Akte nënligjore të MM

 Akte nënligjore për rekrutimin dhe menaxhimin e personelit ushtarak

Udhëzim i përbashkët i Ministrisë së Mbrojtjes dhe Ministrisë së Arsimit dhe Sportit nr. 5103, datë 22.09.2023 "Për kriteret dhe procedurat për njohjen dhe njësimin në Republikën e Shqipërisë të diplomave, certifikatave, gradave, shkencore dhe titujve akademikë, me karakter ushtarak, në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë kombëtare, të lëshuara nga institucione të huaja të arsimit të lartë dhe institucione të tjera të autorizuara"

Urdhër nr. 122, datë 07.02.2023 për "Disa shtesa dhe ndryshime në udhëzim e ministrit të Mbrojtjes nr. 05, datë 10.10.2022 për 'Procedurat dhe kriteret e rekrutimit të ushtarëve/detarëve aktivë në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë.'"

Urdhër nr. 2186, datë 27.12.2022, për miratimin e "Rregullores së vlerësimit vjetor të punës së ushtarakut”.

Urdhër nr. 05, datë 10.10.2022 për "Për Procedurat dhe kriteret e rekrutimit të ushtarëve/detarëve aktivë në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë."

Urdhër nr. 1028, datë 27.07.2021 për "Miratimin e dokumentit 'Politika dhe procedurat e rekrutimit të kandidatëve për oficerë të rinj në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë'."

Urdhër nr. 886, datë 28.06.2021 për miratimin e rregullores ''Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Lartë dhe Komisioneve të Zakonshme të Karrierës’’.

Urdhër nr. 887, datë 28.06.2021 për miratimin e rregullores "Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Veçantë të Karrierës"

Udhëzim nr. 05, datë 08.06.2021 për “Procedura dhe kriteret për rekrutimin e nënoficerëve aktivë në Forcat e Armatosura

Urdhër nr. 04, datë 24.05.2021 për "Disa ndryshime në udhëzim nr. 13, datë 08.10.2014 për 'Procedurat e lidhjes së kontratës së shërbimit ushtarak'.

Urdhër nr. 756, datë 03.06.2021 për "Disa ndryshime në udhëzim nr. 9, datë 31.12.2018, për 'Procedura dhe kriteret e rekrutimit të ushtarëve/detarëve aktivë në Forcat e Armatosura'.

Urdhër nr. 1290, datë 26.10.2020 për "Krijimin dhe funskionimin e ekipit të qitjes së Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë"

Udhëzim nr. 5, datë 14.05.2019, për "Procedurat që ndiqen për pezullimin e ushtarakut nga detyra"

Udhëzim nr. 9, datë 31.12.2018, për “Procedura dhe kriteret e rekrutimit të ushtarëve/detarëve aktivë në Forcat e Armatosura

Urdhër nr. 719, datë 24.05.2018 për miratimin e rregullores "Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave për vlerësimin e ushtarakëve nga komisionet e karrierës".

Urdhër nr. 2024, datë 03.11.2017 për "Procedurat dhe autoritetet përgjegjëse për dhënien e lejes për ushtarakët aktive për daljen jashtë vendit për arsye private"

Urdhër nr. 670, datë 11.04.2016 për “Miratimin e politikës dhe procedurës për menaxhimin e specialiteteve në Forcat e Armatosura”

Udhëzim nr. 04, datë 31.03.2016 për “Procedurat dhe kriteret e përcaktimit të kuotave të gradimeve”

Udhëzim nr. 12, datë 03.09.2015 për “Kriteret e përzgjedhjes së ushtarakëve që dalin në rezervë, kur bëhen shkurtime në numrin e përgjithshëm të personelit të Forcave të Armatosura”

Urdhër nr. 1383, datë 27.08.2015 për miratimin e "Rregullore për administrimin dhe përmbajtjen e dosjes se personelit në FA"

Urdhër nr. 1384, datë 25.08.2015 për miratimin e rregullores “Për mbrojtjen, përpunimin, ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave personale”

Urdhër Nr. 246, datë 24.02.2020 Për miratimin e dokumentit ''Strategjia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore 2020-2024’”

Urdhër nr. 1446, datë 06.10.2014, për “Miratimin e politikave dhe procedurave standarde të emërimit të personelit në Forcat e Armatosura”

Udhëzim nr. 13, datë 08.10.2014 për “Procedurat e lidhjes së kontratës së shërbimit ushtarak”

Udhëzim nr. 10, datë 27.08.2015 për një shtesë në kontratën e shërbimit ushtarak të miratuar me udhëzimin e ministrit të Mbrojtjes nr.13, datë 08.10.2014 për “Procedurat e lidhjes së kontratës së shërbimit ushtarak”

Akte nënligjore për rekrutimin dhe menaxhimin e personelit civil

Urdhër nr. 737, datë 01.06.2021 “Për një shtesë në dokumentin “Politika dhe Procedura e Menaxhimit të Personelit Civil në Forcat e Armatosura, që nuk gëzojnë statusin e Nëpunësit Civil”, të miratuar me urdhrin e MM nr.1090, datë 02.06.2016

Urdhër nr. 1090, datë 02.06.2016 "Për miratimin e politikës dhe procedurës se menaxhimit të personelit civil në FA që nuk gëzojnë statusin e nëpunësit civil".

Akte nënligjore për arsimimin e ushtarakëve

Urdhër nr. 765, datë 08.06.2021 për “Politika e arsimimit dhe kualifikimit të ushtarakëve të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë për përparim në gradë”.

Urdhër nr. 2037 datë 31.12.2018 për miratimin e dokumentit “Politika për gjuhët e huaja në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë”

Rregullore për aplikimin dhe përzgjedhjen e personelit të FARSH për arsimim dhe trajnim brenda dhe jashtë vendit.

Akte nënligjore për përkujdesjen sociale

Urdhër nr. 651, datë 06.05.2022: "Plani i Veprimit për Barazinë Gjinore 2022-2030 në FA";

Urdhër nr. 391, datë 31.03.2020. "Për miratimin e dokumentit “Politikat dhe procedurat për eleminimin e dhunës dhe ngacmimit, ngacmimit seksual në mjedisn e punës të strukturave në MM dhe FA";

Udhëzim nr. 6, datë 12.12.2022 për “Procedurat e dhënies së ndihmës së menjëhershme financiare në zbatim të nenit 30 të ligjit nr. 9210, datë 23.03.2004 “Për statusin e ushtarakut të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”

Urdhër nr. 688, datë 16.05.2018 për "Miratimin e Planit të Veprimit për barazinë gjinore 2018-2020 në FARSH" dhe Plani i Veprimit për barazinë gjinore 2018-2020 në FARSH

Urdhër nr. 448, datë 30.03.2018: "Për miratimin e ndihmës financiare me rastin e ditës përkujtimore të rënies së punonjësit të Forcave të Armatosuranë krye të detyrës apo për shkak të saj”

Urdhër nr. 448/1, datë 20.08.2018: Një shtesë në Urdhërin e Ministrit të Mbrojtjes nr. 448, datë 30.03.2018: "Për miratimin e ndihmës financiare me rastin e ditës përkujtimore të rënies së punonjësit të Forcave të Armatosura në krye të detyrës apo për shkak të saj

Udhëzim i MM nr. 4, datë 06.06.2018, “Për organizimin dhe funksionimin e Shtëpive të Pushimit të Ushtarakëve

Udhëzim nr. 04, datë 04.02.2011, për “Procedurat e plotësimit dhe mënyrën e qarkullimit të dokumenteve administrative për vjetërsinë në shërbim, pagën referuese neto e mesatare referuese neto të përfituesve nga sigurimet shoqërore suplementare të ushtarakëve”

Udhëzim nr. 570, datë 02.05.2006 për zbatimin e VKM nr.69, datë 27.03.2006, “Për mënyrën e llogaritjes së trajtimit të veçantë financiar të efektivave oficerë dhe nënoficerë, lundrues të nëndetëseve dhe polumbarëve të Forcave Detare, në pension”

Udhëzim nr. 353, datë 31.05.2005, për zbatimin e VKM nr.85, datë 17.12.2004, për “Kriteret dhe masën e përfitimit të pagës së papunësisë për bashkëshortin/en ushtarakut aktiv të të Forcave të Armatosura”

Urdhër nr. 576, datë 12.09.2004, për “Njësimin e funksioneve dhe gradave të pilotëve fluturues në pension, që përfitojnë trajtim të veçantë financiar sipas ligjit nr.9128, datë 29.07.2004”

Udhëzim nr. 257, datë 23.04.2004, për “Procedurat dhe mënyrën e lëvizjes së dokumenteve administrative, për një trajtim të veçantë financiar të pilotëve fluturues, në pension”

 Rregullore të MM

Regullore për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura

Akte nënligjore të tjera

Udhëzimin nr. 06, datë 17.05.2019 “Për procedurat që ndiqen për administrimin e automjeteve dhe motomjeteve që kalojnë në Rezervat Materiale të Shtetit si pasojë e konfiskimit”

Udhëzim nr. 07, datë 15.07.2019 për "Përcaktimin e procedurave standarde për trajtimin e kërkesave për mendim mbi projektakte të ardhura nga organet shtetërore".

Akte nënligjore të QNOD

Urdhër nr. 69, datë 21.09.2012, për "Zbatimin e rregullave të hyrje - daljes së vizitorëve në institucion"

Urdhër nr. 34, datë 21.05.2012, për "Miratimin e logos së Qendrës Ndërinstitucionale Operacionale Detare (QNOD)"

Programi i transparencës dhe dhënia e informacionit

Urdhër nr. 813, datë 18.05.2015, “Për miratimin e programit të transparencës dhe të drejtën e dhënies së informacionit në Ministrinë e Mbrojtjes
Apliko tani! Bëhuni pjesë e FA 16 tetor 2023 - 09 janar 2024 Nisin rekrutimet për ushtarë/detarë në Forcat e Armatosura, Ministria e Mbrojtjes e konsideron thelbësore për Forcat e Armatosura rekrutimin e ushtarëve me një profil sa më të lartë, në kushtet e një profesionalizmi....
Vijnë në Shqipëri helikopterët e parë Black Hawk Janar 2024 Kanë mbërritur në Shqipëri dy helikopterët Black Hawk, si pjesë e parë e porosisë së bërë nga vendi ynë dhe mbështetur nga fondet e ndihmës...
Direktiva e Mbrojtjes 2024Janar 2024 Dokumenti bazë mbi planet dhe programet e punës e të veprimtarive të MM, të FA në përmbushje të misionit kushtetues, si dhe detyrimeve si vend anëtar i NATO...
11 vende të lira pune; Peleshi thirrje ekspertëve: Aplikoni! Janar 2024 Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi ka bërë thirrje për aplikime nga ekspertët e fushave të Teknologjisë së Informacionit dhe Inxhinierisë për 11 vende të reja pune në Qendrën e....
Përurohen mjediset e reja të Muzeut të Forcave të Armatosura Dhjetor 2023 Muzeu i Forcave të Armatosura do të jetë tashmë në mjediset e tij të reja në Bërzhitë. Në ceremoninë e inaugurimit të hapësirave të reja morën pjesë ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi, ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Igli Hasani...
Ministeriali i Mbrojtjes së Nismës SHBA-Karta e Atlantikut Nëntor 2023 Në takimin e Ministrave të Mbrojtjes të vendeve të NATO-s në Bruksel, ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi mes të tjerave vuri theksin mbi zhvillimet në Veri të Kosovës....
Ministeriali i Mbrojtjes i vendeve të NATO, Bruksel Tetor 2023 Në takimin e Ministrave të Mbrojtjes të vendeve të NATO-s në Bruksel, ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi mes të tjerave vuri theksin mbi zhvillimet në Veri të Kosovës....
Shqipëria merr sërish drejtimin e Brigadës së Europës Juglindore Gusht 2023 Ministri i Mbrojtjes, Niko Peleshi ka bërë me dije me anë të një postimi në mediat sociale që nga sot Shqipëria merr drejtimin e Brigadës së Europës Juglindore (SEEBRIG)....
Përmbyllet “Defender Europe ’23” në Shqipëri Qershor 2023 Për mëse një muaj mbi 24 mijë trupa nga 26 vende NATO e partnere nëpërmjet skenarëve strategjikë e operacionale në tokë, ajër e det demonstruan fuqinë në...
Revista Mbrojtja Nr. 02 (2024) Prill 2024Numri i fundit i revistës "Mbrojtja"...
Gazeta Ushtria 05 prill 2024Numri i fundit i të përjavshmes gazeta "Ushtria"...


Arkivi Lajmeve
Maj 2024
Ma En Pr Sh Di
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2