Qendra Ndërinstitucionale Operacionale Detare

Qendra Ndërinstitucionale Operacionale Detare (QNOD) është një institucion ndërdikasterial që ka për detyrë të sigurojë vëzhgimin e hapësirës detare shqiptare, për të realizuar organizimin, planëzimin, bashkërendimin dhe drejtimin e operacioneve në det, në përputhje me legjislacionin detar kombëtar dhe ndërkombëtar.

Institucionet pjesëmarrëse në QNOD janë:

Ministria e Mbrojtjes (prani 24 orëshe të Rojës Bregdetare);
Ministria e Brendshme (prani 24 orëshe të Policisë së Kufirit dhe Migracionit);
Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (prani 24 orëshe të Drejtorisë së Shërbimeve Peshkore dhe Akuakulturës);
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjitikës (prani 24 orëshe të Administratës Detare);
Ministria e Financave (prani 24 orëshe të Doganave);
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (kapacitet bashkërenduese sipas nevojës).

QNOD në 10-vjetorin e saj


Misioni dhe detyrat

Misioni

- Qendra Ndërinstitucionale Operacionale Detare (QNOD), është një institucion ndërdikasterial që ka për detyrë të sigurojë vëzhgimin e hapësirës detare shqiptare, për të realizuar organizimin, planëzimin, bashkërendimin dhe drejtimin e operacioneve në det, në përputhje me legjislacionin detar kombëtar dhe ndërkombëtar.|
QNOD garanton menaxhimin dhe kontrollin e kufijve detarë shqiptarë, sigurinë e jetës në det dhe ndërveprimin e institucioneve shtetërore që kanë përgjegjësi dhe interesa në hapësirën detare.
- QNOD është institucion kombëtar që garanton ushtrimin e sovranitetit dhe të drejtave sovrane të shtetit shqiptar në hapësirën detare nëpërmjet menaxhimit të integruar të burimeve kombëtare të institucioneve që kanë përgjegjësi dhe interesa në det.

Detyrat dhe funksionimi i QNOD

Qendra Ndërinstitucionale Operacionale Detare (QNOD) është një strukturë ndërinstitucionale bashkërenduese që ka detyrë organizimin, planizimin dhe drejtimin e operacioneve detare nëtë gjithë hapësirën detare, në përputhje me legjislacionin detar, vendës e ndërkombëtar. Kjo qendër koordinon drejtimin e veprimtarivetë kontrollit të zbatimit të ligjit, që realizohen në hapësirën detare, zonat ujore dhe rajonet e përgjegjësisë, që mbulohen nga institucionet përkatëse të interesuara.

Qendra përdor me efikasitet burimet shtetërore për të garantuar ushtrimin e sovranitetit dhe të të drejtave sovrane të shtetit shqiptar në det. Për të realizuar objektivat dhe synimet që burojnë nga misioni, formulohen dhe përqasen listime detyrash konkrete, të cilat përfshijnë të gjithë fushën emisionit. Kërkesat për të operuar në hapësirën detare, në interes të zbatimit të ligjit dhe të ushtrimit të sovranitetit shtetëror, janë bazat themelore të funksionimit të QNOD-së, të sistemeve dhe mjeteve që ajo ka në dispozicion për realizimin e veprimtarive administrative-juridike e operacionale. Organizimi i QNOD-së për të kryer veprime operacionale të ushtrimit të kontrollit për zbatimin e ligjit bëhet me anë të grupeve funksionale, të drejtuara sipas linjës hierarkike të drejtimit, duke filluar nga eprori kryesor tek oficerët ekzekutivë të qendrës deri te komandantët në terren, të cilët kontrollojnë të gjithë aktivitetin e personelit nëvarësi të tyre. Një kontroll i tillë është i domosdoshëm për të realizuar efektivitetin e aseteve teknike e njerëzore të QNOD-së për të përmbushur objektivat dhe synimet e çdo plani operacional të zbatimit të ligjit në det. Drejtimi i operacioneve detare bazohet në forcimin e vazhdueshëm të kontrollit civil mbi këto aktivitete dhe funksionimin ligjor të strukturave të kontrollit të kufijve detarë dhe të imponimit të ligjit në hapësirën detare. Në këtë mënyrë ai garanton zbatimin e kërkesave ligjore për ushtrimin e sovranitetit dhe të së drejtës sovrane të shtetit shqiptar në hapësirën detare. QNOD-ja e siguron drejtimin e saj civil, nëpërmjet organizimit strukturor, legjislacionit kombëtar në fuqi, si dhe legjislacionit ndërkombëtar mbi detin, të ratifikuar nga vendi ynë. Të gjitha aktet nënligjore dhe normative, në bazë të të cilave udhëhiqet veprimtaria e përditshme dhe ajo operacionale e QNOD-së, burojnë nga legjislacioni i mësipërm civil”.

QNOD bashkërendon dhe drejton:

    Operacionet detare për kontrollin e kufirit detar;
    Operacionet detare kundër trafikut të paligjshëm;
    Operacionet detare të luftës kundër terrorizmit;
    Operacionet detare kundër krimit të organizuar;
    Operacionet e kërkim-shpëtimit dhe dhënies së ndihmës në det;
    Operacione për kontrollin dhe sigurinë hidrolundrimore;
    Operacionet e antindotjes;
    Operacionet në mbrojtje të peshkimit;
    Operacionet për ruajtjen e ekuilibrit ekologjik dhe mjedisit detar;
    Operacionet për mbrojtjen dhe mirëadministrimin e pasurisë peshkimore (biomasa ihtiologjike);


Programi i Transparencës për QNOD

Hyrje

Bazuar në nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (në vijim “LDI”), Autoriteti Publik (Qendra Ndërinstitucionale Operacionale Detare, në vijim “QNOD”) publikon Programin e Transparencës (në vijim “PT”) të miratuar nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (në vijim “Komisioneri”).
QNOD publikon informacion sipas veprimtarisë së saj funksionale, si dhe do të rishikojë e përditësojë PT në çdo rast të ndryshimit të aktivitetit institucional, kuadrit ligjor rregullator apo çdo elementi tjetër që ka lidhje me transparencën proaktive.

Në PT të QNOD, janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik.
Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë: i plotë, i saktë, i përditësuar, i thjeshtë në konsultim, i kuptueshëm, lehtësisht i aksesueshëm dhe i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të QNOD.
Gjithashtu, përpara publikimit të informacionit QNOD, vlerëson nësë ka ndonjë kufizim ligjor për publikim. Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga QNOD.
Në PT janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik, mënyra e publikimit, si dhe parashikimet ligjore prej të cilave lind detyrimi për publikim. Në publikimin e informacionit, QNOD, mban parasysh interesin e publikut, si dhe të mundësojnë aksesimin lehtësisht në informacionin publik. 

E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar

Koordinatori për të drejtën e informimit:

znj. Brunilda Kupe;
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
tel/fax: +355 52 260 201;

Adresa: Plepa, Durrës;

Orari: e hënë - e premte 08:00 - 16:00

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Numri Blu i emergjencës në QNOD në shërbim 24 orë: 125

Procedurat dhe mekanizmat për të bërë kërkesë dhe ankesë që lidhen me veprimet ose mosveprimet e QNOD (Përfshirë adresën postare/elektronike për depozitimin e kërkesave dhe ankesave - Afatet dhe mënyrën e kthimit të përgjigjeve)

Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga QNOD
Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve

Dokumentat në QNOD, trajtohen dhe ruhen sipas Ligjit nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për Arkivat

Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore

- QNOD, jep dakortësi, sugjerime mbi akte ligjore, apo nënligjore në adresën elektronike të drejtorisë së akteve pranë MM.

- Zhvillimi i takimeve me grupet e interesit, apo palët e interesuara.

Shërbimet që ofrohen nga QNOD

Vërtetim vjetërsie në punë dhe paga, për efekt pensioni pleqërie, invaliditeti dhe familjar.

Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi QNOD

QNOD, kontrollohet nga auditi i brendshëm i Ministrisë së Mbrojtjes:

Raporti përfundimtar për vlerësimin e veprimtarisë ekonomiko - financiare të QNOD


Kontakt

Adresa:  Plepa, Durrës
Tel/Fax: 052 2 60201
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Numri Blu i emergjencës në QNOD në shërbim 24 orë: 125
Apliko tani! Bëhuni pjesë e FA 25 shtator - 07 dhjetor 2023 Nisin rekrutimet për ushtarë/detarë në Forcat e Armatosura, Ministria e Mbrojtjes e konsideron thelbësore për Forcat e Armatosura rekrutimin e ushtarëve me një profil sa më të lartë, në kushtet e një profesionalizmi....
Momente kulmore nga stërvitja "Defender Europe 21" të publikuara nga Ambasada e SHBA në Tiranë Korrik 2021 Gjatë muajve maj dhe qershor, Shqipëria mikpriti aspekte të rëndësishme të "Defender Europe 21", stërvitja vjetore shumëkombëshe e përbashkët...
Fillon stërvitja “Defender Europe 21“ Maj 2021 Nga Durrësi fillon stërvitja “Defender Europe 21“, me pjesëmarrjen e rreth 28 mijë trupave shumëkombëshe...
Festat në FA, fëmijët e ushtarakëve sjellin surprizë një “Musical” Dhjetor 2020 Pandemia nuk i ka ndalur fëmijët e ushtarakëve të presin bukur festat e fundvitit. Ashtu siç është tashmë traditë edhe këtë vit ata kanë sjellë një koncert surprizë për bashkëmoshatarët e tyre.
Pavarësisht kufizimeve të pandemisë operacionaliteti i FA vazhdon... Dhjetor 2020 Kapacitetet dhe operacionaliteti i Forcave të Armatosura janë prioritet, pavarësisht kufizimeve të pandemisë...
Gëzuar Ditën e Pavarësisë së Shqipërisë Nëntor 2020 108 vite pas shpalljes së pavarësisë, flamuri ynë valëvitet në çdo cep të botës përmes heronjve tanë nën uniformë, të cilët qëndrojnë krenarë krah përfaqësuesve të vendeve aleate, në çdo mision të NATO, BE & OKB.
Emergjencat Civile dhe FA më të mirëpajisura dhe më dinjitoze në përballimin e fatkeqësive natyrore Nëntor 2020 Reformimi i emergjencave civile nisi me ligjin e ri “Për Mbrojtjen Civile” dhe krijimin i Agjencisë Kombëtare që do të...
Nënshkruhet Memorandumi i Mirëkuptimit dhe Bashkëpunimit midis AKMC dhe TIA 15 Tetor 2020 Sot, më datë 15 tetor 2020, në mjediset e Tirana International Airport (TIA) u organizua takimi për nënshkrimin,...
Dita Ndërkombëtare për Zvogëlimin e Rreziqeve nga Fatkeqësitë Tetor 2020 Agjensia Kombëtare e Mbrojtjes Civile (AKMC) ka organizuar në bashkëpunim me Kryqin e Kuq Kombëtar, prefekturat,...
Brezi i parë i kadetëve për studimet bachelor në Akademinë e Forcave të Armatosura Tetor 2020 Brezi i parë i kadetëve për studimet bachelor në Akademinë e Forcave të Armatosura po merr formë ditë pas dite...
Programi bachelor i studimeve në fushën e Shkencës Ushtarake, Akademia e FA Shtator 2020 Në tetor 2020 hapet programi bachelor në Akademinë e FA. Ky është edhe momenti kur akademia do të rifitojë me të drejta...
MM dhe FA ditë pas dite pranë qytetarëve në përballimn e vështirësive të krijuara nga COVID - 19 Qershor 2020 Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura ditë pas dite kanë qenë pranë qytetarëve gjatë gjithë periudhës së lockdown...
Dekorata nga NATO dhe Afghanistani për ushtarakët e Forcave të Armatosura Qershor 2020 MONS, Belgjikë - zëvendësshef i Shtabit për Operacionet në SHAPE (Supreme Headquarters Allied Poëers Europe), gjeneralmajor Barre Seguin i dorëzoi...
Si të mbrohemi nga COVID -19? Mars 2020 Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë, si pjesë e strukturave shtetërore, po ndjekin nga afër dhe kanë marrë masat për parandalimin e përhapjes së COVID-19...
Kryesimi i Nismave Rajonale SEDM dhe A5 Shtator 2019 Shqipëria është një ndër vendet e rajonit më aktive në kuadër të Nismave Rajonale, kjo jo vetëm për shkak të anëtarësimit...
“Albanian Effort 19” 19 shtator 2019“Albanian Effort 19” mblodhi në Bizë rreth 800 efektivë nga Shqipëria, SHBA, Mbretëri e Bashkuar, Turqia, Kroacia, Polonia, Italia, Gjermania, Bullgaria, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Kosova...
Angazhimi i FA në shuarjen e zjarreve 09 shtator 2019Muajt korrik edhe gusht edhe pse më të nxehtët e vitit shënuan një numër të pazakontë zjarresh. Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka thekson se gjatë kësaj periudhe në vend ka pasur 324 varta zjarri...
Direktiva e Mbrojtjes 2023Janar 2023 Dokumenti bazë mbi planet dhe programet e punës e të veprimtarive të MM, të FA në përmbushje të misionit kushtetues, si dhe detyrimeve si vend anëtar i NATO...
Revista Mbrojtja Nr. 05 (2023) Shtator 2023Numri i fundit i revistës "Mbrojtja"...
Gazeta Ushtria 22 shtator 2023Numri i fundit i të përjavshmes gazeta "Ushtria"...


Arkivi Lajmeve
Shtator 2023
Ma En Pr Sh Di
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1