Akte nënligjore të MM

 Akte nënligjore për rekrutimin dhe menaxhimin e personelit ushtarak

Urdhër nr. 122, datë 07.02.2023 për "Disa shtesa dhe ndryshime në udhëzim e ministrit të Mbrojtjes nr. 05, datë 10.10.2022 për 'Procedurat dhe kriteret e rekrutimit të ushtarëve/detarëve aktivë në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë.'"

Urdhër nr. 2186, datë 27.12.2022, për miratimin e "Rregullores së vlerësimit vjetor të punës së ushtarakut”.

Urdhër nr. 05, datë 10.10.2022 për "Për Procedurat dhe kriteret e rekrutimit të ushtarëve/detarëve aktivë në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë."

Urdhër nr. 1028, datë 27.07.2021 për "Miratimin e dokumentit 'Politika dhe procedurat e rekrutimit të kandidatëve për oficerë të rinj në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë'."

Urdhër nr. 886, datë 28.06.2021 për miratimin e rregullores ''Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Lartë dhe Komisioneve të Zakonshme të Karrierës’’.

Urdhër nr. 887, datë 28.06.2021 për miratimin e rregullores "Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Veçantë të Karrierës"

Udhëzim nr. 05, datë 08.06.2021 për “Procedura dhe kriteret për rekrutimin e nënoficerëve aktivë në Forcat e Armatosura

Urdhër nr. 04, datë 24.05.2021 për "Disa ndryshime në udhëzim nr. 13, datë 08.10.2014 për 'Procedurat e lidhjes së kontratës së shërbimit ushtarak'.

Urdhër nr. 756, datë 03.06.2021 për "Disa ndryshime në udhëzim nr. 9, datë 31.12.2018, për 'Procedura dhe kriteret e rekrutimit të ushtarëve/detarëve aktivë në Forcat e Armatosura'.

Urdhër nr. 1290, datë 26.10.2020 për "Krijimin dhe funskionimin e ekipit të qitjes së Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë"

Udhëzim nr. 5, datë 14.05.2019, për "Procedurat që ndiqen për pezullimin e ushtarakut nga detyra"

Udhëzim nr. 9, datë 31.12.2018, për “Procedura dhe kriteret e rekrutimit të ushtarëve/detarëve aktivë në Forcat e Armatosura

Urdhër nr. 719, datë 24.05.2018 për miratimin e rregullores "Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave për vlerësimin e ushtarakëve nga komisionet e karrierës".

Urdhër nr. 2024, datë 03.11.2017 për "Procedurat dhe autoritetet përgjegjëse për dhënien e lejes për ushtarakët aktive për daljen jashtë vendit për arsye private"

Urdhër nr. 670, datë 11.04.2016 për “Miratimin e politikës dhe procedurës për menaxhimin e specialiteteve në Forcat e Armatosura”

Udhëzim nr. 04, datë 31.03.2016 për “Procedurat dhe kriteret e përcaktimit të kuotave të gradimeve”

Udhëzim nr. 12, datë 03.09.2015 për “Kriteret e përzgjedhjes së ushtarakëve që dalin në rezervë, kur bëhen shkurtime në numrin e përgjithshëm të personelit të Forcave të Armatosura”

Urdhër nr. 1383, datë 27.08.2015 për miratimin e "Rregullore për administrimin dhe përmbajtjen e dosjes se personelit në FA"

Urdhër nr. 1384, datë 25.08.2015 për miratimin e rregullores “Për mbrojtjen, përpunimin, ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave personale”

Urdhër Nr. 246, datë 24.02.2020 Për miratimin e dokumentit ''Strategjia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore 2020-2024’”

Urdhër nr. 1446, datë 06.10.2014, për “Miratimin e politikave dhe procedurave standarde të emërimit të personelit në Forcat e Armatosura”

Udhëzim nr. 13, datë 08.10.2014 për “Procedurat e lidhjes së kontratës së shërbimit ushtarak”

Udhëzim nr. 10, datë 27.08.2015 për një shtesë në kontratën e shërbimit ushtarak të miratuar me udhëzimin e ministrit të Mbrojtjes nr.13, datë 08.10.2014 për “Procedurat e lidhjes së kontratës së shërbimit ushtarak”

Akte nënligjore për rekrutimin dhe menaxhimin e personelit civil

Urdhër nr. 737, datë 01.06.2021 “Për një shtesë në dokumentin “Politika dhe Procedura e Menaxhimit të Personelit Civil në Forcat e Armatosura, që nuk gëzojnë statusin e Nëpunësit Civil”, të miratuar me urdhrin e MM nr.1090, datë 02.06.2016

Urdhër nr. 1090, datë 02.06.2016 "Për miratimin e politikës dhe procedurës se menaxhimit të personelit civil në FA që nuk gëzojnë statusin e nëpunësit civil".

Akte nënligjore për arsimimin e ushtarakëve

Urdhër nr. 765, datë 08.06.2021 për “Politika e arsimimit dhe kualifikimit të ushtarakëve të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë për përparim në gradë”.

Urdhër nr. 2037 datë 31.12.2018 për miratimin e dokumentit “Politika për gjuhët e huaja në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë”

Rregullore për aplikimin dhe përzgjedhjen e personelit të FARSH për arsimim dhe trajnim brenda dhe jashtë vendit.

Akte nënligjore për përkujdesjen sociale

Urdhër nr. 651, datë 06.05.2022: "Plani i Veprimit për Barazinë Gjinore 2022-2030 në FA";Plani i Veprimit për Barazinë Gjinore 2022-2030 në FA";

Urdhër nr. 391, datë 31.03.2020. "Për miratimin e dokumentit “Politikat dhe procedurat për eleminimin e dhunës dhe ngacmimit, ngacmimit seksual në mjedisn e punës të strukturave në MM dhe FA";

Udhëzim nr. 6, datë 12.12.2022 për “Procedurat e dhënies së ndihmës së menjëhershme financiare në zbatim të nenit 30 të ligjit nr. 9210, datë 23.03.2004 “Për statusin e ushtarakut të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”

Urdhër nr. 688, datë 16.05.2018 për "Miratimin e Planit të Veprimit për barazinë gjinore 2018-2020 në FARSH"
Planit të Veprimit për barazinë gjinore 2018-2020 në FARSH

Urdhër nr. 448, datë 30.03.2018: "Për miratimin e ndihmës financiare me rastin e ditës perkujtimore të rënies së punonjësit të Forcave të Armatosura në krye të detyrës”

Udhëzim nr. 04, datë 04.02.2011, për “Procedurat e plotësimit dhe mënyrën e qarkullimit të dokumenteve administrative për vjetërsinë në shërbim, pagën referuese neto e mesatare referuese neto të përfituesve nga sigurimet shoqërore suplementare të ushtarakëve”

Udhëzim nr. 570, datë 02.05.2006 për zbatimin e VKM nr.69, datë 27.03.2006, “Për mënyrën e llogaritjes së trajtimit të veçantë financiar të efektivave oficerë dhe nënoficerë, lundrues të nëndetëseve dhe polumbarëve të Forcave Detare, në pension”

Udhëzim nr. 353, datë 31.05.2005, për zbatimin e VKM nr.85, datë 17.12.2004, për “Kriteret dhe masën e përfitimit të pagës së papunësisë për bashkëshortin/en ushtarakut aktiv të të Forcave të Armatosura”

Urdhër nr. 576, datë 12.09.2004, për “Njësimin e funksioneve dhe gradave të pilotëve fluturues në pension, që përfitojnë trajtim të veçantë financiar sipas ligjit nr.9128, datë 29.07.2004”

Udhëzim nr. 257, datë 23.04.2004, për “Procedurat dhe mënyrën e lëvizjes së dokumenteve administrative, për një trajtim të veçantë financiar të pilotëve fluturues, në pension”

 Akte nënligjore të tjera

Udhëzimin nr. 06, datë 17.05.2019 “Për procedurat që ndiqen për administrimin e automjeteve dhe motomjeteve që kalojnë në Rezervat Materiale të Shtetit si pasojë e konfiskimit”

Udhëzim nr. 07, datë 15.07.2019 për "Përcaktimin e procedurave standarde për trajtimin e kërkesave për mendim mbi projektakte të ardhura nga organet shtetërore".

Akte nënligjore të QNOD

Urdhër nr. 69, datë 21.09.2012, për "Zbatimin e rregullave të hyrje - daljes së vizitorëve në institucion"

Urdhër nr. 34, datë 21.05.2012, për "Miratimin e logos së Qendrës Ndërinstitucionale Operacionale Detare (QNOD)"

Programi i transparencës dhe dhënia e informacionit

Urdhër nr. 813, datë 18.05.2015, “Për miratimin e programit të transparencës dhe të drejtën e dhënies së informacionit në Ministrinë e Mbrojtjes




Apliko tani! Bëhuni pjesë e FA 25 shtator - 07 dhjetor 2023 Nisin rekrutimet për ushtarë/detarë në Forcat e Armatosura, Ministria e Mbrojtjes e konsideron thelbësore për Forcat e Armatosura rekrutimin e ushtarëve me një profil sa më të lartë, në kushtet e një profesionalizmi....
Momente kulmore nga stërvitja "Defender Europe 21" të publikuara nga Ambasada e SHBA në Tiranë Korrik 2021 Gjatë muajve maj dhe qershor, Shqipëria mikpriti aspekte të rëndësishme të "Defender Europe 21", stërvitja vjetore shumëkombëshe e përbashkët...
Fillon stërvitja “Defender Europe 21“ Maj 2021 Nga Durrësi fillon stërvitja “Defender Europe 21“, me pjesëmarrjen e rreth 28 mijë trupave shumëkombëshe...
Festat në FA, fëmijët e ushtarakëve sjellin surprizë një “Musical” Dhjetor 2020 Pandemia nuk i ka ndalur fëmijët e ushtarakëve të presin bukur festat e fundvitit. Ashtu siç është tashmë traditë edhe këtë vit ata kanë sjellë një koncert surprizë për bashkëmoshatarët e tyre.
Pavarësisht kufizimeve të pandemisë operacionaliteti i FA vazhdon... Dhjetor 2020 Kapacitetet dhe operacionaliteti i Forcave të Armatosura janë prioritet, pavarësisht kufizimeve të pandemisë...
Gëzuar Ditën e Pavarësisë së Shqipërisë Nëntor 2020 108 vite pas shpalljes së pavarësisë, flamuri ynë valëvitet në çdo cep të botës përmes heronjve tanë nën uniformë, të cilët qëndrojnë krenarë krah përfaqësuesve të vendeve aleate, në çdo mision të NATO, BE & OKB.
Emergjencat Civile dhe FA më të mirëpajisura dhe më dinjitoze në përballimin e fatkeqësive natyrore Nëntor 2020 Reformimi i emergjencave civile nisi me ligjin e ri “Për Mbrojtjen Civile” dhe krijimin i Agjencisë Kombëtare që do të...
Nënshkruhet Memorandumi i Mirëkuptimit dhe Bashkëpunimit midis AKMC dhe TIA 15 Tetor 2020 Sot, më datë 15 tetor 2020, në mjediset e Tirana International Airport (TIA) u organizua takimi për nënshkrimin,...
Dita Ndërkombëtare për Zvogëlimin e Rreziqeve nga Fatkeqësitë Tetor 2020 Agjensia Kombëtare e Mbrojtjes Civile (AKMC) ka organizuar në bashkëpunim me Kryqin e Kuq Kombëtar, prefekturat,...
Brezi i parë i kadetëve për studimet bachelor në Akademinë e Forcave të Armatosura Tetor 2020 Brezi i parë i kadetëve për studimet bachelor në Akademinë e Forcave të Armatosura po merr formë ditë pas dite...
Programi bachelor i studimeve në fushën e Shkencës Ushtarake, Akademia e FA Shtator 2020 Në tetor 2020 hapet programi bachelor në Akademinë e FA. Ky është edhe momenti kur akademia do të rifitojë me të drejta...
MM dhe FA ditë pas dite pranë qytetarëve në përballimn e vështirësive të krijuara nga COVID - 19 Qershor 2020 Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura ditë pas dite kanë qenë pranë qytetarëve gjatë gjithë periudhës së lockdown...
Dekorata nga NATO dhe Afghanistani për ushtarakët e Forcave të Armatosura Qershor 2020 MONS, Belgjikë - zëvendësshef i Shtabit për Operacionet në SHAPE (Supreme Headquarters Allied Poëers Europe), gjeneralmajor Barre Seguin i dorëzoi...
Si të mbrohemi nga COVID -19? Mars 2020 Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë, si pjesë e strukturave shtetërore, po ndjekin nga afër dhe kanë marrë masat për parandalimin e përhapjes së COVID-19...
Kryesimi i Nismave Rajonale SEDM dhe A5 Shtator 2019 Shqipëria është një ndër vendet e rajonit më aktive në kuadër të Nismave Rajonale, kjo jo vetëm për shkak të anëtarësimit...
“Albanian Effort 19” 19 shtator 2019“Albanian Effort 19” mblodhi në Bizë rreth 800 efektivë nga Shqipëria, SHBA, Mbretëri e Bashkuar, Turqia, Kroacia, Polonia, Italia, Gjermania, Bullgaria, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Kosova...
Angazhimi i FA në shuarjen e zjarreve 09 shtator 2019Muajt korrik edhe gusht edhe pse më të nxehtët e vitit shënuan një numër të pazakontë zjarresh. Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka thekson se gjatë kësaj periudhe në vend ka pasur 324 varta zjarri...
Direktiva e Mbrojtjes 2023Janar 2023 Dokumenti bazë mbi planet dhe programet e punës e të veprimtarive të MM, të FA në përmbushje të misionit kushtetues, si dhe detyrimeve si vend anëtar i NATO...
Revista Mbrojtja Nr. 05 (2023) Shtator 2023Numri i fundit i revistës "Mbrojtja"...
Gazeta Ushtria 22 shtator 2023Numri i fundit i të përjavshmes gazeta "Ushtria"...






Arkivi Lajmeve
Shtator 2023
Ma En Pr Sh Di
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1