- Departamentit të Infrastrukturës (ish-ISPMb) në fushën e ndërtimit dhe në fushën e ndërtimit:

Lexo më shumë...


Struktura e IGJIU

Drejtor
Zëvëndësdrejtor
Sektori i Koordinimit dhe Bashkëpunimit
Sektori i Mbështetjes
Sektori i Gjeomatikës
Sektori i Hartografisë
Sektori i Fotogrametrisë
Sektori i Kontrollit dhe Botimit
Sektori i Menaxhimit te Informacionit dhe Arkivit
Sektori i Projektimit
Sektori i Projektimit i Rrjeteve Inxhinierike
Sektori i Preventivit
Sektori i Certifikimit dhe Teknologjisë


Bashkëpunime, Projekte

Bashkëpunimi me institucione të huaja:

Në vitin 1993 filluan bisedimet me Agjencinë Hartografike të Departamentit të Mbrojtjes së SHBA për hartimin e një marrëveshje bazë.
Në vitin 1994 u nënshkrua marrëveshja midis ITU dhe Agjencisë Hartografike të SHBA (NIMA). Arritja e kësaj marrëveshje është një ngjarje e rëndësishme në fushën e gjeodezisë dhe hartografisë shqiptare. Qëllimi i saj është sigurimi i një ndihme teknike për bashkëprodhim dhe shkëmbim të ndërsjellët të hartave dhe informacioneve detare dhe ajrore, gjeodezike dhe gjeofizike, për arritjen e detyrave me karakter kombëtar për të dy institucionet. Në këtë periudhë u zhvilluan disa kurse nga pedagogë të Defence Maping School, ku u zhvilluan më tej aftësitë profesionale të punonjësve tanë.

Lexo më shumë...


Historiku i IGJIU

Punimet e para gjeodezike në Shqipëri zënë fill në vitet 1918-1927 me punimet e Institutit Gjeografik të Vjenës. Në këto harta për herë të parë u zbatuan metodat fotogrametrike me fotografi ajrore të marra nga aerostati. 

Në 17 shtator 1927 krijohet grupi i parë gjeodezik me 13 specialistë. Detyra e këtij shërbimi ishte plotësimi i nevojave të ushtrisë me harta dhe materiale hartografike, organizimi i përgatitjes topografike të ushtarakëve, sigurimi i bazamentit të nevojshëm gjeodezik për nevoja të ushtrisë etj.

Lexo më shumë...


Arkiva e IGJIU

Arkivi tekniko - shkencor i krijuar pranë Institutit të Gjeografisë dhe Infrastrukturës Ushtarake përbën një pasuri unike kombëtare. Ai mbart në vete, një kronikë hartografike të Shqipërisë, që nuk mund të gjendet në asnjë institucion tjetër historik-hartografik i vendit. Në Arkivin gjeohartografik të IGJU janë regjistruar, ruhen dhe administrohen të gjitha studimet, projektet, matjet e prodhimet me karakter hartografik, gjeodezik, gjeografik, topografik, fotogrametrik të kryera në vite, aerofilmat, filmat (negativë dhe pozitivë), planet dhe projektet e veprave të infrastrukturës.

Lexo më shumë...


Kontakt

Orari i pritjes së kërkuesve:

E hënë - e enjte: 9.00 – 16:00
E premte: 9.00 – 13.30


Kontakt:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Programi i Transparencës për IGJIU

Hyrje

Rreth Nesh

Instituti i Gjeografisë dhe Infrastrukturës Ushtarake është institucion në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes dhe si rrjedhojë nuk ka njësi vartëse.

Struktura organizative/organigrama

Kuadri ligjor rregullator

Instituti i Gjeografisë dhe Infrastrukturës Ushtarake vijon të funksionojë sipas Ligjit nr. 8907/2002 “Për funksionimin e Institutit Gjeografik Ushtarak në Republikën e Shqipërisë”.

Gjithashtu, është në proces me ministritë e linjës dhe institucionet e tjera projektligji: “Për organizimin dhe funksionimin e Institutit Gjeografik dhe të Infrastrukturës Ushtarake të Republikës së Shqipërisë”.

E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar

Koordinatori për të drejtën e informimit:

Marsida Shahini
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adresa: Rruga e Dibrës, Kutia Postare 2423

Orari: E hënë - E enjte: 08:30 - 16:30 - E premte: 08:00 - 14:00

Format kërkese (hapat që duhet të ndiqen për të bërë një kërkesë për informim)

Format ankese (procedura e ankimit tek Komisioneri)

Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga IGJIU

Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga IGJIU

Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga IGJIU, nuk ka.

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Nga muaji janar 2023 deri më 13.12.2023 nuk ka patur kërkesa, ankesa për IGJIU.

Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve

Dokumentat administrative përpilohen dhe ruhen fizikisht pranë sekretari-arkivit, sipas normave tekniko-profesionale të Republikës së Shqipërisë.

Përgatitet pasqyra emërtuese e çeljes së dosjeve bazuar në listën konkrete me afatet e ruajtjes së dokumentave nga 10 (dhjetë) vjet deri në dokumenta me rëndësi historike kombëtare.

Ato klasifikohen sipas rregullave arkivore të ligjit nr.9154, datë 06.11.2003 “Për Arkivat”.

Ndërkohë, për dokumentat që kanë plotësuar afatet e ruajtjes, kryhet përpunimi tekniko- shkencor.

Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore

Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore:

IGJIU jep mendime (dakortësi/sugjerime) mbi projektakte të ardhura për mendim nga ministritë e linjës apo institucione të tjera, në adresën elektronike të Drejtorisë së Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Fushën e Mbrojtjes pranë Ministrisë së Mbrojtjes.

Shërbimet që ofrohen nga IGJIU

Shërbimet që ofrohen nga IGJIU janë 7 (shtatë) shërbimet me pagesë të cilat kryhen online nëpërmjet portalit e-Albania si më poshtë:

• Aplikim për fotografi ajrore;
• Aplikim për harta detare;
• Aplikim për harta topografike të përpiluara dhe botuara nga IGJIU ndër vite;
• Aplikim për kopje të hartave të vjetra me rëndesi historike kombëtare;
• Aplikim per harta topografike ruse;
• Aplikim per harta tematike;
• Aplikim për pika të triangulacionit dhe nivelacionit shtetëror kl I II III.

Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat

IGJIU kryen procedura prokurimi për shërbime për blerje projektesh si dhe blerje me vlerë të vogël, te cilat parashikohen dhe publikohen nga APP në regjistrin e parashikimeve të prokurimeve. Realizimi i tyre raportohen për një periudhë 4 - mujore në Drejtorinë e Prokurimeve dhe Ankandeve në Ministrinë e Mbrojtjes.

Bashkëlidhur regjistrin e realizimeve të prokurimeve

Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të IGJIU

IGJIU çdo muaj raporton në Drejtorinë e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar në Ministrinë e Mbrojtjes dhe në SHPFA mbi ecurinë dhe zbatimin e buxhetit si dhe bëhet kuadrim dhe me Degën e Thesarit Tiranë.

Situacioni i zbatimit të buxhetit deri në muajin nëntor 2023

Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi IGJIU

Në IGJIU organizohen kontrolle dhe inspektime periodike. Në çdo analizë mujore evidentohen arritjet dhe mosrealizimet e detyrave dhe objektivave.
Për çdo mosrealizim kryhet analizë dhe ripërcaktohen afate të zbatimit të tyre.
Sektorët e vartësisë dërgojnë raporte mujore dhe progresive.
Apliko tani! Bëhuni pjesë e FA 16 tetor 2023 - 09 janar 2024 Nisin rekrutimet për ushtarë/detarë në Forcat e Armatosura, Ministria e Mbrojtjes e konsideron thelbësore për Forcat e Armatosura rekrutimin e ushtarëve me një profil sa më të lartë, në kushtet e një profesionalizmi....
Vijnë në Shqipëri helikopterët e parë Black Hawk Janar 2024 Kanë mbërritur në Shqipëri dy helikopterët Black Hawk, si pjesë e parë e porosisë së bërë nga vendi ynë dhe mbështetur nga fondet e ndihmës...
Direktiva e Mbrojtjes 2024Janar 2024 Dokumenti bazë mbi planet dhe programet e punës e të veprimtarive të MM, të FA në përmbushje të misionit kushtetues, si dhe detyrimeve si vend anëtar i NATO...
11 vende të lira pune; Peleshi thirrje ekspertëve: Aplikoni! Janar 2024 Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi ka bërë thirrje për aplikime nga ekspertët e fushave të Teknologjisë së Informacionit dhe Inxhinierisë për 11 vende të reja pune në Qendrën e....
Përurohen mjediset e reja të Muzeut të Forcave të Armatosura Dhjetor 2023 Muzeu i Forcave të Armatosura do të jetë tashmë në mjediset e tij të reja në Bërzhitë. Në ceremoninë e inaugurimit të hapësirave të reja morën pjesë ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi, ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Igli Hasani...
Ministeriali i Mbrojtjes së Nismës SHBA-Karta e Atlantikut Nëntor 2023 Në takimin e Ministrave të Mbrojtjes të vendeve të NATO-s në Bruksel, ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi mes të tjerave vuri theksin mbi zhvillimet në Veri të Kosovës....
Ministeriali i Mbrojtjes i vendeve të NATO, Bruksel Tetor 2023 Në takimin e Ministrave të Mbrojtjes të vendeve të NATO-s në Bruksel, ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi mes të tjerave vuri theksin mbi zhvillimet në Veri të Kosovës....
Shqipëria merr sërish drejtimin e Brigadës së Europës Juglindore Gusht 2023 Ministri i Mbrojtjes, Niko Peleshi ka bërë me dije me anë të një postimi në mediat sociale që nga sot Shqipëria merr drejtimin e Brigadës së Europës Juglindore (SEEBRIG)....
Përmbyllet “Defender Europe ’23” në Shqipëri Qershor 2023 Për mëse një muaj mbi 24 mijë trupa nga 26 vende NATO e partnere nëpërmjet skenarëve strategjikë e operacionale në tokë, ajër e det demonstruan fuqinë në...
Revista Mbrojtja Nr. 02 (2024) Prill 2024Numri i fundit i revistës "Mbrojtja"...
Gazeta Ushtria 05 prill 2024Numri i fundit i të përjavshmes gazeta "Ushtria"...


Arkivi Lajmeve
Prill 2024
Ma En Pr Sh Di
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5