Misioni dhe Detyrat

Misioni:

Edukimi dhe informimi i personelit ushtarak dhe civil nëpërmjet veprimtarive artistike, sportive, sociale dhe kulturore, publikimeve dhe botimeve, pasqyrimit të aktiviteteve të Forcave të Armatosura, si dhe prezantimit të objekteve ushtarake me rëndësi kombëtare. Informimi i pandërprerë i opinionit publik mbi veprimtarinë e Forcave të Armatosura, si dhe përmbushja e objektivave social-kulturore, nëpërmjet zhvillimit të ceremonive dhe aktiviteteve shtetërore e civile, me qëllim promovimin dhe rritjen e impaktit të Forcave të Armatosura të RSH për të informuar ushtarakët dhe qytetarët lidhur me çështjet patriotike, civile dhe vlerat e lirisë dhe demokracisë dhe aktivitetet e Forcat e Armatosura, mban dhe prezanton objekte ushtarake me rëndësi kombëtare dhe historike.

Lexo më shumë...


Struktura

Drejtor

Zëvendësdrejtor
Zëvendësdrejtor

Sektorë

Sektori i Financës;
Sektori i Sekretarisë;
Sektori i Logjistikës dhe Mirëmbajtjes;
Sektori i Personelit;
Sektori Audio-Video;
Sektori i Multimedias;
Sektori i Web-it
Sektori i Projekteve Artistike dhe Sportive;
Sektori i Botimeve;
Sektori i Shërbimit të Fëmijëve;
Sektori i Sportistëve Elitarë;

Muzeu i Forcave të Armatosura

Sektori i Komunikimit/Edukimit
Sektori i Menaxhimit të Koleksioneve
Sektori i Konservimit dhe Ekspozimit
Sektori i Mbështetjes me Shërbime

 

Orkestra Simfonike e Forcave të Armatosura


Kontakt

Adresa: Rruga e Dibrës, garnizoni “Skënderbej”.

Orari:
E hënë - enjte 08:00 - 16:30
E premte - 08:00 - 14:00

Helena Papa
Tel: (510) 1803.
e mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Programi i Transparencës për QKMBMMFA

Hyrje

Në përputhje me nenin 7 të ligjit Nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Qendrën Kulturës, Medias, Botimeve të Mbrojtjes dhe Muzeut të Forcave të Armatosura (QKMBMMFA).
Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” (LDI) dhe vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës QKMBMMFA ndërton dhe rrit transparencën në punën institucionale, nën garancinë e LDI.

Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarinë e punës në QKMBMMFA, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtare të internetit të QKMBMMFA  si dhe në mjediset e pritjes së publikut; ai do të jetë i përditësuar në formë e përmbajtje. Faqja zyrtare e QKMBMMFA është ndërtuar në atë formë që mundëson informacion për publikun pa kërkesë në format lehtësisht të kuptueshëm. Në rubrikat e faqes zyrtare pasqyrohen edhe informacione që karakterizohen nga kufizime të identifikimit të të dhënave personale për shkak të ruajtjes së privatësisë së individëve/subjekteve të të dhënave, etj.

Kuadri ligjor rregullator

Është në proces hartimi Rregullorja e brendshme e QKMBMMFA.

Ndiqni linkun për Bazën Ligjore të Ministrisë së Mbrojtjes

E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar

Koordinatori për të drejtën e informimit:

Helena Papa
Tel: (510) 1803,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adresa: Rruga e Dibrës, Kutia Postare 2423

Orari: E hënë - E enjte: 08:00 - 16:30 - E premte: 08:00 - 14:00

Format kërkese (hapat që duhet të ndiqen për të bërë një kërkesë për informim)

Format ankese (procedura e ankimit tek Komisioneri)

Informacione/dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim

Informacione mbi kurset e fëmijëve të ushtarakëve, mbi Qendrën e Shërbimit të Fëmijëve.

Kjo Drejtori ka në strukturën përbërëse Sektorin e Web, i cili publikon njoftime për: kurse dhe trajnime, njoftime për vende të lira pune dhe për rekrutime në Forcat e Armatosura, si edhe dy organet informative të FARSH:

Gazeta Ushtria

Revista Mbrojtja

Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga QKMBMMFA

Nuk ka ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga QKMBMMFA.

Nuk ka kategori dhe format e ndihmës shoqërore/subvencioneve.

Nuk ka procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim.

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve deri  më 31 mars 2024 (nuk ka)

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve deri  më 29 shkurt 2024 (nuk ka)

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve deri  më 31 janar 2024 (nuk ka)

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve deri  më 31 dhjetor 2023 (nuk ka)

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve deri  më 30 nëntor 2023 (nuk ka)

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve qershor 2023

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve për vitin 2022

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve për vitin 2021

Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve

Dokumentet në QKMBMMFA, trajtohen dhe ruhen sipas Ligjit nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për Arkivat”.

Gjithashtu, në formatin audio dhe video ruhen materialet audio-vizive që kanë lidhje me aktivitetet e zhvilluara ndër vite.

Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore/nënligjore
Shërbimet që ofrohen nga QKMBMMFA

Aktivitete kulturore dhe sportive falas me fëmijët e ushtarakëve (pikturë, piano, kanto, basketboll, volejboll) kontakt në telefon 0692295315:

Kursi i kitarës me instruktor Redon Makashi/Bledar Sejko;
Kursi i kantos me instruktor Saimir Braho;
Kursi i pianos/violonçelit me instruktor Denis Biraku;
Kursi i volejboll me instruktor Arben Sako;
Kursi i basketboll me instruktor Olgert Davidhi;
Kursi i pikturës me instruktor Mario Shemaj;

Veprimtari muzikore, jo protokollare, publike me Orkestrën Simfonike të FA për pasurimin e jetës muzikore në vend.

Informim në fushën e marrëdhënieve me publikun për personelin ushtarak e civil të FA.

I ofron medias shqiptare, lajme, informacione, dokumentarë dhe programe për FARSH.

Vizita të ndryshme në Muzeun e FA.

Për më tepër ndiqni linkun...

Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik privat

Regjistri i parashikimeve të prokurimit publik për vitin 2024

Raporti vjetor për realizimin e prokurimeve për vitin 2023 (në formatin pdf)

Regjistri i parashikimeve të prokurimit publik për vitin 2023

Raporti vjetor për realizimin e prokurimeve për vitin 2022 (në formatin pdf)

Regjistri i parashikimeve të prokurimit publik për vitin 2022

Raporti vjetor për realizimin e prokurimeve për vitin 2021 (në formatin pdf)

Regjistri i parashikimeve të prokurimit publik për vitin 2021

Raporti vjetor për realizimin e prokurimeve për vitin 2020 (në formatin pdf)

Regjistri i parashikimeve të prokurimit publik për vitin 2020

Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të QKMBMMFA

Buxheti për vitin 2024 është 181.800.000 Lek, plani i shpenzimeve sipas kategorive:

Paga: 127.800.000
Sigurime Shoqërore: 18.000.000
Mallra dhe shërbime: 33.000.000
Transferta dhe buxhete familjare dhe individët: 3.745.430
Investime:

------------------------------------------------------------------------------------

Buxheti për vitin 2023 është 133.755.000 Lek, plani i shpenzimeve sipas kategorive:

Paga: 93.990.000
Sigurime Shoqërore: 16.100.000
Mallra dhe shërbime: 22.650.000
Transferta dhe buxhete familjare dhe individët: 200.000
Investime: 815.000

Raporti vjetor për vitin 2023 janë realizuar:

Shpenzime për paga: 100%,
Sigurime Shoqërore: 97%,
Mallra dhe shërbime: 97%,
Transferta në buxhete familjare dhe individët: 98%.
Investime: 99%

Realizimi në % i vitit 2023: 99%

------------------------------------------------------------------------------------

Buxheti për vitin 2022 është 79.407.625 Lek, plani i shpenzimeve sipas kategorive:

Paga: 50.592.600
Sigurime Shoqërore: 8.434.100
Mallra dhe shërbime: 15.149.040
Transferta dhe buxhete familjare dhe individët: 2.086.925
Investime: 3.144.960

Raporti vjetor për vitin 2022 janë realizuar:

Shpenzime për paga: 100%,
Sigurime Shoqërore: 100%,
Mallra dhe shërbime: 100%,
Transferta në buxhete familjare dhe individët: 100%.
Investime: 100%

Realizimi në % i vitit 2022: 100%

------------------------------------------------------------------------------------

Buxheti për vitin 2021 është 80.150.000 Lek, plani i shpenzimeve sipas kategorive:

Paga: 52.000.000
Sigurime Shoqërore: 8.700.000
Mallra dhe shërbime: 19.000.000
Transferta dhe buxhete familjare dhe individët: 450.000

Raporti vjetor për vitin 2021 janë realizuar:

Shpenzime për paga: 95%,
Sigurime Shoqërore: 95%,
Mallra dhe shërbime: 92%,
Transferta në buxhete familjare dhe individët: 97%.

Realizimi në % i vitit 2021: 94%

---------------------------------------------------------------------------------------

Buxheti, plani i shpenzimeve për vitin 2020 është 71.106.800

Raporti vjetor për vitin 2020 (në formatin pdf) janë realizuar:

Shpenzime për paga: 97%,
Sigurime Shoqërore: 92%,
Mallra dhe shërbime: 61%,
Transferta në buxhete familjare dhe individët: 70%.

----------------------------------------------------------------------------------------

Buxheti, plani i shpenzimeve për vitin 2019 është 67.565.205

Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi QKMBMMFA

Raporte monitorimi/auditimi.

Dokumente të tjera që përmbajnë tregues të performancës
Apliko tani! Bëhuni pjesë e FA 16 tetor 2023 - 09 janar 2024 Nisin rekrutimet për ushtarë/detarë në Forcat e Armatosura, Ministria e Mbrojtjes e konsideron thelbësore për Forcat e Armatosura rekrutimin e ushtarëve me një profil sa më të lartë, në kushtet e një profesionalizmi....
Vijnë në Shqipëri helikopterët e parë Black Hawk Janar 2024 Kanë mbërritur në Shqipëri dy helikopterët Black Hawk, si pjesë e parë e porosisë së bërë nga vendi ynë dhe mbështetur nga fondet e ndihmës...
Direktiva e Mbrojtjes 2024Janar 2024 Dokumenti bazë mbi planet dhe programet e punës e të veprimtarive të MM, të FA në përmbushje të misionit kushtetues, si dhe detyrimeve si vend anëtar i NATO...
11 vende të lira pune; Peleshi thirrje ekspertëve: Aplikoni! Janar 2024 Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi ka bërë thirrje për aplikime nga ekspertët e fushave të Teknologjisë së Informacionit dhe Inxhinierisë për 11 vende të reja pune në Qendrën e....
Përurohen mjediset e reja të Muzeut të Forcave të Armatosura Dhjetor 2023 Muzeu i Forcave të Armatosura do të jetë tashmë në mjediset e tij të reja në Bërzhitë. Në ceremoninë e inaugurimit të hapësirave të reja morën pjesë ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi, ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Igli Hasani...
Ministeriali i Mbrojtjes së Nismës SHBA-Karta e Atlantikut Nëntor 2023 Në takimin e Ministrave të Mbrojtjes të vendeve të NATO-s në Bruksel, ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi mes të tjerave vuri theksin mbi zhvillimet në Veri të Kosovës....
Ministeriali i Mbrojtjes i vendeve të NATO, Bruksel Tetor 2023 Në takimin e Ministrave të Mbrojtjes të vendeve të NATO-s në Bruksel, ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi mes të tjerave vuri theksin mbi zhvillimet në Veri të Kosovës....
Shqipëria merr sërish drejtimin e Brigadës së Europës Juglindore Gusht 2023 Ministri i Mbrojtjes, Niko Peleshi ka bërë me dije me anë të një postimi në mediat sociale që nga sot Shqipëria merr drejtimin e Brigadës së Europës Juglindore (SEEBRIG)....
Përmbyllet “Defender Europe ’23” në Shqipëri Qershor 2023 Për mëse një muaj mbi 24 mijë trupa nga 26 vende NATO e partnere nëpërmjet skenarëve strategjikë e operacionale në tokë, ajër e det demonstruan fuqinë në...
Revista Mbrojtja Nr. 02 (2024) Prill 2024Numri i fundit i revistës "Mbrojtja"...
Gazeta Ushtria 05 prill 2024Numri i fundit i të përjavshmes gazeta "Ushtria"...


Arkivi Lajmeve
Prill 2024
Ma En Pr Sh Di
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5