Qendra Ndërinstitucionale Operacionale Detare

Qendra Ndërinstitucionale Operacionale Detare (QNOD) është një institucion ndërdikasterial që ka për detyrë të sigurojë vëzhgimin e hapësirës detare shqiptare, për të realizuar organizimin, planëzimin, bashkërendimin dhe drejtimin e operacioneve në det, në përputhje me legjislacionin detar kombëtar dhe ndërkombëtar.

Institucionet pjesëmarrëse në QNOD janë:

Ministria e Mbrojtjes (prani 24 orëshe të Rojës Bregdetare);
Ministria e Brendshme (prani 24 orëshe të Policisë së Kufirit dhe Migracionit);
Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (prani 24 orëshe të Drejtorisë së Shërbimeve Peshkore dhe Akuakulturës);
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjitikës (prani 24 orëshe të Administratës Detare);
Ministria e Financave (prani 24 orëshe të Doganave);
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (kapacitet bashkërenduese sipas nevojës).

QNOD në 10-vjetorin e saj


Misioni dhe detyrat

Misioni

- Qendra Ndërinstitucionale Operacionale Detare (QNOD), është një institucion ndërdikasterial që ka për detyrë të sigurojë vëzhgimin e hapësirës detare shqiptare, për të realizuar organizimin, planëzimin, bashkërendimin dhe drejtimin e operacioneve në det, në përputhje me legjislacionin detar kombëtar dhe ndërkombëtar.|
QNOD garanton menaxhimin dhe kontrollin e kufijve detarë shqiptarë, sigurinë e jetës në det dhe ndërveprimin e institucioneve shtetërore që kanë përgjegjësi dhe interesa në hapësirën detare.
- QNOD është institucion kombëtar që garanton ushtrimin e sovranitetit dhe të drejtave sovrane të shtetit shqiptar në hapësirën detare nëpërmjet menaxhimit të integruar të burimeve kombëtare të institucioneve që kanë përgjegjësi dhe interesa në det.

Detyrat dhe funksionimi i QNOD

Qendra Ndërinstitucionale Operacionale Detare (QNOD) është një strukturë ndërinstitucionale bashkërenduese që ka detyrë organizimin, planizimin dhe drejtimin e operacioneve detare nëtë gjithë hapësirën detare, në përputhje me legjislacionin detar, vendës e ndërkombëtar. Kjo qendër koordinon drejtimin e veprimtarivetë kontrollit të zbatimit të ligjit, që realizohen në hapësirën detare, zonat ujore dhe rajonet e përgjegjësisë, që mbulohen nga institucionet përkatëse të interesuara.

Qendra përdor me efikasitet burimet shtetërore për të garantuar ushtrimin e sovranitetit dhe të të drejtave sovrane të shtetit shqiptar në det. Për të realizuar objektivat dhe synimet që burojnë nga misioni, formulohen dhe përqasen listime detyrash konkrete, të cilat përfshijnë të gjithë fushën emisionit. Kërkesat për të operuar në hapësirën detare, në interes të zbatimit të ligjit dhe të ushtrimit të sovranitetit shtetëror, janë bazat themelore të funksionimit të QNOD-së, të sistemeve dhe mjeteve që ajo ka në dispozicion për realizimin e veprimtarive administrative-juridike e operacionale. Organizimi i QNOD-së për të kryer veprime operacionale të ushtrimit të kontrollit për zbatimin e ligjit bëhet me anë të grupeve funksionale, të drejtuara sipas linjës hierarkike të drejtimit, duke filluar nga eprori kryesor tek oficerët ekzekutivë të qendrës deri te komandantët në terren, të cilët kontrollojnë të gjithë aktivitetin e personelit nëvarësi të tyre. Një kontroll i tillë është i domosdoshëm për të realizuar efektivitetin e aseteve teknike e njerëzore të QNOD-së për të përmbushur objektivat dhe synimet e çdo plani operacional të zbatimit të ligjit në det. Drejtimi i operacioneve detare bazohet në forcimin e vazhdueshëm të kontrollit civil mbi këto aktivitete dhe funksionimin ligjor të strukturave të kontrollit të kufijve detarë dhe të imponimit të ligjit në hapësirën detare. Në këtë mënyrë ai garanton zbatimin e kërkesave ligjore për ushtrimin e sovranitetit dhe të së drejtës sovrane të shtetit shqiptar në hapësirën detare. QNOD-ja e siguron drejtimin e saj civil, nëpërmjet organizimit strukturor, legjislacionit kombëtar në fuqi, si dhe legjislacionit ndërkombëtar mbi detin, të ratifikuar nga vendi ynë. Të gjitha aktet nënligjore dhe normative, në bazë të të cilave udhëhiqet veprimtaria e përditshme dhe ajo operacionale e QNOD-së, burojnë nga legjislacioni i mësipërm civil”.

QNOD bashkërendon dhe drejton:

    Operacionet detare për kontrollin e kufirit detar;
    Operacionet detare kundër trafikut të paligjshëm;
    Operacionet detare të luftës kundër terrorizmit;
    Operacionet detare kundër krimit të organizuar;
    Operacionet e kërkim-shpëtimit dhe dhënies së ndihmës në det;
    Operacione për kontrollin dhe sigurinë hidrolundrimore;
    Operacionet e antindotjes;
    Operacionet në mbrojtje të peshkimit;
    Operacionet për ruajtjen e ekuilibrit ekologjik dhe mjedisit detar;
    Operacionet për mbrojtjen dhe mirëadministrimin e pasurisë peshkimore (biomasa ihtiologjike);


Programi i Transparencës për QNOD

Hyrje

Bazuar në nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (në vijim “LDI”), Autoriteti Publik (Qendra Ndërinstitucionale Operacionale Detare, në vijim “QNOD”) publikon Programin e Transparencës (në vijim “PT”) të miratuar nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (në vijim “Komisioneri”).
QNOD publikon informacion sipas veprimtarisë së saj funksionale, si dhe do të rishikojë e përditësojë PT në çdo rast të ndryshimit të aktivitetit institucional, kuadrit ligjor rregullator apo çdo elementi tjetër që ka lidhje me transparencën proaktive.

Në PT të QNOD, janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik.
Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë: i plotë, i saktë, i përditësuar, i thjeshtë në konsultim, i kuptueshëm, lehtësisht i aksesueshëm dhe i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të QNOD.
Gjithashtu, përpara publikimit të informacionit QNOD, vlerëson nësë ka ndonjë kufizim ligjor për publikim. Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga QNOD.
Në PT janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik, mënyra e publikimit, si dhe parashikimet ligjore prej të cilave lind detyrimi për publikim. Në publikimin e informacionit, QNOD, mban parasysh interesin e publikut, si dhe të mundësojnë aksesimin lehtësisht në informacionin publik. 

E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar

Koordinatori për të drejtën e informimit:

znj. Brunilda Kupe;
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
tel/fax: +355 52 260 201;

Adresa: Plepa, Durrës;

Orari: e hënë - e premte 08:00 - 16:00

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Numri Blu i emergjencës në QNOD në shërbim 24 orë: 125

Procedurat dhe mekanizmat për të bërë kërkesë dhe ankesë që lidhen me veprimet ose mosveprimet e QNOD (Përfshirë adresën postare/elektronike për depozitimin e kërkesave dhe ankesave - Afatet dhe mënyrën e kthimit të përgjigjeve)

Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga QNOD
Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve

Dokumentat në QNOD, trajtohen dhe ruhen sipas Ligjit nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për Arkivat

Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore

- QNOD, jep dakortësi, sugjerime mbi akte ligjore, apo nënligjore në adresën elektronike të drejtorisë së akteve pranë MM.

- Zhvillimi i takimeve me grupet e interesit, apo palët e interesuara.

Shërbimet që ofrohen nga QNOD

Vërtetim vjetërsie në punë dhe paga, për efekt pensioni pleqërie, invaliditeti dhe familjar.

Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi QNOD

QNOD, kontrollohet nga auditi i brendshëm i Ministrisë së Mbrojtjes:

Raporti përfundimtar për vlerësimin e veprimtarisë ekonomiko - financiare të QNOD


Kontakt

Adresa:  Plepa, Durrës
Tel/Fax: 052 2 60201
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Numri Blu i emergjencës në QNOD në shërbim 24 orë: 125
Apliko tani! Bëhuni pjesë e FA 16 tetor 2023 - 09 janar 2024 Nisin rekrutimet për ushtarë/detarë në Forcat e Armatosura, Ministria e Mbrojtjes e konsideron thelbësore për Forcat e Armatosura rekrutimin e ushtarëve me një profil sa më të lartë, në kushtet e një profesionalizmi....
Vijnë në Shqipëri helikopterët e parë Black Hawk Janar 2024 Kanë mbërritur në Shqipëri dy helikopterët Black Hawk, si pjesë e parë e porosisë së bërë nga vendi ynë dhe mbështetur nga fondet e ndihmës...
Direktiva e Mbrojtjes 2024Janar 2024 Dokumenti bazë mbi planet dhe programet e punës e të veprimtarive të MM, të FA në përmbushje të misionit kushtetues, si dhe detyrimeve si vend anëtar i NATO...
11 vende të lira pune; Peleshi thirrje ekspertëve: Aplikoni! Janar 2024 Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi ka bërë thirrje për aplikime nga ekspertët e fushave të Teknologjisë së Informacionit dhe Inxhinierisë për 11 vende të reja pune në Qendrën e....
Përurohen mjediset e reja të Muzeut të Forcave të Armatosura Dhjetor 2023 Muzeu i Forcave të Armatosura do të jetë tashmë në mjediset e tij të reja në Bërzhitë. Në ceremoninë e inaugurimit të hapësirave të reja morën pjesë ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi, ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Igli Hasani...
Ministeriali i Mbrojtjes së Nismës SHBA-Karta e Atlantikut Nëntor 2023 Në takimin e Ministrave të Mbrojtjes të vendeve të NATO-s në Bruksel, ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi mes të tjerave vuri theksin mbi zhvillimet në Veri të Kosovës....
Ministeriali i Mbrojtjes i vendeve të NATO, Bruksel Tetor 2023 Në takimin e Ministrave të Mbrojtjes të vendeve të NATO-s në Bruksel, ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi mes të tjerave vuri theksin mbi zhvillimet në Veri të Kosovës....
Shqipëria merr sërish drejtimin e Brigadës së Europës Juglindore Gusht 2023 Ministri i Mbrojtjes, Niko Peleshi ka bërë me dije me anë të një postimi në mediat sociale që nga sot Shqipëria merr drejtimin e Brigadës së Europës Juglindore (SEEBRIG)....
Përmbyllet “Defender Europe ’23” në Shqipëri Qershor 2023 Për mëse një muaj mbi 24 mijë trupa nga 26 vende NATO e partnere nëpërmjet skenarëve strategjikë e operacionale në tokë, ajër e det demonstruan fuqinë në...
Revista Mbrojtja Nr. 02 (2024) Prill 2024Numri i fundit i revistës "Mbrojtja"...
Gazeta Ushtria 12 korrik 2024Numri i fundit i të përjavshmes gazeta "Ushtria"...


Arkivi Lajmeve
Korrik 2024
Ma En Pr Sh Di
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4